Amos 5 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Amos 5:1-27

Ang Tawag sa Paghinulsol

1Mga Israelinhon, pamatia ninyo kining awit sa pagbangotan alang kaninyo:

2“Ang Israel sama sa usa ka dalagang putli nga nalaglag ug dili na gayod makabangon pag-usab.

Gipasagdan siya diha sa iyang yuta ug walay mopabangon kaniya.”

3Miingon ang Ginoong Dios, “Kon ang usa ka siyudad sa Israel magpadalag 1,000 ka mga sundalo, 100 na lang ang mahibilin. Ug kon magpadala kinig 100 ka mga sundalo, 10 na lang ang mahibilin. 4Busa dangop kamo kanako, mga Israelinhon, aron mabuhi kamo. 5Ayaw na kamog adto sa Betel, sa Gilgal, o sa Beersheba aron magsimba. Kay sigurado gayod nga bihagon ang katawhan sa Gilgal, ug ang Betel mahanaw. 6Dangop kamo kanako, mga kaliwat ni Jose, aron mabuhi kamo. Kay kon dili, mosulong ako kaninyo nga daw kalayo. Busa malaglag ang Betel ug walay makapugong niini.5:6 Busa malaglag… makapugong niini: sa literal, Busa masunog ang Betel ug walay makapalong niini. 7Alaot kamo! Gituis ninyo ang hustisya5:7 Gituis ninyo ang hustisya: sa literal, Gihimo ninyong pait nga tanom ang hustisya. ug gibale-wala ninyo ang katarong.”

8Ang Dios mao ang naghimo sa mga grupo sa bitoon nga gitawag ug Pliades ug Orion. Siya ang nagabuot nga mahimong kahayag ang kangitngit, ug mahimong adlaw ang gabii. Siya ang nagatigom sa tubig sa dagat diha sa mga panganod ug ginapaulan niya kini diha sa yuta. Ang iyang ngalan mao ang Ginoo. 9Siya ang nagapadala ug hinanali nga kalaglagan sa depensa sa lungsod,5:9 depensa sa lungsod: o, kusgan nga mga sundalo. ug ginaguba niya ang pinarilan nga lungsod.

10Kamong mga Israelinhon, suko kamo sa tawong nagapatunhay sa hustisya ug nagasugilon sa tinuod diha sa korte. 11Gidaog-daog ninyo ang mga kabos ug inyong gipugos sa paghatag kaninyo sa ilang abot.5:11 paghatag kaninyo sa ilang abot ingon nga buhis o arkila sa yuta. Busa magtukod kamog mga mansyon, apan dili kamo makapuyo niini. Magtanom kamog ubas, apan dili kamo makainom sa bino nga gikan niini. 12Nasayod ako5:12 ako: o, ang Dios. kon unsa kadaghan ug kagrabe ang inyong mga sala. Gidaog-daog ninyo ang mga tawo nga walay sala pinaagi sa pagdawat ug suborno. Gihikawan ninyo sa hustisya ang mga kabos diha sa inyong mga korte. 13Busa tungod sa kadaotan niining panahona, ang mga tawo nga maalamon nagapakahilom na lang. 14Buhata ninyo ang maayo ug dili ang daotan aron mabuhi kamo ug magauban kaninyo ang Ginoong Dios nga Makagagahom, sumala sa inyong giingon. 15Likayi ninyo ang daotan ug himoa ninyo ang maayo, ug ipatigbabaw ang hustisya diha sa korte. Basin pa ug malooy ang Ginoong Dios nga Makagagahom sa nahibiling mga kaliwat ni Jose.

16Busa mao kini ang giingon sa Ginoong Dios nga Makagagahom, “Moabot ang adlaw nga may panaghilak ug panagtiyabaw diha sa mga kadalanan ug mga plasa. Tawgon ang mga mag-uuma aron magminatay ug magbangotan uban sa mga tawo nga gisuholan sa paghilak. 17May mga panaghilak usab diha sa mga tamnanan sa ubas,5:17 Ang tamnanan sa ubas, nga dapit nga may kasadya labi na gayod kon tingpamupo, mahimong dapit sa mga panaghilak. kay moanha ako sa pagsilot kaninyo. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.”

Ang Adlaw sa Paghukom sa Ginoo

18Alaot kamong nagapaabot sa adlaw sa Ginoo.5:18 adlaw sa Ginoo: o, adlaw nga magahukom ang Ginoo. Ayaw kamo paghunahuna nga adlaw kana nga maluwas kamo,5:18 maluwas kamo sa silot sa Dios o sa inyong kaaway nga mga nasod. tungod kay nianang adlawa silotan kamo. 19Mahisama kamo sa usa ka tawo nga naghunahuna nga luwas na siya tungod kay nakalikay siya sa liyon, apan nakatagbo hinuon ug oso, o sa tawo nga naghunahuna nga walay daotang mahitabo kaniya tungod kay anaa na siya sa sulod sa balay, apan sa pagtukod niya sa iyang kamot sa dingding gipaak hinuon kini sa bitin. 20Tinuod nga ang adlaw sa Ginoo magadala ug silot ug dili kaluwasan; daw sama kini sa kangitngit nga walay bisan diotay nga kahayag.

Ang Gusto sa Ginoo nga Himuon sa Iyang Katawhan

21Miingon ang Ginoo sa mga Israelinhon, “Gikapungtan ko ang inyong mga pista; wala gayod ako malipay nianang inyong gihimong panagtigom. 22Bisan pag dad-an ninyo akog mga halad nga sinunog, dili ko kana dawaton. Ug dili ko usab hatagag pagtagad bisan ang labing maayo ninyong mga halad alang sa maayong relasyon kanako. 23Undangi ninyo ang kasaba sa inyong mga awit! Dili ako gustong mamati sa sonata sa inyong mga harpa! 24Patunhaya hinuon ninyo sa kanunay ang hustisya ug ang katarong sama sa suba nga walay undang sa pag-agos.

25“Sa didto pa sa kamingawan ang inyong mga katigulangan sulod sa 40 ka tuig, naghalad ba sila kanako? Wala! 26Unya karon gialagaran5:26 gialagaran: sa literal, gisakwat. hinuon ninyo si Moloch, ang dios nga gipakahari ninyo, ug si Chium, ang inyong dios nga bitoon. Gihimo ninyo kini nga mga rebulto aron simbahon. 27Tungod niini, ipabihag ko kamo ngadto sa dapit unahan pa sa Damascus.” Mao kini ang giingon sa Ginoo nga gitawag ug Dios nga Makagagahom.