Ang Pulong Sa Dios

2 Timoteo 3:1-17

Ang Kataposan nga mga Adlaw

1Timan-i kini: mahimong malisod gayod ang kataposang mga adlaw. 2Kay ang mga tawo mahimong mapalabilabihon, mahigugmaon sa kuwarta, hambogiro, mapahitas-on, magsulti ug daotan batok sa ilang isigka-tawo ug sa Dios, dili motuman sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton, ug dili diosnon. 3Gawas pa niana wala silay kalooy sa ilang isigka-tawo; dili sila makighusay sa ilang kaaway; daoton nila ang dungog sa uban; dili sila makapugong sa ilang kaugalingon, mabangis, ug supak sa bisan unsa nga maayo. 4Mabudhion sila, mapasagaron, ug mapasigarbohon. Palabihon pa nila ang mga kalibotanong kalipay kaysa Dios. 5Magpakaaron-ingnon sila nga diosnon apan isalikway nila ang gahom sa Dios. Likayi ang mga tawo nga sama kanila. 6Ang uban kanila mangita ug pamaagi nga makasulod sa mga balay aron linglahon ang mga babaye nga huyang ug baroganan nga nagalunang na sa pagpakasala ug ulipon sa nagkalain-lain nga kailibgon nga daotan. 7Kini nga mga babaye kanunayng nagatuon apan dili sila makasabot sa kamatuoran. 8Ang mga lalaki nga nagatudlo kanila sa sayop nga pagtulon-an nagabatok sa kamatuoran sama sa pagbatok ni Janes ug ni Jambres kang Moises kaniadto. Nadaot ang ilang panghunahuna, ug ang ilang gi-ingon nga pagtuo walay pulos. 9Apan dili sila makapadayon nianang ilang gibuhat tungod kay makita man sa tanan ang ilang kabuang, pareho sa nahitabo kang Janes ug Jambres.

Ang mga Pahimangno

10Apan ikaw Timoteo, nahibaloan mo ang akong mga pagtulon-an, ang akong pamatasan, ug ang akong tumong sa kinabuhi. Naobserbahan mo usab ang akong pagtuo sa Dios, ang akong pagpailob ug paghigugma sa mga tawo, ug kon giunsa ko pag-antos ang mga kalisdanan. 11Nasayran mo ang akong mga pag-antos sa dihang didto ako sa Antioquia, sa Iconium, ug sa Listra, ug kon giunsa ko pag-antos ang mga paglutos. Apan giluwas ako sa Ginoo gikan niadtong tanan. 12Ang tinuod, ang tanan nga gustong magkinabuhi nga diosnon isip sumusunod ni Cristo Jesus makasinati gayod sa mga paglutos. 13Apan ang mga tawong daotan ug tigpakaaron-ingnon mosamot pa gayod kadaotan. Manlingla sila ug linglahon usab sila. 14Apan ikaw Timoteo padayon gayod sa mga kamatuoran nga imong natun-an ug gituohan, tungod kay nailhan mo man kon kinsa ang mga nagtudlo niini kanimo. 15Sukad sa imong pagkabata nasayran mo na nga ang Balaan nga Kasulatan maoy makahatag kanimo ug kaalam aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Cristo Jesus. 16Ang tibuok nga Kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios, ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtul-id sa sayop, ug sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi, 17aron nga ang tawo nga nagaalagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Timotei 3:1-17

Răutatea oamenilor în zilele de pe urmă

1Să știi că în zilele de pe urmă1 Expresia zilele de pe urmă nu se referă doar la viitorul îndepărtat, ci include și perioada în care trăiește apostolul (vezi v. 6, unde el începe să folosească timpul prezent). Îndemnul din v. 5 (Ferește‑te de aceștia), implică faptul că specificul zilelor de pe urmă se regăsește deja în caracterul oponenților lui Timotei. vor fi vremuri grele. 2Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, blasfemiatori, neascultători de părinți, nemulțumitori, lipsiți de sfințenie, 3fără afecțiune, neînduplecați, calomniatori, neînfrânați, sălbatici, neiubitori de bine, 4trădători, nesăbuiți, încrezuți, iubitori mai degrabă de plăceri, decât de Dumnezeu, 5având o formă de evlavie, dar negându‑i puterea. Ferește‑te de aceștia!

6Căci dintre aceștia sunt cei care se furișează în case și pun stăpânire pe femeile ușuratice, împovărate de păcate, mânate de felurite pofte, 7care întotdeauna învață, dar nu pot ajunge la cunoașterea adevărului. 8Așa cum Iannes și Iambres8 Conform tradiției evreiești, numele vrăjitorilor lui Faraon, care i s‑au împotrivit lui Moise, au fost Iannes și Iambres (vezi Ex. 7:11). i s‑au împotrivit lui Moise, tot astfel și acești oameni cu minți pervertite se împotrivesc adevărului, fiind descalificați8 Termenul adokimos înseamnă neaprobat, care nu trece la test, dovedit fals la probe. în ce privește credința. 9Dar ei nu vor mai înainta mult, pentru că, la fel ca în cazul celor doi, nebunia lor va fi arătată tuturor.

Îndemnuri pentru Timotei

10Însă tu mi‑ai urmărit îndeaproape învățătura, purtarea, țelul, credința, îndelunga răbdare, dragostea, perseverența10 Termenul hypomone se referă la capacitatea de a suporta, de a îndura și de a răbda diferite suferințe și persecuții., 11persecuțiile și suferințele, lucrurile care mi s‑au întâmplat în Antiohia, în Iconia și în Listra. Am îndurat astfel de persecuții, dar Domnul m‑a scăpat din toate. 12Toți cei ce vor să trăiască o viață evlavioasă în Cristos Isus vor fi persecutați. 13Dar oamenii răi și impostorii vor merge din rău în mai rău, ducându‑i în rătăcire pe alții și rătăcindu‑se ei înșiși. 14Însă tu să rămâi în lucrurile pe care le‑ai învățat și de care ai ajuns convins. Tu știi de la cine14 Pronumele grecesc este la forma de plural. le‑ai învățat 15și cum, din copilărie, ai cunoscut Sfintele Scripturi, care‑ți pot da înțelepciunea ce duce la mântuire prin credința în Cristos Isus. 16Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru acea disciplinare în dreptate, 17pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună.