Ang Pulong Sa Dios

2 Timoteo 2:1-26

Ang Maayo nga Sundalo ni Cristo Jesus

1Ikaw Timoteo, nga giisip ko nga akong anak, pagpakalig-on pinaagi sa tabang sa Dios. Kini nga tabang madawat mo tungod kay ikaw anaa na kang Cristo Jesus. 2Ang pagtulon-an nga nadunggan mo nga akong gitudlo sa kadaghanan itudlo usab sa mga tawo nga masaligan, nga makatudlo usab sa uban.

3Pakig-ambit sa mga pag-antos isip maayo nga sundalo ni Cristo Jesus. 4Ug kinahanglang mahisama ka sa sundalo nga naa sa serbisyo; wala kini laing gibuhat, gawas sa pagtuman sa mga sugo sa iyang opisyal.2:4 Tingali ang buot ipasabot, Dili ka moapil sa mga butang nga walay kalabotan sa imong pag-alagad sa Ginoo. 5Kinahanglan mahisama ka usab sa magdudula; dili siya makadawat sa premyo kon dili siya magsunod sa mga balaod sa dula.2:5 Tingali ang buot ipasabot, Tumanon mo gayod ang mga sugo sa Ginoo aron madawat mo ang premyo gikan kaniya. 6Kon kugihan ka, makadawat ka ug ganti gikan sa Ginoo. Sama sa mag-uuma nga naghago, dili ba siya man ang unang makapulos sa iyang abot? 7Hunahunaa ug maayo kining akong mga gi-ingon. Ang Ginoo motabang kanimo aron masabtan mo kining tanan.

8Hinumdomi ang Maayong Balita nga akong gitudlo mahitungod kang Jesu-Cristo nga nabanhaw, nga kaliwat ni David. 9Tungod sa akong pagwali sa Maayong Balita nagaantos ako ug kinadenahan pa ako sama sa kriminal. Apan ang pulong sa Dios dili makadenahan. 10Busa giantos ko ang tanan alang sa mga pinili sa Dios, aron maluwas usab sila pinaagi kang Cristo Jesus ug makaangkon sa maayo ug walay kataposan nga kinabuhi. 11Tinuod gayod ang gi-ingon nga:

“Kon namatay kita uban ni Cristo,

sigurado gayod nga mabuhi usab kita uban kaniya.

12Kon magpadayon kita sa pag-antos sa mga kalisod,

sigurado gayod nga maghari usab kita uban kaniya;

apan kon ilimod nato siya,

ilimod usab niya kita.

13Kon dili kita masaligan,

siya masaligan sa gihapon,

kay dili mahimo nga dili niya tumanon ang iyang gisulti.”

Ang Maayo nga Alagad sa Dios

14Sa atubangan sa Dios, pahinumdomi ang imong mga katawhan mahitungod niini, ug pahimangnoi usab sila nga likayan nila ang walay kapuslanan nga mga panaglalis. Wala silay makuha niana, madaot lang hinuon ang pagtuo sa mga naminaw. 15Buhata ang kutob sa imong mahimo aron malipay ang Dios kanimo, sama sa nangalagad nga walay angay ikaulaw sa iyang mga gibuhat. Itudlo sa husto nga pamaagi ang pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran. 16Likayi ang mga pagtulon-an nga walay pulos ug dili iya sa Dios, kay kana magpahilayo lang sa mga tawo gikan sa Dios. 17Kana nga mga pagtulon-an sama sa sakit nga kanser nga molamay ug modaot sa tibuok nga lawas. Kauban sa mga tawo nga nagatudlo niana mao si Himeneo ug si Filetus. 18Mibiya sila sa kamatuoran. Nagaingon sila nga ang atong pagkabanhaw nahitabo na ug wala nay umaabot pa. Busa gilibog nila ang pagtuo sa uban. 19Apan bisan pa niana, lig-on gihapon ang patukoranan nga gipahimutang sa Dios, tungod kay may nahisulat nga nagaingon, “Nailhan sa Ginoo ang iyang katawhan.”2:19 Tan-awa usab ang Num. 16:5. Ug “Ang matag usa nga nagaingon nga siya iya sa Ginoo angay gayod nga mobiya sa bisan unsa nga daotan.”

20Diha sa mga dagko nga balay may nagkalain-lain nga mga gamit. May mga hinimo gikan sa bulawan, plata, kahoy, ug yuta. Ang mga gamit nga hinimo gikan sa bulawan ug plata gamiton diha sa mga pinasahi nga okasyon, apan ang mga gamit nga hinimo gikan sa kahoy ug yuta alang lang sa inadlaw-adlaw nga paggamit. 21Si bisan kinsa nga maglikay sa mga daotang binuhatan maisip nga mga gamit nga mahalon nga gilain aron gamiton ug mapuslan sa Ginoo, ug mahimo niyang gamiton sa paghimo ug maayo sa bisan unsa nga oras. 22Busa likayi gayod ang mga daotan nga tinguha sa pagkabatan-on. Tinguhaa nga mahimo kang matarong, masaligan, mahigugmaon, ug maayo ang imong relasyon ngadto sa uban, kauban sa mga tawo nga nagdangop sa Ginoo uban sa hinlo nga kasingkasing. 23Likayi ang walay pulos ug binuang nga mga panaglalis tungod kay nasayod ka nga ang sangpotan niana mao ang panag-away. 24Dili angay nga mangaway ang alagad sa Ginoo, kondili kinahanglan magmaaghop siya sa tanan, mahibalong motudlo, ug dili madinumtanon. 25Kinahanglan nga malumo siya sa iyang pagtudlo niadtong mga nagbatok kaniya, kay basin na lang sa ingon niana nga pamaagi hatagan sila sa Dios ug kahigayonan nga maghinulsol aron masayran nila ang kamatuoran. 26Ug mahayagan ang ilang mga hunahuna ug makaikyas sila sa laang ni Satanas nga mibihag kanila aron sila mosunod sa iyang gusto.

Persian Contemporary Bible

دوم تيموتائوس 2:1-26

سربازی فداكار برای مسيح

1ای پسرم، تيموتائوس، خود را با آن قدرتی كه عيسی مسيح می‌بخشد، تقويت نما. 2تعاليمی را كه در حضور جمع از من شنيده‌ای، به افراد قابل اعتماد بسپار تا ايشان نيز بتوانند آنها را به ديگران تعليم دهند.

3همچون سرباز فداكار عيسی مسيح، به سهم خود در زحمات شريک باش. 4در مقام سرباز مسيح، خود را درگير امور دنيوی نكن تا بتوانی فرمانده‌ات را راضی نگاه داری. 5ورزشكاری كه می‌خواهد برندهٔ جايزه شود، بايد تمام مقررات مسابقه را رعايت كند؛ تو نيز برای موفقيت در خدمتت، بايد از تمام دستورات خداوند اطاعت كنی. 6كشاورزی كه می‌خواهد از محصولش استفادهٔ فراوان ببرد، سخت كار می‌كند و زحمت می‌كشد؛ تو نيز چنين كن. 7دربارهٔ اين سه مثالی كه آوردم، خوب فكر كن. خداوند به تو كمک كند تا بدانی به چه ترتيب از آنها سرمشق بگيری.

8هيچگاه اين حقيقت را از ياد نبر كه عيسی مسيح از لحاظ جسمانی، از نسل داوود به دنیا آمد و پس از مرگ، بار ديگر زنده شد. اين همان پيغام انجيل است كه من اعلام می‌كنم، 9و به سبب اين كار، در زحمت افتاده‌ام و مانند يک خطاكار در زندان به سر می‌برم. گرچه مرا به زنجير كشيده‌اند، اما كلام خدا را نمی‌توان به زنجير كشيد؛ كلام خدا همه جا پخش می‌شود. 10اما من حاضرم در راه برگزيدگان خدا بيش از اينها زحمت ببينم تا ايشان نيز نجات و جلال جاودانی را از عيسی مسيح بيابند.

11اگر به خاطر مسيح زحمت ببينيم و در راه او كشته شويم، در آسمان زندگی را با او از سر خواهيم گرفت. اين واقعيت مرا تقويت و تسلی می‌بخشد. 12اگر فكر می‌كنيم كه در اين دنيا، خدمت كردن به او بسيار دشوار است، خوب است به ياد آوريم كه روزی فرا خواهد رسيد كه در كنار او خواهيم نشست و با او سلطنت خواهيم نمود. اما اگر در زير بار زحمات دلسرد شويم و از خدمت خداوند دست بكشيم و از مسيح روگردان شويم، او نيز از ما روگردان خواهد شد. 13حتی وقتی ضعيف می‌شويم و ايمان و وفاداری‌مان نسبت به مسيح سست می‌گردد، او نسبت به ما وفادار می‌ماند و به كمک ما می‌شتابد، زيرا نمی‌تواند ما را كه جزئی از وجود او هستيم، از خود جدا كند، چون اين برخلاف طبيعت اوست.

اجتناب از مباحثات

14اين حقايق را به اعضای كليسای خود يادآوری نما، و به نام خداوند به ايشان حكم كن كه بر سر موضوعات جزئی بحث و مجادله نكنند، چون اين گونه بحث‌ها بی‌ثمر و حتی مضرند. 15در راه خدمت به خدا سخت بكوش تا او از تو راضی شود و هنگامی كه خدمتت را ارزيابی می‌كند، شرمنده نشوی. سعی كن مفهوم كلام خدا را خوب درک كنی و آن را خوب تعليم دهی. 16از بحث‌های باطل و ناپسند دوری كن، زيرا انسان را از خدا دور می‌سازد. 17در اين بحث‌ها، سخنانی رد و بدل می‌شود كه مانند خوره به جان آدم می‌افتد. «هيمينائوس» و «فليطوس» از جمله كسانی هستند كه مشتاق چنين بحث‌هايی می‌باشند. 18اين دو از راه راست منحرف شده‌اند و تعليم می‌دهند كه روز قيامت فرا رسيده است، و به اين ترتيب ايمان عده‌ای را تضعيف كرده‌اند. 19اما حقايق الهی پا برجا می‌ماند و هيچ چيز نمی‌تواند آن را تكان دهد؛ همچون سنگ زير بنايی است كه بر روی آن، اين دو جمله نوشته شده است: «خداوند كسانی را كه واقعاً به او تعلق دارند می‌شناسد» و «آنانی كه خود را از آنِ مسيح می‌دانند، بايد از اعمال نادرست كناره جويند.»

20در خانه يک ثروتمند، همه نوع ظرف وجود دارد، از ظروف طلا و نقره گرفته تا ظروف چوبی و سفالين. از ظرفهای گرانبها برای پذيرايی از ميهمانان استفاده می‌كنند، اما از ظرفهای ارزان برای كارهای روزمره و عادی. 21اگر كسی خود را از گناه دور نگاه دارد، مانند ظرف گرانبها خواهد بود و مسيح برای هدفهای عالی، او را به کار خواهد گرفت.

22از افكار و اميال شهوت‌آلود كه جوانان را اغلب اسير می‌سازد، بگريز و در پی اموری باش كه تو را به كارهای خوب تشويق می‌كند؛ ايمان و محبت را دنبال نما و با كسانی كه خداوند را دوست دارند و قلبشان پاک است، معاشرت كن.

23باز تكرار می‌كنم: خود را در بحث‌های پوچ و بی‌معنی درگير نكن، چون اين گونه مباحثات باعث خشم و نزاع می‌گردد. 24مرد خدا نبايد اهل مجادله و نزاع باشد، بلكه بايد با صبر و ملايمت، كسانی را كه در اشتباهند، به راه راست هدايت كند، 25و با مخالفين و گمراهان با فروتنی و ادب گفتگو نمايد؛ شايد به اين ترتيب به ياری خداوند، آنها از عقايد نادرست خود بازگردند و به حقيقت ايمان آورند. 26در اين صورت می‌توانند از خواب غفلت بيدار شوند و از دام شيطان خود را رها سازند، زيرا شيطان ايشان را اسير كرده، وادار می‌سازد كه ارادهٔ او را بجا آورند.