2 Samuel 8 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 8:1-18

Ang mga Kadaogan ni David

(1 Cro. 18:1-17)

1Human niadto, napildi ni David ang mga Filistihanon ug gisakop niya sila. Nailog niya gikan kanila ang Meteg Ama. 2Napildi usab ni David ang mga Moabihanon. Gipahigda niya sila sa yuta nga naglaray ug gisukod ug pisi. Ang masakop sa kada duha ka sukod sa pisi gipamatay ug ang masakop sa ikatulo ka sukod gitugotan nga mabuhi. Ang mga Moabihanon nga wala gipamatay nahimong mga ulipon ni David ug nagbayad silag buhis kaniya.

3Napildi usab ni David ang hari sa Zoba nga si Hadadezer nga anak ni Rehob, sa dihang milakaw si Hadadezer aron sa pagbawi sa yuta duol sa Suba sa Eufrates. 4Nailog nila ni David ang 1,000 niya ka mga karwahe, 7,000 ka mga tigkarwahe,8:4 1,000 niya ka mga karwahe, 7,000 ka mga tigkarwahe: Mao kini sa Septuagint (ug sa 1 Cro. 18:4); apan sa Hebreo, 1,700 ka mga tigkarwahe. ug 20,000 ka mga sundalo. Gipangpiangan nila ni David ang mga kabayo nga tigguyod sa mga karwahe gawas lang sa 100 nga ilang gibilin aron ilang gamiton.

5Sa dihang miabot ang mga Aramehanon8:5 Aramehanon: o, Syrianhon. Mao usab sa bersikulo 6. gikan sa Damascus aron sa pagtabang kang Hadadezer, gipamatay nila ni David ang 22,000 kanila. 6Unya nagpabutang si David ug mga kampo sa Damascus, ang dapit sa mga Aramehanon. Ug nahimo niya sila nga mga sakop ug nagbayad silag buhis kaniya. Gipadaog sa Ginoo si David sa iyang mga pagpakiggira bisan asa siya moadto. 7Gikuha ni David ang bulawan nga mga taming sa mga opisyal ni Hadadezer, ug gidala kini sa Jerusalem. 8Gikuha usab niya ang daghan kaayong mga bronsi gikan sa Beta8:8 Beta: Sa ubang mga kopya sa Septuagint (ug sa 1 Cro. 18:8), Teba. ug Berotai, nga mga lungsod nga sakop ni Hadadezer.

9Pagkadungog ni Toi nga hari sa Hamat nga gipildi ni David ang tibuok kasundalohan ni Hadadezer, 10gipaadto niya ang iyang anak nga si Joram kang Haring David aron sa pagpangumusta ug sa pagpahalipay kaniya tungod sa iyang pagpildi kang Hadadezer. (Kini si Toi ug si Hadadezer daan na nga managkaaway.) Nagdala si Joram ug mga regalong hinimo sa plata, bulawan, ug bronsi. 11Gihalad kini ni Haring David ngadto sa Ginoo, sama sa iyang gihimo sa mga plata ug bulawan nga iyang nailog gikan sa ubang mga nasod nga iyang napildi: 12Edom8:12 Edom: Mao kini sa Septuagint, sa Syriac, ug sa ubang mga kopya sa Hebreo. Sa kadaghanan nga mga kopya sa Hebreo, Aram., Moab, Ammon, Filistia, ug Amalek. Gihalad usab niya ang mga nailog nila gikan kang Hadadezer nga hari sa Zoba, nga anak ni Rehob. 13Ug nahimo pa gayong bantogan si David human niya mapatay ang 18,000 ka mga Edomihanon didto sa kapatagan nga ginganlag Asin. 14Unya nagpabutang siyag mga kampo sa tibuok Edom, ug nahimo niyang sakop ang tanang mga Edomihanon. Gipadaog sa Ginoo si David sa iyang mga pagpakiggira bisan asa siya moadto.

Ang mga Opisyal ni David

15Naghari si David sa tibuok Israel, ug gihimo niya ang matarong ug husto alang sa tanan niyang katawhan. 16Ang nangulo sa iyang mga sundalo mao si Joab nga anak ni Zeruya. Ang nagadumala sa mga kasulatan sa gingharian mao si Jehoshafat nga anak ni Ahilud. 17Ang mga pangulong pari mao si Zadok nga anak ni Ahitub ug si Ahimelec nga anak ni Abiatar. Ang sekretaryo mao si Seraya. 18Ang pangulo sa mga badigard ni David nga mga Keretnon ug mga Peletnon mao si Benaya nga anak ni Jehoyada. Ug ang iyang mga magtatambag8:18 mga magtatambag: o, mga pari. mao ang iyang mga anak nga lalaki.