2 Samuel 24 – APSD-CEB & ASCB

Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 24:1-25

Giihap ni David ang Iyang mga Sundalo

(1 Cro. 21:1-27)

1Nasuko na usab ang Ginoo sa mga Israelinhon, ug gisugyatan niya si David sa pagsilot kanila pinaagi sa pagbutang sa hunahuna niini sa plano sa pag-ihap sa katawhan sa Israel ug sa Juda. 2Busa miingon si Haring David kang Joab ug sa mga komander sa mga sundalo, “Lakaw kamo sa tanang tribo sa Israel, gikan sa Dan hangtod sa Beersheba,24:2 gikan sa Dan hangtod sa Beersheba: Ang buot ipasabot, sa tibuok nasod sa Israel. ug ihapa ninyo ang mga tawo, aron mahibaloan ko kon pila silang tanan.” 3Apan mitubag si Joab sa hari, “Hinaut pa nga padaghanon sa Ginoo nga imong Dios ang imong katawhan sa 100 ka pilo, ug hinaut nga makita mo kini. Apan Mahal nga Hari, nganong gusto man nimong buhaton kining butanga?” 4Apan namugos gayod si David, busa milakaw si Joab ug ang mga opisyal sa mga sundalo aron sa pag-ihap sa katawhan sa Israel. 5Mitabok sila sa Suba sa Jordan ug nagkampo24:5 nagkampo: Mao kini sa Hebreo; apan sa ubang Griego nga teksto, nagsugod sa pag-ihap. didto sa Aroer, sa habagatang bahin sa lungsod taliwala sa lugut. Gikan didto miadto sila sa Gad ug unya sa Jazer. 6Miadto usab sila sa Gilead, sa Tatim Hodshi, sa Dan Jaan, ug milibot sila paingon sa Sidon. 7Unya miadto sila sa pinarilan nga lungsod sa Tyre, ug sa tanang lungsod sa mga Hibihanon ug mga Canaanhon. Ug sa kataposan, miadto sila sa Beersheba, sa habagatang24:7 habagatang: sa Hebreo, Negev. bahin sa Juda. 8Nalibot nila ang tibuok nasod sulod sa 9 ka bulan ug 20 ka adlaw, ug pagkahuman mibalik sila sa Jerusalem.

9Gisulti ni Joab ngadto kang Haring David ang kinatibuk-ang gidaghanon sa mga lalaki nga makahimo sa pagpakiggira: 800,000 sa Israel ug 500,000 sa Juda. 10Nakonsensya si David human niya ipaihap ang mga tawo. Busa miingon siya sa Ginoo, “Nakasala gayod ako sa akong gihimo. Busa nagapakilooy ako kanimo, Ginoo, nga pasayloa ako nga imong alagad sa akong sala, kay kinabuang gayod ang akong gihimo.”

11Sa wala pa makabangon si David sa sunod nga buntag, miingon ang Ginoo kang Gad nga propeta ni David, 12“Adto kang David ug ingna siya nga mao kini ang akong giingon: ‘Aduna akoy tulo ka silot nga papilian kanimo. Pagpili ug usa kay buhaton ko kini.’ ”

13Busa miadto si Gad kang David ug miingon kaniya, “Hain niining tulo ang gusto mong isilot sa Ginoo kanimo? Tulo ka tuig24:13 Tulo ka tuig: Mao kini sa ubang mga kopya sa Septuagint. (Tan-awa usab sa 1 Cro. 21:12.) Sa Hebreo, pito. nga gutom sa imong nasod, tulo ka bulan nga pagkalagiw gikan sa inyong mga kaaway, o tulo ka adlaw nga katalagman sa imong nasod? Hunahunaa kana ug maayo, ug pahibaloa ako kon unsa ang itubag ko sa Ginoo nga nagpadala kanako.”

14Miingon si David kang Gad, “Naglisod ako sa pagpili! Maayo pa nga ang Ginoo ang mosilot kanamo kay maloloy-on kaayo siya kaysa itugyan ako sa kamot sa mga tawo.”

15Busa nagpadala ang Ginoo ug katalagman sa Israel gikan niadtong buntaga hangtod sa panahon nga iyang gitakda. Ug 70,000 ka tawo ang namatay gikan sa Dan hangtod sa Beersheba. 16Sa dihang laglagon na sa anghel ang Jerusalem, nausab ang hunahuna sa Ginoo. Busa miingon siya sa anghel nga misilot sa mga tawo, “Husto na! Ayaw na silag siloti.” Niadtong tungora didto ang anghel sa Ginoo sa may giokanan ni Arauna nga Jebusihanon.

Naghimo si David ug Halaran

17Sa dihang nakita ni David ang anghel nga mipatay sa mga tawo, miingon siya sa Ginoo, “Ako ang nakasala. Kining mga tawhana inosente sama sa mga karnero. Wala silay nahimong sala. Ako na lang ug ang akong pamilya ang siloti.”

18Niadtong adlawa miadto si Gad kang David ug miingon kaniya, “Tungas ngadto sa giokanan ni Arauna nga Jebusihanon ug paghimo didto ug halaran alang sa Ginoo.” 19Busa mitungas si David sumala sa gisugo sa Ginoo pinaagi kang Gad. 20Sa dihang nakita ni Arauna nga nagapadulong si David ug ang iyang mga tawo, migawas siya ug miluhod atubangan ni David agig pagtahod kaniya. 21Miingon si Arauna, “Mahal nga Hari, nganong mianhi ka?” Mitubag si David, “Ania ako aron sa pagpalit sa imong giokanan, kay maghimo akog halaran alang sa Ginoo, aron maundang na ang katalagman.” 22Miingon si Arauna, “Kuhaa ug ihalad sa Dios ang bisan unsa nga imong gusto, Mahal nga Hari. Aniay mga baka alang sa halad nga sinunog, ug mga yugo ug mga tabla sa giokanan nga magamit ingon nga sugnod. 23Mahal nga Hari, ihatag ko kining tanan kanimo, ug hinaut nga dawaton sa Ginoo nga imong Dios ang imong halad.”

24Apan mitubag si David kaniya, “Dili mahimo. Paliton ko gayod kini kanimo. Dili ako maghalad ngadto sa Ginoo nga akong Dios sa mga halad nga sinunog nga walay bili.” Busa gipalit ni David ang giokanan ug ang mga baka sa kantidad nga 50 ka buok nga salapi. 25Unya naghimo siya didto ug halaran alang sa Ginoo. Naghalad siyag mga halad nga sinunog ug halad alang sa pakigda-it. Gitubag sa Ginoo ang pag-ampo ni David alang sa Israel, ug naundang ang katalagman.

Asante Twi Contemporary Bible

2 Samuel 24:1-25

Dawid Kan Nnipa

1Bio, Awurade abufuo baa Israel so enti, ɔhyɛɛ Dawid sɛ ɔmfa nnipakan so nha wɔn a wɔwɔ Israel ne Yuda nyinaa. Awurade see Dawid sɛ, “Kɔ na kɔkan Israelfoɔ ne Yudafoɔ nyinaa.”

2Enti, ɔhene no ka kyerɛɛ ne sahene Yoab sɛ, “Kan nnipa a wɔwɔ asase yi so nyinaa, ɛfiri Dan a ɛwɔ atifi fam, de bɛsi Beer-Seba a ɛwɔ anafoɔ fam, na ama mahunu nnipa dodoɔ a wɔwɔ ha.”

3Na Yoab buaa ɔhene no sɛ, “Awurade mma wo ntena ase kɔsi sɛ nnipa a wɔwɔ wʼahennie yi mu ase bɛtrɛ mmɔho ɔha. Na adɛn enti na wopɛ sɛ woyɛ yei?”

4Na ɔhene no hyɛɛ no ketee sɛ, wɔnkan nnipa enti, Yoab ne nʼadwumayɛfoɔ kɔkanee nnipa a wɔwɔ Israel.

5Deɛ ɛdi ɛkan no, wɔtwaa Yordan kɔtenaa Aroer, kuro a ɛwɔ bɔnhwa no anafoɔ a ɛkyerɛ Gad no. Afei, wɔkɔɔ Yaser, 6toaa so kɔduruu Gilead a ɛwɔ Tatim-hodsi, toaa so kɔɔ Dan Yaan ne Sidon fa mu. 7Afei, wɔbaa Tiro aban mu ne Hewifoɔ ne Kanaanfoɔ24.7 Hewifoɔ ne Kanaanfoɔ nyinaa tenaa Kanaan ansa na Israelfoɔ rebɛdi ɔman no so. nkuropɔn nyinaa mu. Wɔkɔɔ Yuda anafoɔ, kɔduruu Beer-Seba de wieeɛ.

8Wɔwurawuraa asase no nyinaa so, de abosome nkron ne nnafua aduonu wiee nnipakan no, sane kɔɔ Yerusalem.

9Yoab de ne nnipa dodoɔ a wɔnyaeɛ brɛɛ ɔhene no. Na mmarima a wɔaduru sraadie mfeɛ so wɔ Israel no dodoɔ yɛ mpem aha nwɔtwe, na mpem ahanum nso wɔ Yuda.

Dawid Bɔne So Atemmuo

10Dawid kan nnipa no nyinaa wieeɛ no, nʼatiboa buu no fɔ, enti ɔka kyerɛɛ Awurade sɛ, “Deɛ meyɛeɛ yi enti, mayɛ bɔne kɛseɛ. Enti, Awurade, mesrɛ wo, yi saa afɔbuo yi firi wo ɔsomfoɔ so. Mayɛ nkwaseadeɛ.”

11Adeɛ kyeeɛ no, Awurade asɛm baa odiyifoɔ Gad a ɔyɛ Dawid ɔdehunufoɔ nkyɛn sɛ: 12“Kɔka kyerɛ Dawid sɛ, Sɛdeɛ Awurade seɛ nie: ‘Mede nsɛm mmiɛnsa reto wʼanim. Yi mu baako na mɛyɛ.’ ”

13Enti, Gad kɔɔ Dawid nkyɛn kɔbisaa no sɛ, “Ɔkɔm mmra wʼasase yi so mfeɛ mmiɛnsa anaa? Anaa, atamfoɔ a wɔgu wo so no wobɛdwane wɔn abosome mmiɛnsa? Anaa, ɔyaredɔm mmra wo ɔman yi mu nnansa? Enti afei, dwene ho yie, na ma menhunu mmuaeɛ a memfa nkɔma Awurade.”

14Dawid ka kyerɛɛ Gad sɛ, “Yɛwɔ ahohiahia mu. Momma yɛmfa yɛn ho nhyɛ Awurade nsa, ɛfiri sɛ, nʼadɔeɛ dɔɔso; nanso, mma me nkɔtɔ nnipa nsam.”

15Enti, Awurade too ɔyaredɔm guu Israel so anɔpa no ma ɛdii nnansa. Na nnipa ɔpeduɔson firii Dan kɔsi Beer-Seba wuwuiɛ. 16Ɛberɛ a ɔbɔfoɔ no reyɛ ahoboa akɔsɛe Yerusalem no, Awurade nuu ne ho wɔ asɛm no ho, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, “Ɛyɛ! Gyae.” Saa ɛberɛ no na Awurade ɔbɔfoɔ no aduru Yebusini Arauna ayuporobea hɔ.

17Ɛberɛ a Dawid hunuu ɔbɔfoɔ no, ɔka kyerɛɛ Awurade sɛ, “Me na mayɛ bɔne. Yeinom deɛ wɔnnim ho hwee, ɛdeɛn na wɔayɛ? Ma wo ɔbɔfoɔ nsɛe me ne me fiefoɔ.”

Dawid Si Afɔrebukyia

18Ɛda no, Gad kɔɔ Dawid nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ, “Kɔ na kɔsi afɔrebukyia ma Awurade wɔ Yebusini Arauna ayuporobea hɔ.”

19Na Dawid kɔyɛɛ deɛ Awurade hyɛɛ no sɛ ɔnyɛ no. 20Ɛberɛ a Arauna hunuu sɛ ɔhene ne ne mmarima reba no, ɔpueeɛ, bɛkotoo ɔhene, de nʼanim butuu fam.

21Arauna bisaa sɛ, “Adɛn enti na woaba, me wura?”

Dawid buaa sɛ, “Merebɛtɔ ayuporobea hɔ, na masi afɔrebukyia wɔ hɔ ama Awurade, sɛdeɛ Awurade bɛma ɔyaredɔm no agyae.”

22Arauna ka kyerɛɛ Dawid sɛ, “Me wura fa na fayɛ deɛ wopɛ. Nantwie a wɔde bɛbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ nie. Wobɛtumi de ayuporeeɛ nnua ne nantwie mpamho nnua no ayɛ anyina wɔ afɔrebukyia no so. 23Mede ne nyinaa bɛma wo, na mesrɛ sɛ, Awurade, wo Onyankopɔn nnye afɔdeɛ yi.”

24Na ɔhene no buaa Arauna sɛ, “Dabi, mepɛ sɛ mɛtɔ, na merentumi mmɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ mma Awurade, me Onyankopɔn, a mammɔ ho ka biara.”

Enti, Dawid tuaa dwetɛ bɛyɛ gram ahanum aduɔson enum (575) de tɔɔ ayuporobea ne nantwie no. 25Dawid sii afɔrebukyia wɔ hɔ maa Awurade, na ɔbɔɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne asomdwoeɛ afɔdeɛ hɔ. Na Awurade tiee ne mpaeɛbɔ maa ɔyaredɔm no gyaee.