Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 10:1-19

Gipildi ni David ang mga Amonihanon ug mga Aramehanon

(1 Cro. 19:1-19)

1Milabay ang panahon ug namatay si Nahash nga hari sa mga Amonihanon. Ang iyang anak nga si Hanun mao ang mipuli kaniya ingon nga hari. 2Miingon si David, “Pakitaan ko sa kaayo si Hanun tungod kay maayo ang iyang amahan kanako.” Busa nagpadala si David ug mga opisyal aron sa pagpaabot sa iyang pahasubo kang Hanun tungod sa pagkamatay sa amahan niini.

Apan sa pag-abot sa mga opisyal ni David sa yuta sa mga Amonihanon, 3miingon ang mga opisyal sa mga Amonihanon kang Hanun nga ilang agalon, “Nagtuo ka ba nga pasidunggan ni David ang imong amahan pinaagi sa pagpadalag mga tawo sa pag-unong sa imong kasubo? Wala kaha niya sila ipadala aron maniid sa atong lungsod ug unya laglagon kini?” 4Busa gipadakop ni Hanun ang mga opisyal ni David ug gikiskisan ang katunga sa ilang mga bangas. Giputlan ang ilang mga bisti gikan sa hawak hangtod sa bat-ang, ug unya gipapauli. 5Naulawan gayod sila pag-ayo. Sa dihang nabalitaan ni David ang nahitabo, nagpadala siyag mga mensahero sa pagsulti sa iyang mga opisyal nga magpabilin lang una sila sa Jerico hangtod nga motubo ang ilang mga bangas, ayha mamauli.

6Nakaamgo ang mga Amonihanon nga gipalagot nila pag-ayo si David, busa nagsuhol silag 20,000 ka mga sundalong Aramehanon10:6 Aramehanon: o, Syrianhon. nga taga-Bet Rehob ug taga-Zoba, 1,000 ka mga sundalo gikan sa hari sa Maaca, ug 12,000 ka mga sundalo gikan sa Tob. 7Sa pagkadungog ni David niini, gipadala niya si Joab ug ang tibuok kasundalohan aron sa pagpakiggira. 8Mipahimutang ang mga Amonihanon sa pultahan sa ilang lungsod aron sa pagpakiggira, samtang ang mga Aramehanon nga taga-Zoba ug taga-Rehob ug ang mga sundalo gikan sa Tob ug Maaca didto sa kapatagan.

9Sa dihang nakita ni Joab nga may mga kaaway diha sa iyang atubangan ug sa iyang likod, gipili niya ang labing maayong mga sundalo sa Israel, ug gipangulohan niya sila sa pagpakiggira sa mga Aramehanon. 10Ang nahibiling mga sundalo gipapangulohan niya kang Abishai nga iyang igsoon sa pagpakiggira sa mga Amonihanon. 11Miingon si Joab kang Abishai, “Kon makita mo nga morag mapildi na kami sa mga Aramehanon, tabangi ninyo kami, apan kon kamo ang morag mapildi sa mga Amonihanon tabangan namo kamo. 12Pagmaisogon kamo! Makiggira kita nga may kaisog alang sa atong katawhan ug sa mga lungsod sa atong Dios. Himuon sa Ginoo kon unsa ang maayo sumala sa iyang kabubut-on.” 13Unya misulong si Joab uban sa iyang mga tawo, ug nangikyas ang mga Aramehanon gikan kanila. 14Pagkakita sa mga Amonihanon nga nangikyas ang mga Aramehanon, nangikyas usab sila gikan kang Abishai ug nanulod sa ilang lungsod. Busa mipauli si Joab sa Jerusalem gikan sa pagpakiggira sa mga Amonihanon.

15Sa dihang nakita sa mga Aramehanon nga napildi sila sa mga Israelinhon, nagtigom sila pag-usab. 16Gitabangan sila sa ubang mga Aramehanon nga gipatawag ni Hadadezer gikan sa tabok sa Suba sa Eufrates. Miadto sila sa Helam ubos sa pagpangulo ni Shobac nga komander sa mga sundalo ni Hadadezer.

17Sa pagkahibalo ni David niini, gipatigom niya ang tanang sundalo sa Israel aron sa pagpakiggira. Unya mitabok sila sa Suba sa Jordan ug miadto sa Helam. Mipahimutang ang mga Aramehanon sa pagpakiggira kanila ni David, ug naggira sila. 18Apan nangikyas ang mga Aramehanon gikan sa mga Israelinhon. Nakapatay sila si David ug 700 ka mga tigkarwahe ug 40,000 ka mga tigkabayo.10:18 tigkabayo: Mao kini sa Hebreo. Sa ubang mga kopya sa Griego (ug sa 1 Cro. 19:18), sundalo nga nagalakaw lang. Napatay usab nila si Shobac nga komander sa mga sundalo. 19Sa dihang nakita sa mga hari sa mga Aramehanon, nga sakop ni Hadadezer, nga napildi na sila sa mga Israelinhon, nagpasakop sila sa mga Israelinhon ug mialagad kanila. Busa sukad niadto nahadlok na ang mga Aramehanon nga motabang sa mga Amonihanon.