Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 23:1-39

Ang Kataposang mga Pulong ni David

1Si David nga anak ni Jesse gihimong bantogan sa Labing Halangdong Dios. Gipili siya sa Dios ni Jacob nga mahimong hari, ug siya ang nagsulat sa maanindot nga mga awit sa taga-Israel. Mao kini ang kataposan niyang mga pulong:

2“Nagsulti ang Espiritu sa Ginoo pinaagi kanako;

ang iyang mga pulong anaa sa akong baba.

3Miingon kanako ang Dios, ang salipdanan nga bato sa Israel:

‘Ang tawong nagadumala nga matarong ug may kahadlok sa Dios,

4sama siya sa kahayag sa adlaw nga nagasidlak kon buntag nga walay panganod,

nga mopasidlak sa mga sagbot nga giulanan!’

5Ingon gayod niana ang akong pamilya23:5 pamilya: o, pagdumala. sa panan-aw sa Dios,

kay naghimo siyag kasabotan nga walay kataposan uban kanako.

Kini nga kasabotan maayo ang pagkahan-ay ug dili mausab.

Busa sigurado ako nga luwason ako kanunay sa Dios

ug ihatag niya kanako ang tanan kong gipangandoy.

6-7Apan ang daotang mga tawo sama sa tunokon nga mga sagbot nga angay ilabay.

Dili sila maibot pinaagi sa kamot lang kondili kinahanglan pa nga mogamit ug puthaw o kahoy.

Ug sunogon sila sa dapit mismo nga ilang nahimutangan.”

Ang Maisog nga mga Tawo ni David

(1 Cro. 11:10-41)

8Mao kini ang maisog nga mga tawo ni David:

Si Josheb Bashebet nga taga-Takemon, nga mao ang nagapangulo sa tulo ka maisog nga mga tawo ni David. Sa usa lang ka gira, nakapatay siyag 800 ka mga tawo pinaagi sa iyang bangkaw.

9Ang sunod kaniya mao si Eleazar nga anak ni Dodai nga kaliwat ni Ahoa, nga usa usab sa tulo ka maisog nga mga tawo ni David. Usa siya sa mga kauban ni David nga mihagit sa mga Filistihanon nga nagtigom sa Pas Damim23:9 sa Pas Damim: sa Hebreo, didto. Tan-awa sa 1 Cro. 11:13. aron sa pagpakiggira. Nangikyas ang mga Israelinhon, 10apan siya nagpabilin ug gipamatay niya ang mga Filistihanon hangtod nga gikapoy ang iyang kamot ug namikog kini nga daw dili na makabuhi sa espada. Gipadaog sila sa Ginoo niadtong adlawa. Ang nangikyas nga mga Israelinhon namalik didto kang Eleazar aron pagkuha na lang sa mga armas sa mga nangamatay.

11Ang sunod mao si Shama nga anak ni Agee nga taga-Harar. Usa ka higayon, nagtigom ang mga Filistihanon sa Lehi, ug gisulong nila ang mga Israelinhon dapit sa uma nga puno sa balatong. Nangikyas ang mga Israelinhon, 12apan si Shama nagpabilin taliwala sa uma ug iya kining gipanalipdan. Gipatay niya ang mga Filistihanon ug gipadaog sila sa Ginoo niadtong adlawa.

13Usa ka higayon sa panahon sa ting-ani, miadto kang David ang tulo niya ka tawo didto sa langub sa Adulam. Kining tulo ka tawo miyembro sa 30 ka maisog nga mga tawo ni David. Nagkampo ang mga Filistihanon sa Kapatagan sa Refaim 14ug nailog nila ang Betlehem. Samtang didto si David sa kuta, 15giuhaw siya. Miingon siya, “Maayo unta kon may mokuha alang kanako ug tubig nga mainom didto sa atabay duol sa pultahan sa Betlehem.” 16Busa hilom nga misulod kadtong tulo ka maisog nga mga tawo sa kampo sa mga Filistihanon sa Betlehem, ug mikuha ug tubig gikan sa atabay ug gidala kang David. Apan wala moinom si David, iya hinuon kining giyabo ingon nga halad sa Ginoo. 17Miingon siya, “Ginoo, dili ko gayod kini mainom tungod kay sama kini kamahal sa dugo sa mga tawo nga misugal sa ilang kinabuhi aron lang sa pagkuha niini.” Busa wala gayod moinom si David.

Mao kadto ang gipanghimo sa tulo ka maisog nga mga tawo ni David.

18Si Abishai nga igsoon ni Joab, nga anak ni Zeruya mao ang pangulo sa 3023:18 30: Mao kini sa Syriac ug sa ubang mga kopya sa Hebreo. Sa kadaghanan nga mga kopya sa Hebreo, tulo. ka maisog nga mga tawo ni David. Nakapatay siya ug 300 ka mga Filistihanon pinaagi sa iyang bangkaw. Busa nahimo siyang bantogan sama sa tulo ka maisog nga mga tawo. 19Ug tungod kay mas bantogan siya kay sa 30,23:19 30: Mao kini sa Syriac; apan sa Hebreo, tulo. nahimo siyang ilang komander, apan dili siya kauban niadtong tulo ka maisog.

20May usa pa ka maisog nga tawo nga ginganlan ug Benaya. Taga-Kabsel siya, ug ang iyang amahan si Jehoyada. Nakahimo siya ug pinasahi nga mga buhat, apil na ang pagpatay sa duha ka pinakamaayo nga sundalo sa Moab. Sa usa usab ka higayon, gigukod niya ang usa ka liyon. Bisan nagasnow ug danlog, nanaog siya sa bangag ug gipatay niya ang liyon. 21Sa lain usab nga higayon, gipatay niya ang usa ka Ehiptohanon nga labihan kadako. Ang armas sa Ehiptohanon bangkaw, apan ang iyang armas bunal lang. Giilog niya ang bangkaw sa Ehiptohanon ug maoy gipatay niya sa Ehiptohanon. 22Mao kadto ang mga binuhatan ni Benaya nga anak ni Jehoyada. Nahimo usab siyang sama kabantugan niadtong tulo ka maisog nga mga sakop ni David, 23apan dili siya usa kanila. Nahimo siyang mas bantogan kay sa iyang 30 ka mga kauban, ug gihimo siya ni David nga pangulo sa iyang mga personal nga guwardya.

24Mao kini sila ang ubang mga miyembro sa 30 ka kinaisogan nga mga tawo ni David:

si Asahel nga igsoon ni Joab;

si Elhanan nga anak ni Dodo nga taga-Betlehem;

25si Shama ug si Elika nga mga taga-Harod;

26si Helez nga taga-Palti;

si Ira nga anak ni Ikesh nga taga-Tekoa;

27si Abiezer nga taga-Anatot;

si Mebunai23:27 Mebunai: o, Sibecai. nga taga-Husha;

28si Zalmon nga taga-Ahoa;

si Maharai nga taga-Netofa;

29si Heleb23:29 Heleb: o, Heled. nga anak ni Baana nga taga-Netofa;

si Itai nga anak ni Ribai nga taga-Gibea, nga sakop sa Benjamin;

30si Benaya nga taga-Piraton;

si Hidai nga nagapuyo sa mga lugut sa Gaash;

31si Abi Albon nga taga-Araba;

si Azmavet nga taga-Bahurim;

32si Eliaba nga taga-Shaalbon;

ang mga anak ni Jashen;

33si Jonatan nga anak ni Shama23:33 si Jonatan nga anak ni Shama: o, si Jonatan, si Shama. nga taga-Harar;

si Ahiam nga anak ni Sharar nga taga-Harar;

34si Elifelet nga anak ni Ahasbai nga taga-Maaca;

si Eliam nga anak ni Ahitofel nga taga-Gilo;

35si Hezro nga taga-Carmel;

si Paarai nga taga-Arba;

36si Igal nga anak ni Natan nga taga-Zoba;

ang anak ni Hagadi;23:36 anak ni Hagadi: o, Bani nga taga-Gad.

37si Zelek nga taga-Ammon;

si Naharai nga taga-Beerot, nga maoy tigdala sa armas ni Joab nga anak ni Zeruya;

38si Ira ug si Gareb nga mga taga-Jatir;23:38 taga-Jatir: o, kaliwat ni Itra.

39ug si Uria nga Hitihanon.

37 silang tanan.