Ang Pulong Sa Dios

Binuhatan 1:1-26

1Hinigugma kong Teofilo, sa akong unang libro gisulat ko ang tanang gipanghimo ug gipangtudlo ni Jesus gikan sa pagsugod niya sa iyang buluhaton 2-3hangtod sa panahon nga gikayab siya ngadto sa langit. Human sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw, daghang higayon nga nagpakita siya sa nagkalain-laing pamaagi sa iyang mga apostoles sa pagpamatuod nga nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Sulod sa 40 ka adlaw nagpakita siya kanila ug gisultihan niya sila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug sa wala pa siya mokayab sa langit, may mga sugo siya nga gibilin sa iyang gipili nga mga apostoles. Kadto nga mga sugo gihatag niya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. 4Usa niadto ka higayon samtang nagkaon si Jesus uban sa iyang mga apostoles miingon siya, “Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulata ninyo ang Espiritu Santo nga gisaad sa Dios nga Amahan, nga gisulti ko na kaninyo kaniadto. 5Nangbautismo si Juan sa tubig, apan sa dili madugay pagabautismohan kamo diha sa Espiritu Santo.”

Ang Pagkayab ni Jesus sa Langit

6Usa niana ka higayon, samtang nagtigom sila, gipangutana nila si Jesus, “Ginoo, mao na ba kini ang panahon nga ipatindog mo pagbalik ang gingharian sa Israel?”1:6 Ang ilang gihunahuna nga tingali papahawaon na ni Jesus ang mga taga-Roma nga nagdumala kanila aron sila nga mga taga-Israel makadumala na pag-usab sa ilang nasod. 7Mitubag si Jesus, “Wala itugot sa Amahan nga mahibaloan ninyo kon kanus-a mahitabo ang mga butang nga iyang gitakda. 8Apan sa pag-abot sa Espiritu Santo kaninyo hatagan niya kamo ug gahom. Unya ipanugilon ninyo ang mahitungod kanako, dinhi sa Jerusalem, sa tibuok probinsya sa Judea ug Samaria, ug sa tibuok kalibotan.” 9Pagkahuman niyag sulti niini, mikayab siya ngadto sa langit. Ug samtang nagtan-aw sila kaniya nga ginakayab, gilibotan siya sa panganod ug unya nawala siya sa ilang panan-aw.

10Samtang nagsige pa silag tan-aw sa langit, kalit lang nga may duha ka lalaking nagbisti ug puti nga mitindog duol kanila. 11Unya misulti kining duha ka lalaki kanila, “Kamong mga taga-Galilea, nganong nagatindog pa man kamo dinhi nga nagahangad sa langit? Ang Jesus nga inyong nakita nga gidala ngadto sa langit mobalik dinhi sa kalibotan. Ug kon sa unsang pamaagi siya gidala ngadto sa langit, ingon usab niana nga pamaagi ang iyang pagbalik.”

Nagpili ang mga Apostoles Kon Kinsa ang Ilang Ipuli kang Judas

12Pagkahuman niadto, namalik ang mga apostoles sa Jerusalem gikan sa Bukid sa mga Olibo. Kini nga bukid mga usa ka kilometro ang gilay-on gikan sa siyudad sa Jerusalem. 13Pag-abot nila didto, misaka sila sa kuwarto sa taas sa balay nga ilang gisak-an. Kini sila mao si Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolomeo, Mateo, Santiago nga anak ni Alfeo, Simon nga kaniadto rebelde sa gobyerno sa Roma, ug si Judas nga anak ni Santiago. 14Kanunay silang nagtigom aron sa pag-ampo. Kauban usab nila ang pipila ka mga kababayen-an apil na si Maria nga inahan ni Jesus, ug ang mga igsoon niya nga mga lalaki.

15Usa niana ka adlaw, samtang nagtigom ang mga 120 ka mga magtutuo, mitindog si Pedro ug miingon, 16“Mga kaigsoonan, kinahanglan matuman ang gi-ingon sa Kasulatan nga gipanagna sa Espiritu Santo niadtong unang panahon pinaagi kang David. Bahin kini kang Judas, nga mao ang migiya sa mga midakop kang Jesus. 17Kauban namo siya nga apostol nga gipili ni Jesus, ug kabahin siya sa among buluhaton.”

18(Apan mipalit si Judas ug yuta ginamit ang kuwarta nga iyang nadawat sa daotan niyang gibuhat, ug didto nahulog siya nga nagauna ang ulo. Mibuto ang iyang tiyan ug nanggawas ang iyang tinai. 19Nahibaloan kini sa tanang mga tawo sa Jerusalem, busa gitawag nila kadtong maong dapit nga Akeldama, nga ang buot ipasabot, “Yuta nga Nadugoan.”) 20Miingon pa gayod si Pedro, “Nahisulat sa mga Salmo:

‘Pasagdan na lang ang iyang gipuy-an,

ug wala nay papuy-on didto.’1:20 Tan-awa usab ang Salmo 69:25.

Ug nahisulat usab,

‘Ihatag na lamang sa uban ang iyang katungdanan.’1:20 Tan-awa usab ang Salmo 109:8.

21-22“Busa, kinahanglan nga magpili kita ug usa ka tawo nga idugang kanatong 11 ka apostoles. Kinahanglan usa siya sa atong mga kauban nga nagaalagad kang Ginoong Jesus samtang dinhi pa siya sa kalibotan, gikan sa pagpangbautismo ni Juan hangtod sa panahon nga gikayab si Jesus ngadto sa langit. Kay kinahanglan nga makapamatuod siya uban kanato mahitungod sa pagkabanhaw ni Jesus.” 23Busa duha ka lalaki ang ilang gipilian: si Matias ug si Jose nga gitawag ug Barsabas (o Justo). 24Unya nagaampo sila, “Ginoo, ikaw ang nakahibalo sa kasing-kasing sa tanang mga tawo. Busa ipakita kanamo kon kinsa niining duha ang imong gipili 25nga mahimong apostol puli kang Judas. Kay gibiyaan ni Judas ang iyang trabaho ingon nga usa ka apostol, ug miadto siya sa dapit nga angay kaniya.” 26Pagkahuman nilag ampo, nagripa sila. Ug ang naripahan mao si Matias. Busa si Matias mao ang nadugang sa 11 ka apostoles.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Деяния 1:1-26

Вознесение Исо Масеха на небеса

1В моём первом повествовании1:1 То есть в книге «Радостная Весть Исо Масеха в изложении Луко»., Феофил, я написал обо всём, что Исо делал и чему Он учил от начала 2до того дня, когда, дав через Святого Духа повеления избранным Им посланникам, Он вознёсся на небеса. 3После Своего страдания Он представал перед этими людьми живым со многими доказательствами. Исо являлся им в течение сорока дней и говорил о Царстве Всевышнего. 4Однажды, обедая вместе с ними1:4 Или: «Однажды, собрав их»., Он велел им:

– Не покидайте Иерусалима, но ждите того, что обещал Небесный Отец, о чём вы и слышали от Меня. 5Яхьё совершал обряд, погружая людей в воду, а вы через несколько дней будете погружены в Святого Духа1:5 Или: «Яхьё совершал обряд, омывая людей водой, а вы через несколько дней будете омыты Святым Духом». О том, как исполнились эти слова см. в 2:1-4..

6Когда ученики собрались вместе, они спросили Его:

– Повелитель, не настало ли время Тебе восстановить царство Исроила?1:6 В те времена Исроил находился под властью римской империи, и народ надеялся, что Масех избавит их от гнёта завоевателей. Но Царство, о котором возвещал Исо, не принадлежит этому миру и устанавливается духовным путём (см. Ин. 18:36).

7Он сказал им:

– Не ваше дело знать времена и сроки, которые Небесный Отец установил Своей властью. 8Когда на вас сойдёт Святой Дух, вы получите силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Сомарии и до края земли.

9Сказав это, Он на их глазах был поднят ввысь, и облако скрыло Его от их взглядов.

10Они пристально смотрели в небо, пока Он поднимался, как вдруг рядом с ними оказались два человека в белых одеждах.

11– Галилеяне, – сказали они, – что вы стоите и смотрите в небо? Этот Исо, Который был взят от вас в небеса, придёт точно таким же образом, каким на ваших глазах вознёсся.

Избрание Матфия вместо Иуды

(Мат. 10:2-4; Мк. 3:16-19; Лк. 6:14-16)

12После этого они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Оливковой, которая находится на расстоянии субботнего пути1:12 То есть примерно километр – расстояние, которое разрешалось раввинами проходить в субботу, священный для всех иудеев день отдыха и покоя. от Иерусалима. 13Придя, они поднялись в верхнюю комнату и там оставались – Петрус и Иохан, Якуб и Андер, Филипп и Фома, Варфоломей и Матто, Якуб, сын Алфея, Шимон Зилот1:13 Зилот (переводится как «ревнитель») – член крайней религиозно-политической группировки, выступавшей против римской оккупации Исроила. и Иуда, сын Якуба. 14Все они единодушно пребывали в молитве. С ними были и несколько женщин, а также мать Исо Марьям и Его братья.

15В те дни Петрус встал посреди верующих (в собрании было около ста двадцати человек) 16и сказал:

– Братья, должно было исполниться Писание, где Святой Дух предсказал через царя Довуда об участи Иуды, который привёл тех, кто шёл арестовать Исо. 17Иуда был одним из нас и принимал участие в нашем служении. 18(На деньги, полученные за совершённое им зло, он купил поле1:18 Имеется в виду, что поле было куплено священнослужителями на деньги Иуды, т. е. как бы от его имени (см. Мат. 27:5-7)., но, упав вниз головой1:18 Не совсем понятно, как это описание сопоставимо с тем, что записано в Мат. 27:3-10. Возможно, что после того, как Иуда повесился, оборвалась верёвка (или сломалась ветка) и он рухнул на землю., он разбился, и его внутренности вывалились наружу. 19Об этом узнали все жители Иерусалима и прозвали поле на своём языке1:19 То есть на арамейском языке. Хакалдема, то есть «Поле Крови».) 20Ведь в книге Забур написано:

«Пусть его жилище придёт в запустение,

пусть никто там больше не живёт»1:20 Заб. 68:26.

и:

«Пусть другой займёт его положение»1:20 Заб. 108:8..

21– Поэтому нам необходимо выбрать одного из тех людей, кто сопровождал нас всё то время, когда Повелитель Исо был среди нас, 22начиная с того времени, когда Яхьё совершил над Ним обряд погружения в воду1:22 Или: «обряд омовения». и до того дня, когда Исо был взят от нас. Он, как и мы, должен быть свидетелем Его воскресения.

23Предложили двоих: Юсуфа, которого ещё называют Бар-Саббой или Иустом, и Матфия. 24И помолились:

– Вечный Повелитель, Ты знаешь сердце каждого; укажи на одного из этих двоих, кого Ты избрал 25на это служение: быть Твоим посланником вместо Иуды, который ушёл туда, где ему и место.

26Потом они бросили жребий, и жребий выпал на Матфия, который и был причислен к одиннадцати посланникам Масеха1:26 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков..