2 Samuel 11 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 11:1-27

Si David ug si Batsheba

1Sa bag-ong tuig diin ang mga hari molakaw sa pagpakiggira, wala mouban si David. Si Joab ug ang iyang mga opisyal lang ang iyang gipalakaw, ug ang tanang kasundalohan sa Israel. Gipildi nila ni Joab ang mga Amonihanon ug gilibotan ang Raba.

2Usa niana ka hapon, sa gasalop na ang adlaw, mibangon si David gikan sa iyang higdaanan ug naglakaw-lakaw didto sa patag nga atop sa palasyo. Samtang naglantaw-lantaw siya sa ubos, may nakita siyang usa ka matahom kaayo nga babaye nga naligo. 3Nagsugo si David ug tawo nga magpakisayod kon kinsa kadtong babayhana. Ug gisultihan siya nga ang babaye mao si Batsheba, nga anak ni Eliam ug asawa ni Uria nga Hitihanon. 4Unya gipakuha ni David si Batsheba. Ug sa pag-abot ni Batsheba kang David, nagdulog sila. (Bag-o lang niadto nahuman ni Batsheba ang tulumanon sa pagpanghinlo sa binulan nga pagregla.) Human niadto, mipauli si Batsheba.

5Unya namabdos si Batsheba. Busa nagpadala siya ug mensahe ngadto kang David nga mabdos siya. 6Nagpadala si David ug mensahe kang Joab nga paadtoon kaniya si Uria nga Hitihanon. Busa gipaadto ni Joab si Uria kang David. 7Pag-abot ni Uria, gipangutana siya ni David kon kumusta si Joab, ang mga sundalo, ug ang ilang pagpakiggira. 8Unya miingon si David kaniya, “Pauli sa imong balay, ug pahulay.11:8 pahulay: o, pakigdulog sa imong asawa. Sa literal, hugasi ang imong tiil.” Busa mibiya si Uria sa palasyo, ug gipasundan siya ni David ug mga regalo. 9Apan wala mopauli si Uria. Didto hinuon siya natulog sa pultahan sa palasyo uban sa mga sulugoon sa iyang agalon nga si David.

10Sa dihang nasayran ni David nga wala mopauli si Uria, gipatawag niya kini ug gipangutana, “Nganong wala ka mopauli? Di ba dugay ka nga wala sa inyo?” 11Miingon si Uria, “Ang Kahon sa Kasabotan ug ang mga sundalo sa Israel ug Juda atua sa mga kampo sa kapatagan, ug atua usab ang among komander nga si Joab ug ang iyang mga opisyal. Makaako ba ako sa pagpauli aron mokaon, moinom, ug makigdulog sa akong asawa? Ipanumpa ko kanimo nga dili ko gayod kana mahimo.”

12Miingon si David kaniya, “Pabilin una dinhi ug usa ka gabii, ug pabalikon ko ikaw sa kampo ugma.” Busa nagpabilin si Uria niadtong adlawa sa Jerusalem. Pagkasunod nga adlaw, 13giagda siya ni David nga mokaon ug moinom uban kaniya, ug gihubog siya ni David. Apan niadtong gabhiona wala gihapon siya mipauli ug didto gihapon siya natulog uban sa mga sulugoon ni David.

14Pagkabuntag, nagsulat si David kang Joab ug gipadala kini kang Uria. 15Mao kini ang sulod sa iyang sulat: “Iplastar si Uria sa atubangan diin grabe kaayo ang panag-away, unya atras kamo aron maigo siya ug mamatay.” 16Busa samtang gilibotan nila ni Joab ang Raba, gibutang niya si Uria sa dapit diin anaa ang lig-on nga mga sundalo sa mga kaaway. 17Midasdas ang mga kaaway kanila ni Joab, ug namatay si Uria uban sa pipila ka mga sundalo ni David.

18Nagpadala si Joab ug balita kang David bahin sa tanang nahitabo sa gira. 19Gisultihan niya ang mensahero, “Pagkahuman mo ug sulti sa hari mahitungod sa nahitabo sa gira, 20-21tingalig masuko siya ug pangutan-on ka niya, ‘Nganong nagpaduol man gayod kamo sa lungsod sa pagpakiggira? Wala ba diay kamo mahibalo nga mapana nila kamo gikan sa ilang mga paril? Wala ba kamo makahinumdom kon sa unsang paagi namatay si Abimelec nga anak ni Jerubeshet11:20-21 Jerubeshet: Mao kini ang usa sa mga ngalan ni Gideon. sa Tebez. Dili ba nga gihulogan lang siya ug galingan nga bato sa usa ka babaye gikan sa ibabaw sa paril, ug namatay siya? Nganong nagpaduol man gayod kamo sa paril?’ Kon mangutana siya niini, ingna dayon siya, ‘Namatay usab ang imong alagad nga si Uria nga Hitihanon.’ ”

22Milakaw ang mensahero, ug pag-abot niya didto kang David gisuginlan niya kini sa tanang gipasulti ni Joab. 23Miingon siya kang David, “Gisulong kami sa mga kaaway didto sa kapatagan, apan gigukod namo sila pabalik sa pultahan sa ilang lungsod. 24Unya gipana kami sa mga tigpana nga atua sa paril, ug namatay ang uban sa imong mga sundalo apil ang imong alagad nga si Uria nga Hitihanon.”

25Miingon si David sa mensahero, “Ingna si Joab nga dili siya angayng maguol tungod sa nahitabo, kay dili man gayod matagna kon kinsa ang mamatay sa gira. Ingna siya nga pangusgan pa gayod niya ang pagsulong sa lungsod hangtod nga malaglag kini.”

26Sa pagkasayod ni Batsheba nga namatay si Uria nga iyang bana, nagsubo siya. 27Human sa panahon sa pagsubo, gipakuha siya ni David ug gidala sa palasyo. Nahimo siyang asawa ni David, ug sa paglabay sa mga adlaw, nanganak siyag lalaki. Apan wala makapahimuot sa Ginoo ang gihimo ni David.