Ang Pulong Sa Dios

Binuhatan 1:1-26

1Hinigugma kong Teofilo, sa akong unang libro gisulat ko ang tanang gipanghimo ug gipangtudlo ni Jesus gikan sa pagsugod niya sa iyang buluhaton 2-3hangtod sa panahon nga gikayab siya ngadto sa langit. Human sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw, daghang higayon nga nagpakita siya sa nagkalain-laing pamaagi sa iyang mga apostoles sa pagpamatuod nga nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Sulod sa 40 ka adlaw nagpakita siya kanila ug gisultihan niya sila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug sa wala pa siya mokayab sa langit, may mga sugo siya nga gibilin sa iyang gipili nga mga apostoles. Kadto nga mga sugo gihatag niya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. 4Usa niadto ka higayon samtang nagkaon si Jesus uban sa iyang mga apostoles miingon siya, “Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulata ninyo ang Espiritu Santo nga gisaad sa Dios nga Amahan, nga gisulti ko na kaninyo kaniadto. 5Nangbautismo si Juan sa tubig, apan sa dili madugay pagabautismohan kamo diha sa Espiritu Santo.”

Ang Pagkayab ni Jesus sa Langit

6Usa niana ka higayon, samtang nagtigom sila, gipangutana nila si Jesus, “Ginoo, mao na ba kini ang panahon nga ipatindog mo pagbalik ang gingharian sa Israel?”1:6 Ang ilang gihunahuna nga tingali papahawaon na ni Jesus ang mga taga-Roma nga nagdumala kanila aron sila nga mga taga-Israel makadumala na pag-usab sa ilang nasod. 7Mitubag si Jesus, “Wala itugot sa Amahan nga mahibaloan ninyo kon kanus-a mahitabo ang mga butang nga iyang gitakda. 8Apan sa pag-abot sa Espiritu Santo kaninyo hatagan niya kamo ug gahom. Unya ipanugilon ninyo ang mahitungod kanako, dinhi sa Jerusalem, sa tibuok probinsya sa Judea ug Samaria, ug sa tibuok kalibotan.” 9Pagkahuman niyag sulti niini, mikayab siya ngadto sa langit. Ug samtang nagtan-aw sila kaniya nga ginakayab, gilibotan siya sa panganod ug unya nawala siya sa ilang panan-aw.

10Samtang nagsige pa silag tan-aw sa langit, kalit lang nga may duha ka lalaking nagbisti ug puti nga mitindog duol kanila. 11Unya misulti kining duha ka lalaki kanila, “Kamong mga taga-Galilea, nganong nagatindog pa man kamo dinhi nga nagahangad sa langit? Ang Jesus nga inyong nakita nga gidala ngadto sa langit mobalik dinhi sa kalibotan. Ug kon sa unsang pamaagi siya gidala ngadto sa langit, ingon usab niana nga pamaagi ang iyang pagbalik.”

Nagpili ang mga Apostoles Kon Kinsa ang Ilang Ipuli kang Judas

12Pagkahuman niadto, namalik ang mga apostoles sa Jerusalem gikan sa Bukid sa mga Olibo. Kini nga bukid mga usa ka kilometro ang gilay-on gikan sa siyudad sa Jerusalem. 13Pag-abot nila didto, misaka sila sa kuwarto sa taas sa balay nga ilang gisak-an. Kini sila mao si Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolomeo, Mateo, Santiago nga anak ni Alfeo, Simon nga kaniadto rebelde sa gobyerno sa Roma, ug si Judas nga anak ni Santiago. 14Kanunay silang nagtigom aron sa pag-ampo. Kauban usab nila ang pipila ka mga kababayen-an apil na si Maria nga inahan ni Jesus, ug ang mga igsoon niya nga mga lalaki.

15Usa niana ka adlaw, samtang nagtigom ang mga 120 ka mga magtutuo, mitindog si Pedro ug miingon, 16“Mga kaigsoonan, kinahanglan matuman ang gi-ingon sa Kasulatan nga gipanagna sa Espiritu Santo niadtong unang panahon pinaagi kang David. Bahin kini kang Judas, nga mao ang migiya sa mga midakop kang Jesus. 17Kauban namo siya nga apostol nga gipili ni Jesus, ug kabahin siya sa among buluhaton.”

18(Apan mipalit si Judas ug yuta ginamit ang kuwarta nga iyang nadawat sa daotan niyang gibuhat, ug didto nahulog siya nga nagauna ang ulo. Mibuto ang iyang tiyan ug nanggawas ang iyang tinai. 19Nahibaloan kini sa tanang mga tawo sa Jerusalem, busa gitawag nila kadtong maong dapit nga Akeldama, nga ang buot ipasabot, “Yuta nga Nadugoan.”) 20Miingon pa gayod si Pedro, “Nahisulat sa mga Salmo:

‘Pasagdan na lang ang iyang gipuy-an,

ug wala nay papuy-on didto.’1:20 Tan-awa usab ang Salmo 69:25.

Ug nahisulat usab,

‘Ihatag na lamang sa uban ang iyang katungdanan.’1:20 Tan-awa usab ang Salmo 109:8.

21-22“Busa, kinahanglan nga magpili kita ug usa ka tawo nga idugang kanatong 11 ka apostoles. Kinahanglan usa siya sa atong mga kauban nga nagaalagad kang Ginoong Jesus samtang dinhi pa siya sa kalibotan, gikan sa pagpangbautismo ni Juan hangtod sa panahon nga gikayab si Jesus ngadto sa langit. Kay kinahanglan nga makapamatuod siya uban kanato mahitungod sa pagkabanhaw ni Jesus.” 23Busa duha ka lalaki ang ilang gipilian: si Matias ug si Jose nga gitawag ug Barsabas (o Justo). 24Unya nagaampo sila, “Ginoo, ikaw ang nakahibalo sa kasing-kasing sa tanang mga tawo. Busa ipakita kanamo kon kinsa niining duha ang imong gipili 25nga mahimong apostol puli kang Judas. Kay gibiyaan ni Judas ang iyang trabaho ingon nga usa ka apostol, ug miadto siya sa dapit nga angay kaniya.” 26Pagkahuman nilag ampo, nagripa sila. Ug ang naripahan mao si Matias. Busa si Matias mao ang nadugang sa 11 ka apostoles.

New Russian Translation

Деяния 1:1-26

Вознесение Иисуса на небеса

1В моем первом повествовании, Феофил, я написал обо всем, что Иисус делал и чему Он учил от начала 2до того дня, когда, дав через Святого Духа повеления избранным Им апостолам, Он вознесся на небеса. 3После Своего страдания Он представал перед этими людьми живым со многими доказательствами. Иисус являлся им в течение сорока дней и говорил о Божьем Царстве. 4Однажды, обедая вместе с ними1:4 Или: «Однажды, собрав их»., Он велел им не покидать Иерусалима, но ждать обещанного Отцом.

– Это то, о чем вы и слышали от Меня. 5Потому что Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней будете крещены Святым Духом.

6Когда ученики собрались вместе, они спросили Его:

– Господи, не настало ли время Тебе восстановить царство Израиля?1:6 В те времена Израиль находился под властью римской империи, и народ надеялся, что Христос избавит их от гнета завоевателей. Но Царство, о котором возвещал Иисус, не принадлежит этому миру и устанавливается духовным путем.

7Он сказал им:

– Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец установил Своей властью. 8Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до края земли.

9Сказав это, Он на их глазах был поднят ввысь, и облако скрыло Его от их взглядов.

10Они пристально смотрели в небо, пока Он поднимался, как вдруг рядом с ними оказались два человека в белых одеждах.

11– Галилеяне, – сказали они, – что вы стоите и смотрите в небо? Этот Иисус, Который был взят от вас в небеса, придет точно таким же образом, каким вы видели Его возносящимся.

Избрание нового апостола вместо Иуды

(Мат. 10:2-4; Мк. 3:15-19; Лк. 6:14-16)

12После этого они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Оливковой, которая находится на расстоянии субботнего пути1:12 То есть примерно в 1 100 метрах. от Иерусалима. 13Придя, они поднялись в верхнюю комнату и там оставались – Петр и Иоанн, Иаков и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, сын Алфея, Симон Зилот и Иуда, сын Иакова. 14Все они единодушно пребывали в молитве. С ними были и несколько женщин, а также мать Иисуса Мария1:14 Греч.: «Мариам». и Его братья.

15В те дни Петр встал посреди верующих (в собрании было около ста двадцати человек) 16и сказал:

– Братья, должно было исполниться Писание, где Святой Дух предсказал через Давида об Иуде, который вел тех, кто шел арестовать Иисуса. 17Иуда был одним из нас и принимал участие в нашем служении. 18(На деньги, полученные за совершенное им зло, он купил поле1:18 Он купил поле – имеется в виду, что поле было куплено священниками на деньги Иуды, т. е. как бы от его имени (см. Мат. 27:5-7)., но, упав вниз головой1:18 Не совсем понятно, как это описание сопоставимо с тем, что записано в Мат. 27:3-10. Возможно, что после того, как Иуда повесился, оборвалась веревка (или сломалась ветка) и он рухнул на землю., он разбился, и его внутренности вывалились наружу. 19Об этом узнали все жители Иерусалима и прозвали поле, на своем языке1:19 То есть на арамейском языке. Акелдама1:19 На арамейском языке «Хакал Дема»., то есть «Кровавое поле».) 20Ведь в книге Псалмов написано:

«Пусть его жилище будет в запустении,

пусть никто там больше не живет»1:20 См. Пс. 68:26.

и

«Пусть другой займет его положение»1:20 См. Пс. 108:8..

21Поэтому нам необходимо выбрать одного из тех людей, кто сопровождал нас все то время, когда Господь Иисус был среди нас, 22начиная от крещения Иоанна и до того дня, когда Иисус был взят от нас. Он, как и мы, должен быть свидетелем Его воскресения.

23Предложили двоих: Иосифа, которого еще называют Варсавой или Иустом, и Матфия. 24И помолились:

– Господи, Ты знаешь сердце каждого; укажи на одного из этих двоих, кого Ты избрал 25на это служение: быть Твоим апостолом вместо Иуды, который ушел, куда ему суждено.

26Потом они бросили жребий, и жребий выпал на Матфия, который и был причислен к одиннадцати апостолам.