Amos 3 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Amos 3:1-15

1“Kamong mga taga-Israel, kansang mga katigulangan gipagawas ko gikan sa Ehipto, pamatia ninyo kining ginaingon ko batok kaninyo: 2Sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibotan kamo lang gayod ang akong gipili nga mahimong akong katawhan. Busa silotan ko kamo tungod sa tanan ninyong mga sala.”

Gitugot sa Dios ang Buluhaton sa mga Propeta

3Magkuyog ba ang duha ka tawo sa pagpanglakaw kon wala sila magsabot? 4Mongulob ba ang liyon sa lasang kon wala siyay tukbonon? Ug mongulob ba siya sa iyang tagoanan kon wala siyay nadakpan? 5Malit-agan ba ang langgam kon wala butangi ug paon ang lit-ag? Mowitik ba ang lit-ag kon wala kini nalit-agan? 6Dili ba mangurog sa kahadlok ang mga tawo kon patingogon na ang budyong sa pagpahibalo nga may mga kaaway nga misulong? Kon moabot ang kalamidad sa usa ka siyudad, dili ba ang Ginoo mao ang nagpadala niini?

7Sa pagkatinuod, dili mohimo ang Ginoong Dios ug bisan unsa kon dili una niya kini ikapadayag sa iyang mga alagad nga mga propeta.

8Kinsay dili mahadlok kon mongulob na ang liyon? Kinsa ba ang dili makapadayag sa mensahe sa Ginoong Dios kon siya na mismo ang magpadayag sa imoha?

Ang Hukom sa Dios Batok sa Samaria

9Sultihi ninyo ang mga pangulo nga nagapuyo diha sa lig-ong mga bahin sa Ashdod ug sa Ehipto nga magtigom didto sa mga bungtod sa Samaria3:9 Samaria: Mao kini ang kapital sa Israel ug nagarepresentar sa tibuok nasod sa Israel. ug tan-awon nila ang labihan nga kagubot ug ang mga pagpangdaog-daog nga nagakahitabo niana nga lungsod. 10-11Dili sila kahibalong mobuhat ug matarong, ug ang lig-ong mga bahin sa ilang lungsod puno sa mga butang nga kinawat ug inilog. Busa mao kini ang giingon sa Ginoong Dios batok sa Samaria, “Sulongon kamo sa mga kaaway, ug gub-on nila ang inyong mga depensa. Kuhaon nila ang mga kabtangan diha sa lig-ong mga bahin sa inyong lungsod.”

12Midugang pagsulti ang Ginoo, “Maingon nga luwason sa magbalantay ang duha ka tiil o usa ka dalunggan sa mananap nga gikaon sa liyon, salbaron usab ang mga Israelinhon nga nagapuyo sa Samaria. Apan wala silay madala gawas sa mga putol nga bahin sa ilang mga lantay ug katre.”3:12 Sa kultura sa mga Judio, kon ang usa ka hayop nga inalimahan kan-on sa bangis nga mananap, kinahanglan makapakita ang tig-alima ngadto sa tag-iya ug bisan bukog o dalunggan na lang niini aron dili siya pabayron sa tag-iya.

13Mipadayon pag-ingon ang Ginoong Dios, ang Dios nga Makagagahom, “Pamatia ninyo kining akong isulti ug isugilon ninyo kini sa mga kaliwat ni Jacob: 14Sa adlaw nga silotan ko ang mga taga-Israel tungod sa ilang mga sala, gub-on ko ang mga halaran sa Betel.3:14 Betel: Usa ka dapit sa Israel nga ginasimbahan. Mangaputol ang mga sungay-sungay sa mga eskina sa halaran3:14 Mangaputol… halaran: Sumala sa 1 Mga Hari 1:50 ug 2:28, ang tawo nga namiligro ang kinabuhi mahimong mokupot sa mga sungay-sungay sa mga eskina sa halaran, aron walay makahilabot kaniya. Busa ang gisaligan sa mga taga-Israel nga manalipod kanila gubaon sa Ginoo. ug mangahulog kini sa yuta. 15Gub-on ko ang ilang mga balay nga para sa tingtugnaw ug mga balay nga para sa ting-init. Gub-on ko usab ang ilang mahalong mga balay. Busa daghan sa ilang mga balay ang mangaguba. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.”