2 Samuel 6 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 6:1-23

Gidala sa Gezer ang sudlanan sa Kasabotan

(1 Cro. 13:1-14; 15:25–16:6, 43)

1Gitigom na usab ni David ang labing maayong mga sundalo sa Israel, nga 30,000 ang gidaghanon. 2Unya miadto sila sa Baala nga sakop sa Juda aron sa pagkuha sa Kahon sa Dios,6:2 Kahon sa Dios nga mao ang sudlanan sa Kasabotan. diin anaa ang presensya6:2 anaa ang presensya: sa literal, gitawag ang ngalan. sa Ginoo nga Makagagahom. Nagapuyo ang Ginoo taliwala sa mga kerubin diha sa ibabaw sa Kahon. 3-4Ang Kahon sa Dios didto sa balay ni Abinadab sa bungtod. Gikuha kini ni David ug sa iyang mga tawo, ug gikarga sa usa ka bag-ong karomata. Si Uza ug Ahio nga mga anak ni Abinadab mao ang nagagiya sa karomata. Si Ahio ang nagauna sa karomata. 5Nagaselebrar si David ug ang tanan nga katawhan sa Israel sa presensya sa Ginoo sa tibuok nila nga kusog. Nagaawit sila ug nagtukar sa mga harpa, lira, tamborin, kastanitas, ug simbal.

6Sa pag-abot nila sa giokanan ni Nacon, gikab-ot ug gigunitan ni Uza ang Kahon sa Dios, tungod kay napandol ang mga baka. 7Nasuko pag-ayo ang Ginoo kang Uza tungod sa iyang gihimo. Busa gisilotan siya sa Dios ug namatay siya tapad sa Kahon. 8Nasuko si David tungod kay gisilotan sa Ginoo si Uza. Mao kana nga hangtod karon gitawag kadtong dapita ug Perez Uza.6:8 Perez Uza: Ang buot ipasabot, kalit nga kasuko kang Uza. 9Nahadlok si David sa Ginoo niadtong adlawa, ug miingon siya, “Unsaon na lang pagdala sa akong lungsod ang Kahon sa Ginoo?” 10Busa nakahukom siya nga dili na lang niya dad-on ang Kahon sa Ginoo ngadto sa iyang lungsod.6:10 iyang lungsod: sa Hebreo, Lungsod ni David. Mao usab sa bersikulo 12 ug 16. Gibilin hinuon niya kini sa balay ni Obed Edom nga taga-Gat. 11Didto kini sa balay ni Obed Edom sulod sa tulo ka bulan, ug gipanalanginan sa Ginoo si Obed Edom ug ang iyang tibuok panimalay.

12Unya gisuginlan si Haring David nga gipanalanginan sa Ginoo ang panimalay ni Obed Edom ug ang tanan nga gipanag-iya niini tungod sa Kahon sa Dios. Busa miadto si David sa balay ni Obed Edom ug gikuha ang Kahon sa Dios aron dad-on sa iyang lungsod uban sa kalipay. 13Sa dihang nakalakaw na ug unom ka lakang ang mga nagadala sa Kahon sa Ginoo, gipahunong sila ni David ug naghalad siya ug usa ka torong baka ug usa ka pinatambok nga toriyong baka. 14Labihan ang sayaw ni David sa presensya sa Ginoo, nga nagsul-ob lang ug efod nga linen. 15Samtang ginadala niya ug sa mga Israelinhon ang Kahon sa Ginoo, nagahugyaw sila ug nagapatingog sa mga budyong.

16Sa dihang pasulod na ang Kahon sa Ginoo didto sa Lungsod ni David, midungaw si Mical nga anak ni Saul sa bintana. Ug sa dihang nakita niya si Haring David nga naglukso-lukso ug nagsayaw-sayaw sa presensya sa Ginoo, gitamay niya kini. 17Gibutang nila ang Kahon sa Ginoo sulod sa tolda nga gipatindog ni David alang niini. Unya naghalad si David sa Ginoo ug mga halad nga sinunog ug mga halad alang sa maayong relasyon. 18Pagkahuman niyag halad, gibendisyonan niya ang mga tawo sa ngalan sa Ginoo nga Makagagahom. 19Unya gihatagan niya ang matag Israelinhon didto, lalaki ug babaye, ug pan, karne, ug mga pasas. Unya namauli ang mga tawo sa ilang balay.

20Sa dihang mipauli si David sa pagbendisyon sa iyang panimalay, gitagbo siya ni Mical nga anak ni Saul ug gisukmatan, “Pagkahalangdon sa hari sa Israel karong adlawa! Mora siyag buang nga walay kaulaw nga nagsayaw-sayaw nga halos hubo atubangan sa mga babayeng sulugoon sa iyang mga opisyal. Bastos lang nga tawo ang nagahimo niana.” 21Miingon si David kang Mical, “Gihimo ko kadto sa presensya sa Ginoo nga nagpili kanako labaw sa imong amahan o ni bisan kinsa sa iyang panimalay. Gipili niya ako nga modumala sa iyang katawhan nga mga Israelinhon. Busa magapadayon ako sa paglipay sa presensya sa Ginoo, 22ug himuon ko pang mas makauulaw ang akong kaugalingon kay niini. Makauulaw ako sa imong panan-aw,6:22 sa imong panan-aw: Mao kini sa Septuagint; apan sa Hebreo, sa akong panan-aw. apan pasidunggan ako sa mga babayeng sulugoon nga imong giingon.”

23Wala gayod makabaton ug anak si Mical hangtod nga namatay siya.