Awit ni Solomon 6 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Awit ni Solomon 6:1-13

Ang mga Babaye sa Jerusalem

1O labing matahom nga babaye, hain na ang imong hinigugma? Diin siya paingon kay tabangan ka namo sa pagpangita kaniya?

Ang Babaye

2Miadto ang akong hinigugma sa iyang hardin nga puno sa mga tanom nga ginahimong pahumot. Pasabsabon niya didto ang iyang mga kahayopan, ug manguha siya ug mga liryo. 3Akoa siya ug ako iya usab. Ginapasabsab niya ang iyang mga kahayopan diha sa mga liryo.

Ang Lalaki

4Pagkatahom mo, mahal ko. Sama ikaw katahom sa siyudad sa Tirza ug sa Jerusalem. Madanihon ka gayod sama sa mga sundalo nga may mga bandera. 5Ayaw ako tan-awa kay madani ako kanimo. Ang imong buhok daw panon sa mga kanding nga nanglugsong gikan sa Bukid sa Gilead. 6Ang imong mga ngipon sama kaputi sa karnero nga bag-o lang gikaligoan. Walay nakulang niini ug maayo ang pagkaplastar niini. 7Ang imong nawong nga natabonan sa belo daw sama sa prutas sa pomegranata nga mapula-pula.

8Bisan may 60 pa ako ka mga asawa nga rayna, 80 ka mga asawa nga sulugoon, ug mga dalaga nga dili maihap, 9usa ra gayod ang akong hinigugma. Pinasahi gayod siya ug wala gayoy ikasaway diha kaniya. Siya lang gayod ang anak nga babaye sa iyang inahan ug paborito siya niini. Kon makita siya sa mga babaye ginapasidunggan nila siya, ug bisan ang mga rayna ug ang mga asawa nga sulugoon nakadayeg kaniya. 10Miingon sila, “Kinsa kining daw nagasubang nga adlaw ang katahom? Matahom siya sama sa bulan, ug maanyag sama sa adlaw. Madanihon kaayo siya sama sa mga sundalo nga may mga bandera.”

11Milugsong ako sa mga tamnanan sa kahoy nga almond sa pagtan-aw sa bag-ong mga tanom nga nanubo sa lugut. Gitan-aw ko kon nanalingsing na ang mga ubas ug kon namulak na ang mga pomegranata. 12Sa akong hilabihan nga kalipay, gibati ko nga daw nagsakay ako sa harianong karwahe uban sa akong hinigugma.

Ang mga Babaye sa Jerusalem

13Balik, dalaga sa Shulam. Balik aron masud-ongan ka namo pag-ayo.

Ang Lalaki

Nganong gusto man gayod ninyong makita ang dalaga sa Shulam nga mosayaw taliwala sa ubang mga mananayaw?