Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 4:1-12

Gipatay si Ishboshet

1Sa pagkadungog ni Ishboshet, nga anak ni Saul, nga gipatay si Abner sa Hebron, nahadlok siya pag-ayo apil ang tanang katawhan sa Israel. 2May duha ka tawo si Ishboshet nga mga pangulo sa mga grupo nga gapanulong ug gapangilog sa mga kabtangan sa ilang mga kaaway. Sila mao si Baana ug si Recab. Mga anak sila sa taga-Beerot nga si Rimon nga sakop sa tribo ni Benjamin. Kining Beerot sakop karon sa Benjamin, 3tungod kay ang mga naunang mga lumulupyo niini nangikyas didto sa Gitaim, ug hangtod karon nagpuyo sila didto ingon nga mga dumuduong.

4(Ang anak ni Saul nga si Jonatan may anak nga bakol. Ang iyang ngalan si Mefiboshet. Nagaedad si Mefiboshet ug lima ka tuig sa dihang namatay si Saul ug si Jonatan didto sa Jezreel. Sa dihang nabalitaan sa yaya ni Mefiboshet nga namatay si Saul ug si Jonatan, gisakwat niya ang bata ug giikyas. Apan tungod sa pagdali-dali sa yaya nga makaikyas, nabuhian niya ang bata nga maoy hinungdan nga nabakol kini.)

5Usa ka adlaw, miadto sa balay ni Ishboshet si Recab ug si Baana nga mga anak ni Rimon nga taga-Beerot. Miabot sila didto udtong tutok, samtang nagpahulay si Ishboshet. 6-7Misulod sila sa balay aron kunohay sa pagkuhag trigo. Unya misulod sila sa kuwarto ni Ishboshet diin kini naghigda sa iyang katre, ug gidunggab nila kini sa tiyan. Pagkahuman gipunggotan nilag ulo ug gidala kini pag-ikyas. Nagbaktas sila sa Kapatagan sa Jordan4:6-7 Kapatagan sa Jordan: sa Hebreo, Araba. tibuok gabii.

8Pag-abot nila sa Hebron, gidala nila ang ulo ni Ishboshet kang David ug miingon sila kaniya, “Ania ang ulo ni Ishboshet nga anak sa imong kaaway nga si Saul nga nagtinguha sa pagpatay kanimo. Karong adlawa nanimalos ang Ginoo alang kanimo batok kang Saul ug sa iyang mga kaliwat.” 9Mitubag si David kanila, “Isulti ko kaninyo ang tinuod atubangan sa buhi nga Ginoo nga nagluwas kanako sa tanan nga katalagman. 10Kaniadto may tawo nga miadto kanako sa Ziklag ug miingon nga patay na si Saul. Naghunahuna siya nga nagdala siyag maayong balita kanako. Apan, gipadakop ko hinuon siya ug gipapatay. Mao kadto ang akong ganti kaniya sa iyang gibalita. 11Karon, unsa may akong iganti sa mga tawong daotan nga mipatay sa usa ka tawo nga walay sala, nga natulog sa iyang katre diha sa iyang balay? Paninglon ko kamo sa inyong pagpatay kaniya aron mangahanaw na kamo niining kalibotana.”

12Busa nagmando si David sa iyang mga tawo nga patyon si Recab ug si Baana, ug gituman nila kini. Giputol nila ang mga kamot ug mga tiil niini ug gituhog ang mga lawas sa may pundohanan ug tubig sa Hebron. Gikuha nila ang ulo ni Ishboshet ug gilubong sa gilubngan kang Abner sa Hebron.