2 Samuel 5 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 5:1-25

Si David Nahimong Hari sa Israel

(1 Cro. 11:1-9)

1Nangadto ang tanang tribo sa Israel kang David didto sa Hebron ug miingon, “Mga kadugo mo kami. 2Sukad pa kaniadto, bisan sa dihang si Saul pa ang among hari, ikaw na ang nangulo sa mga Israelinhon sa pagpakiggira. Ug nagaingon ang Ginoo kanimo, ‘Atimanon mo ang akong katawhan nga mga Israelinhon sama sa pag-atiman sa usa ka magbalantay sa iyang mga karnero. Ikaw ang mahimo nilang pangulo.’ ”

3Busa didto sa Hebron, naghimo si David ug kasabotan uban sa mga tigdumala sa Israel sa presensya sa Ginoo, ug gidihogan nila ug lana ang ulo ni David sa pagpaila nga siya na ang hari sa Israel. 4Nagaedad si David ug 30 ka tuig sa dihang nahimo siyang hari, ug naghari siya sulod sa 40 ka tuig. 5Pito ka tuig ug unom ka bulan siyang naghari sa Juda sa dihang didto siya sa Hebron, ug 33 ka tuig siyang naghari sa tibuok Israel ug Juda sa dihang didto siya sa Jerusalem.

Ang Pag-ilog ni David sa Jerusalem

6Usa ka higayon, miadto si David ug ang iyang mga tawo sa Jerusalem sa pagsulong sa mga Jebusihanon nga nagpuyo didto. Miingon ang mga Jebusihanon kang David, “Dili gayod kamo makasulod dinhi sa Jerusalem! Bisan ang mga buta ug mga bakol makababag sa inyong pagsulod.” Mao kadto ang ilang giingon kay abi nila ug dili gayod makasulod sila si David. 7Apan nailog gihapon nila ni David ang kuta sa Zion, nga gitawag usab nga Lungsod ni David.

8Nianang adlawa, sa wala pa masulod ni David ang Jerusalem, miingon siya sa iyang mga tawo, “Didto kamo agi sa imbornal sa tubig aron makasulod kamo sa Jerusalem ug mapildi ninyo kanang mga bakol ug mga buta nga mga Jebusihanon. Kaaway ko gayod sila!5:8 Kaaway ko gayod sila: o, Kontra nila ako.” Mao kana nga may panultihon nga nagaingon, “Dili makasulod ang mga buta ug mga bakol sa balay sa Ginoo.”

9Human nailog ni David ang kuta, didto siya mipuyo. Ug gitawag niya kini nga Lungsod ni David. Gipadugangan niya ug paril ang palibot niini gikan sa mubong bahin sa lungsod.5:9 mubong bahin sa lungsod: sa Hebreo, Millo. Dili klaro ang buot ipasabot niini sa Hebreo nga teksto. 10Misamot ang pagkagamhanan ni David, tungod kay gitabangan siya sa Ginoong Dios nga Makagagahom.

11Unya si Hiram nga hari sa Tyre nagpadalag mga mensahero ngadto kang David uban sa mga panday ug mga mason, apil ang mga kahoyng sedro, aron tukoran si David ug palasyo. 12Ug nasabtan ni David nga ang Ginoo ang nagpahiluna kaniya ingon nga hari sa Israel, ug nagpauswag sa iyang gingharian alang sa iyang katawhan nga mga Israelinhon.

13Human mibalhin si David sa Jerusalem gikan sa Hebron, nangasawa pa gayod siyag daghang mga babaye; ang uban kanila iyang mga sulugoon, ug midaghan usab ang iyang mga anak. 14Mao kini ang mga ngalan sa iyang mga anak nga lalaki nga natawo sa Jerusalem: Shamua, Shobab, Natan, Solomon, 15Ibhar, Elishua, Nefeg, Jafia, 16Elishama, Eliada, ug Elifelet.

Gipildi ni David ang mga Filistihanon

(1 Cro. 14:8-17)

17Sa dihang nabalitaan sa mga Filistihanon nga si David ang gipili nga hari sa Israel, gitigom nila ang ilang tibuok kasundalohan aron sa pagdakop kaniya. Apan nabalitaan kadto ni David, busa miadto siya sa kuta. 18Karon, nagkampo ang mga Filistihanon sa Kapatagan sa Refaim. 19Busa nangutana si David sa Ginoo, “Sulongon ba namo ang mga Filistihanon? Itugyan mo ba sila kanamo?” Mitubag ang Ginoo kaniya, “Oo, lakaw kamo, kay tugyan ko gayod sila kaninyo.”

20Busa miadto sila si David sa Baal Perazim, ug didto gipildi nila ang mga Filistihanon. Unya miingon si David, “Gilaglag sa Ginoo ang akong mga kaaway nga daw gibanlas sila sa bul-og sa baha, ug nakita ko gayod kini.” Mao kini ang hinungdan kon nganong gitawag kadtong dapita nga Baal Perazim.5:20 Baal Perazim: Ang buot ipasabot, ang Ginoo nga misulong. 21Gibiyaan sa mga Filistihanon ang ilang mga dios-dios didto, ug gidala kini ni David ug sa iyang mga tawo.

22Namalik ang mga Filistihanon ug nagkampo sa Kapatagan sa Refaim. 23Busa nangutana pag-usab si David sa Ginoo, ug mitubag ang Ginoo, “Ayaw kamog diretso ug sulong kanila. Libot kamo ug didto ninyo sila atakiha atbang sa mga kahoy nga balsam. 24Inigkadungog ninyo sa kasaba nga daw pagmartsa sa mga sundalo ibabaw sa mga kahoy nga balsam, sulong dayon kamo kay mao kana ang timailhan nga nagauna na ako kaninyo sa pagsulong sa mga Filistihanon.” 25Busa gituman ni David ang gisugo sa Ginoo kaniya, ug gipamatay nila ang mga Filistihanon gikan sa Geba5:25 Geba: Mao kini sa Hebreo; apan sa Septuagint, Gibeon. hangtod sa Gezer.