2 Tesalonica 1 – APSD-CEB & SZ-PL

Ang Pulong Sa Dios

2 Tesalonica 1:1-12

1Ako si Pablo, uban ni Silas ug ni Timoteo nangumusta kaninyo nga mga tumutuo diha sa Tesalonica, kamo nga nahiusa sa atong Dios nga Amahan ug kang Ginoong Jesu-Cristo.

2Hinaut nga madawat ninyo ang grasya ug kalinaw gikan sa Dios nga Amahan ug kang Ginoong Jesu-Cristo.

Ang Pagbalik ni Cristo

3Mga igsoon kang Cristo, nagapasalamat kami kanunay sa Dios tungod kaninyo. Ug angay gayod nga magpasalamat kami kanunay kaniya, kay nagadugang ang inyong pagtuo kang Cristo ug ang inyong paghinigugmaay sa usag usa. 4Busa gipasigarbo namo kamo sa mga tumutuo sa ubang mga dapit. Ginasugilon namo kanila nga giantos ninyo ang bisan unsa nga paglutos ug kalisod, ug nagapadayon gihapon kamo sa inyong pagtuo.

5Kini nagapamatuod nga matarong ang paghukom sa Dios, tungod kay ang inyong mga pag-antos tungod ug alang sa iyang gingharian gamiton niya sa pagpamatuod nga kamo angayan gayod nga mosulod sa iyang gingharian. 6Kay kon unsa ang matarong mao gayod ang buhaton sa Dios. Paantuson niya ang mga nagapaantos kaninyo. 7Ug kamo nga nagaantos papahulayon niya uban kanamo. Mahitabo unya kini sa pagbalik ni Ginoong Jesus gikan sa langit uban sa iyang gamhanang mga anghel. 8Sa iyang palibot may nagadilaab nga kalayo, ug silotan niya ang mga tawo nga wala moila sa Dios ug wala motuman sa Maayong Balita mahitungod sa atong Ginoong Jesus. 9Silotan sila sa walay kataposang kalaglagan, ug mahimulag sila sa Ginoo ug dili gayod nila makita ang iyang kahibulongang gahom. 10Kini mahitabo unya sa adlaw nga moabot ang Ginoo. Ug pagadayegon si Jesus sa iyang mga katawhan nga mao ang tanan nga nagtuo kaniya. Kamo usab mahimong kauban nila, kay nagtuo man kamo sa pulong sa Dios nga among giwali kaninyo.

11Mao kini ang hinungdan nga nagaampo kami kanunay alang kaninyo. Giampo namo sa Dios nga tabangan niya kamo nga mahimong takos ingon nga iyang mga tinawag. Ug giampo usab namo nga pinaagi sa iyang gahom mahimo ninyo ang tanang maayo nga gitinguha ninyong buhaton tungod sa inyong pagtuo kaniya. 12Kay pinaagi niini, madayeg ang atong Ginoong Jesus tungod kaninyo, ug kamo madayeg usab tungod kaniya. Kini mahitabo tungod sa kalooy sa atong Dios ug ni Ginoong Jesu-Cristo.

Słowo Życia

2 Tesaloniczan 1:1-12

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, wraz z Sylwanem i Tymoteuszem, piszę do kościoła Tesaloniczan, który należy do Boga, naszego Ojca, i Pana, Jezusa Chrystusa.

2Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was łaską i pokojem!

Podziękowanie i modlitwa

3Przyjaciele, coraz bardziej wierzycie Panu a wasza wzajemna miłość ciągle wzrasta! Naprawdę mamy powód do tego, aby zawsze dziękować za was Bogu! 4Odwiedzając inne kościoły, z dumą opowiadamy o tym, że nawet prześladowania i trudności nie są w stanie osłabić waszej wytrwałości i wiary.

5A wszystko to świadczy o sprawiedliwości Bożego sądu. Skoro cierpicie dla Jego królestwa, znaczy to, że jesteście godni do niego wejść. 6Sprawiedliwe też jest to, że Bóg ukaże tych, którzy was prześladują, 7a wam—i nam również—da odpocząć po tych wszystkich trudnościach. Stanie się to wtedy, gdy nasz Pan, Jezus, zstąpi z nieba razem z potężnymi aniołami. 8Wówczas w płomieniach ognia ukarze tych, którzy zlekceważyli Boga i odrzucili Jego dobrą nowinę. 9Ludzie ci zostaną skazani na wieczną zagładę—zostaną odcięci od obecności, majestatu i potęgi Pana. 10W owym dniu Pan przyjdzie, aby odebrać chwałę i uwielbienie od swoich świętych i od wszystkich, którzy Mu uwierzyli. Wy również będziecie wśród nich, bo uwierzyliście w to, co wam przekazaliśmy.

11Dlatego nieustannie modlimy się o was, abyście postępowali w sposób zgodny z waszym powołaniem i aby Bóg dał wam moc do wykonania tego, co zamierzacie i czego już się podjęliście. Są to bowiem czyny będące skutkiem waszej wiary. 12Postępując tak, oddacie chwałę naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, a On otoczy chwałą również was. Wszystko to jest możliwe wyłącznie dzięki łasce, okazanej nam przez naszego Boga oraz Jezusa Chrystusa, naszego Pana.