Awit ni Solomon 4 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Awit ni Solomon 4:1-16

Ang Lalaki

1Pagkatahom mo, mahal ko. Ang imong mga mata daw mga salampati luyo sa imong belo. Ang imong buhok daw panon sa mga kanding nga nanglugsong gikan sa Bukid sa Gilead. 2Ang imong mga ngipon daw sama kaputi sa karnero nga bag-o lang gialotan ug gikaligoan. Maayo kining pagkaplastar ug walay nakulang niini. 3Ang imong mga ngabil sama sa pulang laso; pagkatahom niini. Ang imong mga aping daw duha ka pikas sa mapula-pula nga prutas nga pomegranata. 4Ang imong liog sama sa tore ni David nga gipalibotan sa mga bato, ug gibitayan sa linibo ka mga taming sa bantogang mga sundalo.4:4 gipalibotan… sundalo: Ang buot ipasabot, ang gikuwintas sa babaye morag mga bato ug taming ang porma. 5Nindot kaayo ang imong dughan, daw sama sa kaluha nga lating lagsaw nga nanabsab taliwala sa mga liryo. 6Sa wala pa magbanagbanag ug wala pa mawala ang kangitngit, magpabilin ako sa imong dughan nga daw sa bukid ug sa bungtod nga humot ug mira ug insenso. 7Pagkatahom mo, mahal ko. Wala gayoy ikasaway diha kanimo.

8Uban kanako, hinigugma ko, gikan sa Lebanon. Molugsong kita gikan sa mga bukid sa Amana, Senir, ug Hermon, nga gipuy-an sa mga liyon ug mga leopardo. 9O mahal kong pangasaw-onon, gibihag mo ang akong kasingkasing sa usa mo lang ka pagtan-aw ug sa usa lang ka bato sa imong kuwintas. 10Pagkatam-is sa imong gugma, mahal kong pangasaw-onon. Mas maayo pa kini kaysa duga sa ubas. Ang imong pahumot mas humot pa kaysa bisan unsang matang sa pahumot. 11Morag dugos katam-is ang imong mga halok, akong pangasaw-onon. Oo, ang imong dila daw may dugos ug gatas. Ang imong bisti sama kahumot sa kahoyng sedro sa Lebanon. 12O mahal kong pangasaw-onon, sama ka sa usa ka kinandadohan nga hardin nga may tuboran. 13Namunga kini ug mga pomegranata ug uban pang maayong mga bunga. Abunda kini sa mga pahumot nga henna, nardo, 14asapran, kalamo, sinamon, nagkalain-laing matang sa insenso, mira, aloe, ug uban pang labing maayong mga pahumot. 15Sama ka sa usa ka tuboran diha sa hardin nga nagadagayday gikan sa mga bukid sa Lebanon.

Ang Babaye

16Lihok kamo hanging amihan ug hanging habagat! Huypi ninyo ang akong hardin aron mangalimyon ang kahumot niini. Paanhia sa iyang hardin ang akong hinigugma ug pakan-a siya sa labing maayong mga bunga niini.