Ang Pulong Sa Dios

Binuhatan 20:1-38

Si Pablo sa Macedonia ug sa Grecia

1Human sa kasamok, gipatawag ni Pablo ang mga sumusunod ni Jesus. Gidasig niya sila, ug dayon nanamilit siya nga moadto sa Macedonia. 2Daghang mga lugar ang iyang gipang-adtoan didto sa Macedonia ug gilig-on niya ang mga magtutuo pinaagi sa iyang pagwali kanila. Dayon milahos siya sa Grecia, 3ug nagpabilin siya didto sulod sa tulo ka bulan. Sa dihang molawig20:3 molawig: sa literal, molayag. na unta siya padulong sa Syria, nahibaloan niya ang plano sa mga Judio sa pagpatay kaniya, busa mihukom siya nga mobalik agi sa Macedonia. 4Mikuyog kaniya si Sopater nga taga-Berea nga anak ni Pirro, si Aristarkus ug si Segundo nga mga taga-Tesalonica, si Gayo nga taga-Derbe, si Timoteo, ug ang mga taga-Asia nga si Tiquico ug si Trofimo. 5Pag-abot namo sa Filipos, nagauna sila kanamo sa Troas ug didto nila kami gihulat. 6Gipalabay una namo ang Pista sa Pan nga Walay Patubo una kami molawig biya sa Filipos. Lima ka adlaw ang among biyahe ug nagkitaay ra usab kami didto sa Troas. Mipuyo kami didto sulod sa pito ka adlaw.

Nabuhi Pag-usab si Eutikus

7Sa Dominggo sa gabii nagtigom kami alang sa pagpikas-pikas sa pan. Ug tungod kay si Pablo molawig sa pagkasunod nga adlaw, nagwali siya hangtod sa tungang gabii. 8Daghag mga suga sa ibabaw nga kuwarto nga among gitigoman. 9May batan-on didto nga ginganlag Eutikus nga naglingkod sa bintana. Ug tungod kay ang wali ni Pablo taas kaayo giduka siya, ug sa kadugayan nakatulog ug nahinanok ug nahulog siya sa bintana gikan sa ikatulo nga andana. Sa pag-alsa nila kaniya, patay na siya. 10Apan nanaog si Pablo, ug gihap-an niya si Eutikus ug gigakos. Dayon miingon siya sa mga tawo, “Ayaw kamo kabalaka, buhi siya!” 11Ug mibalik si Pablo sa taas, nagpikas-pikas sa pan ug mikaon. Sa nakakaon na siya miwali pa gayod siya kanila hangtod sa pagsubang sa adlaw. Dayon milakaw siya. 12Ang batan-on nga si Eutikus nga nahulog ilang gidala pauli nga buhi, ug nalipay gayod sila.

Gikan sa Troas padulong sa Mileto

13Nagauna kami ug sakay sa sakayan paingon sa Asos, kay miingon si Pablo nga hapiton lang siya sa Asos tungod kay magbaklay lang siya padulong didto. 14Sa dihang nagkita kami sa Asos gipasakay namo siya ug mipadulong kami sa Mitilene. 15Sa pagkasunod adlaw, gikan sa Mitilene, midiretso pa gayod kami sa Quios. Sa pagkasunod pa gayod nga adlaw didto na kami sa Samos, ug sa sunod na usab nga adlaw sa Mileto na kami. 16Wala kami mohapit sa Efeso, kay dili gusto ni Pablo nga malangan siya diha sa probinsya sa Asia, tungod kay nagdali siya nga makaabot sa Jerusalem sa dili pa moabot ang adlaw sa Pentecostes.

Ang Pamilin-bilin ni Pablo sa mga Tigdumala sa Iglesia sa Efeso

17Samtang didto si Pablo sa Mileto nagpasugo siya ngadto sa Efeso nga paadtoon kaniya ang mga kadagkoan sa iglesia. 18Pag-abot nila, miingon si Pablo kanila, “Nahibalo kamo kon unsa ang akong pagkinabuhi samtang uban pa ako kaninyo, sukad gayod sa akong pag-abot dinhi sa probinsya sa Asia. 19Nagaalagad ako sa Ginoo nga may pagpaubos ug inubanan sa luha.20:19 luha: siguro tungod sa gibati niyang kabug-aton sa kalibotan. Daghang kalisod ang akong giantos tungod sa daotan nga mga plano sa mga Judio nga nagkontra kanako. 20Nahibaloan ninyo nga sa walay lipodlipod gisulti ko kaninyo ang mga butang nga alang sa inyong kaayohan. Ako kining gipangtudlo sa publiko ug diha sa inyong mga balay. 21Gipahimangnoan ko ang mga Judio ug ang mga dili Judio nga kinahanglan maghinulsol sila ug mobalik sa Dios, ug motuo sa atong Ginoong Jesus. 22Karon paminaw kamo, moadto ako sa Jerusalem tungod kay mao kini ang sugo sa Espiritu Santo kanako. Wala ako mahibalo kon unsa ang mahitabo kanako didto. 23Ang ako lamang nahibaloan, nga sa bisan asa nga siyudad nga akong adtoan, ang Espiritu Santo nagpahimangno kanako nga ang prisohan ug ang paglutos nagpaabot kanako. 24Apan bisan unsa ang mahitabo kanako, dili ko igsapayan basta mahuman ko lamang ang buluhaton nga gihatag kanako ni Ginoong Jesus, nga mao ang pagwali sa Maayong Balita mahitungod sa grasya sa Dios.”

25“Nalibot ko kamong tanan sa akong pagwali mahitungod sa paghari sa Dios, ug karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. 26Busa sultihan ko kamo karon, nga kon adunay dili maluwas kaninyo, dili na nako tulubagon sa Dios. 27Kay wala gayod akoy gitago kaninyo mahitungod sa tibuok nga katuyoan ug plano sa Dios. 28Bantayi gayod ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga tawo sa Dios nga gisalig kaninyo sa Espiritu Santo. Atimana gayod ninyo ang iglesia sa Dios nga gitubos niya pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. 29Kay nasayod ako nga kon makagikan na ako may mga mini nga magtutudlo nga sama sa mabangis nga mga mananap nga moapil kaninyo aron bungkagon ang inyong pundok. 30Moabot usab ang panahon nga gikan mismo sa inyong pundok may mga tawo nga magasulti ug bakak sa pagpahisalaag sa mga sumusunod ni Jesus ug aron sila nay sundon. 31Busa pangandam kamo, ug hinumdomi ninyo nga sulod sa tulo ka tuig, adlaw ug gabii wala gayod ako mohunong sa pagpahimangno kaninyong tanan inubanan sa mga luha.

32“Ug karon itugyan ko kamo sa Dios ug sa iyang pulong, ang pulong mahitungod sa iyang grasya, nga makapalig-on sa inyong pagtuo ug makahatag kaninyo sa tanan nga kaayohan nga gitagana alang sa tanan nga gihimo niyang mga anak. 33Wala ako mangandoy sa inyong mga kuwarta ug mga bisti. 34Nasayod gayod kamo nga nagtrabaho ako aron may magasto ako alang sa akong mga kinahanglanon ug sa akong mga kauban. 35Gihimo ko kadto aron ipakita usab kaninyo nga kinahanglan maghago aron matabangan nato ang mga kabos. Hinumdoman nato kanunay ang giingon ni Ginoong Jesus nga mas bulahan ang maghatag kaysa magdawat.”

36Pagkahuman ug sulti ni Pablo, miluhod siya uban nilang tanan ug nagaampo. 37Nanghilak silang tanan, ug gigakos ug gihalokan nila si Pablo. 38Naguol gayod sila tungod kay miingon si Pablo nga dili na sila magkita pag-usab. Unya gihatod nila si Pablo ngadto sa barko.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Деяния 20:1-38

Путешествие Павлуса в Македонию и Грецию

1Когда беспорядки утихли, Павлус созвал учеников, ободрил их, попрощался и отправился в Македонию. 2Проходя через разные области, Павлус многими словами ободрял верующих. Придя в Грецию, 3он провёл там три месяца. Когда он собирался отплыть в Сирию, отвергающие Исо иудеи подготовили покушение на него, и он, узнав об этом, решил возвращаться через Македонию. 4Его сопровождали Сопатр, сын Пирра, из Береи, фессалоникийцы Аристарх и Секунд, Гай из Дербии, Тиметей, а также Тихик и Трофим из провинции Азия. 5Они пошли вперёд и ожидали нас в Троаде. 6Мы же после праздника Пресных хлебов отплыли из Филипп и через пять дней присоединились к ним в Троаде. Там мы пробыли семь дней.

Евтих воскрешён из мёртвых

7В первый день недели20:7 Первый день недели – если здесь за основу взят иудейский календарь, где день начинался после захода солнца, то собрание было, по нашему, в субботу вечером; если это был греческий календарь, где день начинался с рассвета, то в воскресение вечером. мы собрались вместе для преломления хлеба20:7 Имеется в виду совместная трапеза последователей Масеха, во время которой часто совершалось хлебопреломление в воспоминание о жертвенной смерти Исо Масеха за наши грехи согласно Его повелению (см. Лк. 22:14-19).. Павлус беседовал с людьми и, так как он намеревался на следующий день отправиться в путь, его речь затянулась до полуночи. 8В верхней комнате, где мы собрались, горело много ламп. 9На окне сидел молодой человек по имени Евтих. Поскольку Павлус долго говорил, Евтих погрузился в глубокий сон и упал на землю с третьего этажа. Когда его подняли, он был мёртв. 10Павлус спустился, лёг сверху на молодого человека и обнял его.

– Не бойтесь, – сказал он, – парень жив!

11Павлус поднялся наверх, разломил лепёшку и стал есть. На рассвете, закончив говорить, Павлус отправился в путь. 12А молодого человека отвели домой живым, и всех это очень обрадовало.

Путешествие из Троады в Милет

13Мы сели на корабль и отправились в Асс, намереваясь забрать там Павлуса. Он сам так распорядился, потому что хотел отправиться по суше. 14В Ассе он встретил нас, и мы, взяв его на корабль, отправились в Митилину. 15Отплыв оттуда, мы на следующий день прибыли к Хиосу. Спустя ещё день мы пристали в Самосе, а ещё через день – в Милете. 16Павлус решил миновать Эфес, чтобы не задерживаться в провинции Азия, так как он спешил, желая успеть в Иерусалим ко дню праздника Жатвы.

Прощание Павлуса со старейшинами Эфеса

17Из Милета Павлус послал в Эфес, прося старейшин общины верующих прийти к нему. 18Когда те пришли, он сказал им:

– Вы знаете, как я жил здесь у вас всё время с первого дня, когда пришёл в провинцию Азия. 19Я со смирением и слезами служил Повелителю Исо, несмотря на все испытания, через которые мне пришлось пройти из-за заговоров отвергающих Его иудеев. 20Я не упускал ничего из того, что было бы полезно вам, проповедуя и уча вас всенародно и по домам. 21Я говорил и иудеям, и грекам, что они должны в раскаянии обратиться к Всевышнему и верить в нашего Повелителя Исо. 22Сейчас же я, понуждаемый Духом, иду в Иерусалим, не зная, что там со мной будет. 23Я знаю лишь, что в каждом городе Святой Дух свидетельствует мне о том, что меня ждут темница и страдания. 24Но я не дорожу своей жизнью, только бы мне пройти мой путь и завершить порученное мне Повелителем Исо служение – возвещать Радостную Весть о благодати Всевышнего.

25И сейчас я знаю, что все вы, с кем я общался и кому возвещал о Царстве, никогда меня больше не увидите. 26Поэтому я заявляю сегодня: я не повинен ни в чьей погибели, 27потому что я без утайки возвещал вам всю волю Всевышнего. 28Смотрите за собой и за всем стадом, в котором Святой Дух поставил вас руководителями, чтобы вы пасли общину верующих, принадлежащую Всевышнему, которую Он приобрёл Себе ценой Своей собственной крови20:28 Или: «крови собственного Сына».. 29Я знаю, что когда я уйду, к вам придут лютые волки, а они стада не пощадят. 30Даже среди вас самих появятся люди, которые станут искажать истину, чтобы увести учеников за собой. 31Поэтому будьте бдительны! Помните, что я целых три года, день и ночь, со слезами вразумлял каждого из вас.

32Сейчас я вверяю вас Всевышнему и слову Его благодати, которое может назидать вас и дать вам наследие среди Его святого народа. 33Я ни от кого не хотел брать ни серебра, ни золота, ни одежды. 34Вы сами знаете, что я своими руками зарабатывал на свои нужды и на нужды моих спутников. 35Во всём, что бы я ни делал, я показывал вам пример того, что, так трудясь, мы должны помогать слабым, помня слова Повелителя Исо: «Больше благословения в том, чтобы давать, чем принимать».

36Сказав это, Павлус преклонил вместе со всеми колени и помолился. 37Все плакали и, обнимая Павлуса, целовали его. 38Их особенно опечалили его слова о том, что они никогда больше его не увидят. Потом они проводили Павлуса до корабля.