Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 16:1-23

Si David ug si Ziba

1Igo lang nakalapas ug gamay si David sa tumoy sa bukid sa dihang gitagbo siya ni Ziba nga sulugoon ni Mefiboshet. May dala siyang duha ka asno nga gikargahan ug 200 ka buok nga pan, 100 ka kumkom nga pasas, 100 ka hinog nga prutas,16:1 prutas: Tingali prutas nga igos o pomegranata. ug bino nga gisulod sa sudlanan nga panit. 2Gipangutana ni David si Ziba, “Nganong nagdala ka niana?” Mitubag si Ziba, “Ang mga asno alang sa imong pamilya aron ilang masakyan, ang mga pan ug mga prutas aron inyong kan-on sa imong mga kauban, ug ang bino aron inyong imnon kon kapuyon kamo sa kamingawan.”

3Nangutana si David, “Asa si Mefiboshet, ang apo sa imong agalon nga si Saul?” Mitubag si Ziba, “Nagpabilin siya sa Jerusalem, tungod kay naghunahuna siya nga ibalik kaniya sa mga Israelinhon niining panahona ang gingharian sa iyang lolo.” 4Miingon si David, “Kon mao kana, ihatag ko na kanimo karon ang tanang gipanag-iya ni Mefiboshet.” Miingon si Ziba, “Mahal nga Hari, andam ako sa pag-alagad kanimo. Hinaut nga malipay ka kanako.”

Gipanghimaraot ni Shimei si David

5Sa dihang duol na si Haring David sa Bahurim, may tawo nga migawas niadto nga lungsod ug ginapanghimaraot niya si David. Kining tawhana mao si Shimei nga anak ni Gera ug paryente ni Saul. 6Gibato niya si David ug ang iyang mga opisyal bisan ug gilibotan si David sa iyang mga tawo ug mga sinaligan nga guwardya. 7Mao kini ang iyang panghimaraot kang David: “Ayaw pagsulod sa among lungsod, ikaw nga mamumuno ug daotan nga tawo! 8Gipanimaslan ka na sa Ginoo tungod sa imong pagpatay kang Saul ug sa panimalay niini, kinsa imong gipulihan ingon nga hari. Giilog mo ang gingharian gikan kang Saul, apan karon gihatag kini sa Ginoo sa imong anak nga si Absalom. Miabot kanimo kini nga kalaglagan tungod sa imong pagkamamumuno.”

9Miingon sa hari si Abishai nga anak ni Zeruya, “Mahal nga Hari, nganong gipasagdan mo lang nga panghimaraoton ka nianang tawo nga sama lang sa patay nga iro? Tugoti ako nga putlan siyag ulo.” 10Apan miingon ang hari, “Kamong mga anak ni Zeruya, unsay inyong labot? Kon gisugo siya sa Ginoo nga panghimaraoton ako, kinsa ako nga mopugong kaniya?” 11Unya miingon si David kang Abishai ug sa tanan niyang mga opisyal, “Kon ang akong anak mismo nagatinguha sa pagpatay kanako, unsa pa kaha kining paryente ni Saul?16:11 paryente ni Saul: sa Hebreo, Benjaminhon. Pasagdi lang ninyo siya kay ang Ginoo ang nagsugo kaniya. 12Basin pa ug makita sa Ginoo ang akong kalisod, ug balosan niya ug kaayohan ang panghimaraot nga akong nadawat karon.”

13Busa nagpadayon si David ug ang iyang mga tawo sa paglakaw samtang nagpaatbang usab kanila sa paglakaw si Shimei agi sa kilid sa bungtod. Samtang nagalakaw sila, padayon nga gipanghimaraot ni Shimei si David, ug gilabay ug bato ug yuta. 14Gikapoy pag-ayo si David ug ang tanan niyang mga tawo, busa namahulay sila pag-abot nila sa Suba sa Jordan.16:14 sa Suba sa Jordan: Wala kini sa Hebreo, apan makita sa usa ka Griego nga teksto.

Nakigkita si Hushai kang Absalom

15Sa laing bahin, miabot si Absalom, si Ahitofel, ug ang uban pang mga Israelinhon sa Jerusalem. 16Miabot usab didto si Hushai nga Arkanhon, nga amigo ni David, ug miadto siya kang Absalom ug miingon kaniya, “Malungtarong kinabuhi alang sa Mahal nga Hari! Malungtarong kinabuhi alang sa Mahal nga Hari!” 17Gipangutana ni Absalom si Hushai, “Asa na ang imong pagkamaunongon sa imong amigo nga si David? Nganong wala ka mouban kaniya?” 18Mitubag si Hushai, “Kanimo ako mouban kay ikaw ang gipili sa Ginoo ug sa tibuok katawhan sa Israel nga mahimong hari. 19Gawas niana, kinsa pa ba ang akong alagaran kondili ikaw nga anak sa akong agalon nga si David? Maingon nga nagaalagad ako sa imong amahan, mag-alagad usab ako kanimo.”

Ang Tambag ni Ahitofel kang Absalom

20Unya, miingon si Absalom kang Ahitofel, “Sultihi ako kon unsay atong buhaton.” 21Mitubag si Ahitofel, “Pakigdulog sa mga asawa sa imong amahan nga iyang gibilin aron mag-atiman sa palasyo. Unya mahibaloan sa tanang mga Israelinhon nga gipasuko mo pag-ayo ang imong amahan, ug tungod niini molig-on pa gayod ang suporta sa imong mga tawo kanimo.” 22Busa nagpatindog sila ug tolda alang kang Absalom sa atop sa palasyo, ug makita sa tibuok Israel nga nagasulod siya didto sa pagpakigdulog sa mga asawa sa iyang amahan.

23Niadtong panahona nagsunod gayod si Absalom sa mga tambag ni Ahitofel, sama sa gihimo ni David. Kay giisip nila ang tambag ni Ahitofel nga gikan sa Dios.