2 Timoteo 2 – APSD-CEB & NIV

Ang Pulong Sa Dios

2 Timoteo 2:1-26

Ang Maayo nga Sundalo ni Cristo Jesus

1Ikaw Timoteo, nga giisip ko nga akong anak, pagpakalig-on pinaagi sa tabang sa Dios. Kini nga tabang madawat mo tungod kay ikaw anaa na kang Cristo Jesus. 2Ang pagtulon-an nga nadunggan mo nga akong gitudlo sa kadaghanan itudlo usab sa mga tawo nga masaligan, nga makatudlo usab sa uban.

3Pakig-ambit sa mga pag-antos isip maayo nga sundalo ni Cristo Jesus. 4Ug kinahanglang mahisama ka sa sundalo nga naa sa serbisyo; wala kini laing gibuhat, gawas sa pagtuman sa mga sugo sa iyang opisyal.2:4 Tingali ang buot ipasabot, Dili ka moapil sa mga butang nga walay kalabotan sa imong pag-alagad sa Ginoo. 5Kinahanglan mahisama ka usab sa magdudula; dili siya makadawat sa premyo kon dili siya magsunod sa mga balaod sa dula.2:5 Tingali ang buot ipasabot, Tumanon mo gayod ang mga sugo sa Ginoo aron madawat mo ang premyo gikan kaniya. 6Kon kugihan ka, makadawat ka ug ganti gikan sa Ginoo. Sama sa mag-uuma nga naghago, dili ba siya man ang unang makapulos sa iyang abot? 7Hunahunaa ug maayo kining akong mga gi-ingon. Ang Ginoo motabang kanimo aron masabtan mo kining tanan.

8Hinumdomi ang Maayong Balita nga akong gitudlo mahitungod kang Jesu-Cristo nga nabanhaw, nga kaliwat ni David. 9Tungod sa akong pagwali sa Maayong Balita nagaantos ako ug kinadenahan pa ako sama sa kriminal. Apan ang pulong sa Dios dili makadenahan. 10Busa giantos ko ang tanan alang sa mga pinili sa Dios, aron maluwas usab sila pinaagi kang Cristo Jesus ug makaangkon sa maayo ug walay kataposan nga kinabuhi. 11Tinuod gayod ang gi-ingon nga:

“Kon namatay kita uban ni Cristo,

sigurado gayod nga mabuhi usab kita uban kaniya.

12Kon magpadayon kita sa pag-antos sa mga kalisod,

sigurado gayod nga maghari usab kita uban kaniya;

apan kon ilimod nato siya,

ilimod usab niya kita.

13Kon dili kita masaligan,

siya masaligan sa gihapon,

kay dili mahimo nga dili niya tumanon ang iyang gisulti.”

Ang Maayo nga Alagad sa Dios

14Sa atubangan sa Dios, pahinumdomi ang imong mga katawhan mahitungod niini, ug pahimangnoi usab sila nga likayan nila ang walay kapuslanan nga mga panaglalis. Wala silay makuha niana, madaot lang hinuon ang pagtuo sa mga naminaw. 15Buhata ang kutob sa imong mahimo aron malipay ang Dios kanimo, sama sa nangalagad nga walay angay ikaulaw sa iyang mga gibuhat. Itudlo sa husto nga pamaagi ang pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran. 16Likayi ang mga pagtulon-an nga walay pulos ug dili iya sa Dios, kay kana magpahilayo lang sa mga tawo gikan sa Dios. 17Kana nga mga pagtulon-an sama sa sakit nga kanser nga molamay ug modaot sa tibuok nga lawas. Kauban sa mga tawo nga nagatudlo niana mao si Himeneo ug si Filetus. 18Mibiya sila sa kamatuoran. Nagaingon sila nga ang atong pagkabanhaw nahitabo na ug wala nay umaabot pa. Busa gilibog nila ang pagtuo sa uban. 19Apan bisan pa niana, lig-on gihapon ang patukoranan nga gipahimutang sa Dios, tungod kay may nahisulat nga nagaingon, “Nailhan sa Ginoo ang iyang katawhan.”2:19 Tan-awa usab ang Num. 16:5. Ug “Ang matag usa nga nagaingon nga siya iya sa Ginoo angay gayod nga mobiya sa bisan unsa nga daotan.”

20Diha sa mga dagko nga balay may nagkalain-lain nga mga gamit. May mga hinimo gikan sa bulawan, plata, kahoy, ug yuta. Ang mga gamit nga hinimo gikan sa bulawan ug plata gamiton diha sa mga pinasahi nga okasyon, apan ang mga gamit nga hinimo gikan sa kahoy ug yuta alang lang sa inadlaw-adlaw nga paggamit. 21Si bisan kinsa nga maglikay sa mga daotang binuhatan maisip nga mga gamit nga mahalon nga gilain aron gamiton ug mapuslan sa Ginoo, ug mahimo niyang gamiton sa paghimo ug maayo sa bisan unsa nga oras. 22Busa likayi gayod ang mga daotan nga tinguha sa pagkabatan-on. Tinguhaa nga mahimo kang matarong, masaligan, mahigugmaon, ug maayo ang imong relasyon ngadto sa uban, kauban sa mga tawo nga nagdangop sa Ginoo uban sa hinlo nga kasingkasing. 23Likayi ang walay pulos ug binuang nga mga panaglalis tungod kay nasayod ka nga ang sangpotan niana mao ang panag-away. 24Dili angay nga mangaway ang alagad sa Ginoo, kondili kinahanglan magmaaghop siya sa tanan, mahibalong motudlo, ug dili madinumtanon. 25Kinahanglan nga malumo siya sa iyang pagtudlo niadtong mga nagbatok kaniya, kay basin na lang sa ingon niana nga pamaagi hatagan sila sa Dios ug kahigayonan nga maghinulsol aron masayran nila ang kamatuoran. 26Ug mahayagan ang ilang mga hunahuna ug makaikyas sila sa laang ni Satanas nga mibihag kanila aron sila mosunod sa iyang gusto.

New International Version

2 Timothy 2:1-26

The Appeal Renewed

1You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 2And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. 3Join with me in suffering, like a good soldier of Christ Jesus. 4No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. 5Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor’s crown except by competing according to the rules. 6The hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops. 7Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this.

8Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. This is my gospel, 9for which I am suffering even to the point of being chained like a criminal. But God’s word is not chained. 10Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus, with eternal glory.

11Here is a trustworthy saying:

If we died with him,

we will also live with him;

12if we endure,

we will also reign with him.

If we disown him,

he will also disown us;

13if we are faithless,

he remains faithful,

for he cannot disown himself.

Dealing With False Teachers

14Keep reminding God’s people of these things. Warn them before God against quarreling about words; it is of no value, and only ruins those who listen. 15Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. 16Avoid godless chatter, because those who indulge in it will become more and more ungodly. 17Their teaching will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, 18who have departed from the truth. They say that the resurrection has already taken place, and they destroy the faith of some. 19Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.”

20In a large house there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay; some are for special purposes and some for common use. 21Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the Master and prepared to do any good work.

22Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. 23Don’t have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. 24And the Lord’s servant must not be quarrelsome but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. 25Opponents must be gently instructed, in the hope that God will grant them repentance leading them to a knowledge of the truth, 26and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil, who has taken them captive to do his will.