Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 17:1-29

1Unya miingon si Ahitofel kang Absalom, “Tugoti ako nga magpili17:1 Tugoti ako nga magpili: o, Magapili ako. ug 12,000 ka mga tawo aron sa pagpangita kang David karong gabii. 2Sulongon namo siya samtang gikapoy siya ug giluyahan. Mataranta siya ug mangikyas ang tanan niyang mga tawo. Si David lang ang akong patyon, 3ug pabalikon ko kanimo ang tanan niyang tawo sama sa asawa nga mibalik sa iyang bana.17:3 sama sa asawa nga mibalik sa iyang bana: Mao kini sa Septuagint, apan sa Hebreo dili klaro. Kon si David lang ang patyon, ang iyang mga tawo dili na magpakiggira pa.” 4Nagustohan ni Absalom ug sa tanang tigdumala sa Israel ang maong plano.

5Apan miingon si Absalom, “Tawgon usab nato si Hushai nga Arkanhon, aron madunggan ta usab kon unsay iyang ikasulti.” 6Busa sa dihang miabot si Hushai gisugilon kaniya ni Absalom ang gitambag ni Ahitofel. Unya miingon si Absalom, “Himuon ba nato ang iyang giingon? Kon dili, unsa may imong ikasulti?” 7Mitubag si Hushai kang Absalom, “Sa pagkakaron, ang gitambag ni Ahitofel dili maayo. 8Nakaila ka sa imong amahan ug sa iyang mga tawo; mga maisog sila nga sundalo ug bangis sama sa mananap nga oso17:8 oso: sa English, bear. nga giilogan ug mga anak. Gawas pa niana, ang imong amahan hanas sa pagpakig-away, ug dili siya makig-uban ug katulog sa iyang mga tawo. 9Tingali niining higayona nagatago siya sa langub o sa uban nga mga dapit. Kon maunhan ka niya sa pag-asdang ug may mangamatay sa imong mga sundalo, ang makadungog niini moingon nga napildi na ang imong mga sundalo. 10Unya bisan ang labing isog mong mga sundalo, nga sama kaisog sa liyon, mahadlok. Kay nahibalo ang tanang Israelinhon nga ang imong amahan hanas sa pagpakig-away ug isog ang iyang mga tawo. 11Busa tambagan ko ikaw nga tigoma gayod ang tanang mga Israelinhon gikan sa Dan hangtod sa Beersheba,17:11 gikan sa Dan hangtod sa Beersheba: Ang buot ipasabot, sa tibuok nasod sa Israel. nga daw sama kadaghan sa balas sa baybayon. Ug ikaw mismo ang mangulo kanila sa pagpakiggira. 12Unya atong pangitaon si David bisan asa pa siya, ug hugopan nato siya nga daw tun-og nga mihugop sa yuta; ug siya ug ang iyang mga tawo mahurot ug kamatay. 13Kon moikyas siya ngadto sa usa ka lungsod, hiktan nato ang mga paril niini ug birahon ngadto sa lugut hangtod nga malumpag kini ug walay mahibilin niini nga bato.” 14Miingon si Absalom ug ang tanang tigdumala sa Israel, “Mas maayo ang tambag ni Hushai nga Arkanhon kay sa kang Ahitofel.” Pagbuot sa Ginoo nga dili sundon ni Absalom ang maayong tambag ni Ahitofel, aron malaglag si Absalom.

15Gisultihan ni Hushai ang mga pari nga si Zadok ug si Abiatar mahitungod sa gitambag ni Ahitofel kang Absalom ug sa mga tigdumala sa Israel, ug sa iya usab nga gitambag. 16Unya miingon siya kanila, “Pahibaloa dayon si David nga dili siya magpabilin sa tabokanan sa Suba sa Jordan didto sa kamingawan karong gabhiona, kinahanglan nga motabok dayon sila sa suba aron dili sila mangamatay.”

17Niadtong higayona, nagahulat si Jonatan nga anak ni Abiatar ug si Ahimaaz nga anak ni Zadok sa En Rogel, kay dili sila gustong makit-an nga mosulod ug mogawas sa Jerusalem. May gikasabot sila nga usa ka sulugoong babaye nga maoy moadto ug mosulti kanila sa mensahe nga ilang ihatag ngadto kang David. 18Apan may nakakita kanila nga usa ka batan-ong lalaki, ug misulti kini ngadto kang Absalom. Busa nagdali-dali silang duha ug biya, ug miadto sa balay sa usa ka tawo sa Bahurim. Kining tawhana may atabay diha sa iyang tugkaran, ug nanaog sila si Jonatan ug si Ahimaaz didto aron sa pagtago. 19Mikuha ug tabon ang iyang asawa ug gitabonan ang atabay ug unya gibularan ug trigo aron walay makahunahuna nga may nagtago didto. 20Sa dihang miadto ang mga tawo ni Absalom sa balay sa tawo, gipangutana nila ang iyang asawa, “Nakita ba ninyo si Ahimaaz ug si Jonatan?” Mitubag ang asawa, “Mitabok sila sa suba.” Gipangita nila sila apan wala nila makita, busa mibalik na lang sila sa Jerusalem.

21Sa dihang nakalakaw na ang mga tawo ni Absalom, migawas dayon si Jonatan ug si Ahimaaz sa atabay ug miadto kang David ug miingon, “Tabok dayon kamo sa suba, kay nagtambag si Ahitofel nga patyon ka.” 22Busa mitabok si David ug ang iyang mga tawo sa Suba sa Jordan, ug sa pagkakaadlawon didto na silang tanan sa tabok.

23Sa dihang nahibaloan ni Ahitofel nga wala sunda ang iyang tambag, misakay siya sa iyang asno ug mipauli sa iyang lungsod. Namilinbilin siya sa iyang pamilya ug unya naghikog pinaagi sa pagbitay sa iyang kaugalingon. Gilubong siya sa gilubngan sa iyang amahan.

24Nakaabot na sila si David sa Mahanaim sa dihang mitabok si Absalom ug ang tanan niyang mga tawo sa Suba sa Jordan. 25Gipili ni Absalom si Amasa puli kang Joab ingon nga komander sa mga sundalo. Kini si Amasa anak ni Jeter nga Ishmaelinhon.17:25 Ishmaelinhon: Mao kini sa ubang mga kopya sa Septuagint; apan sa Hebreo, Israelinhon. Ang iyang inahan nga si Abigail, nga anak ni Nahash, igsoon sa inahan ni Joab nga si Zeruya. 26Nagkampo si Absalom ug ang mga Israelinhon sa Gilead.

27Sa pag-abot nila ni David sa Mahanaim, giabiabi sila nila ni Shobi nga anak ni Nahash nga Amonihanon nga taga-Raba, ni Makir nga anak ni Amiel nga taga-Lo Debar, ug ni Barzilai nga Gileadnon nga taga-Rogelim. 28May mga dala silang higdaanan, yahong, kolon, trigo, barley, harina, sinanlag nga lugas, liso nga mga utanon, batong, 29dugos, keso, karnero, ug mantikilya. Gihatag nila kini kang David ug sa iyang mga tawo, kay nasayod sila nga gigutom, gikapoy, ug giuhaw gayod sila gikan sa ilang paglakaw sa kamingawan.