Ang Pulong Sa Dios

2 Pedro 1:1-21

1Ako si Simon Pedro nga alagad ug apostol ni Jesu-Cristo. Nangumusta ako kaninyo nga nagatuo kang Jesu-Cristo nga atong Dios ug Manluluwas. Ug tungod kay siya matarong, ang iyang gihatag kaninyo nga pagtuo sama usab kabililhon sa iyang gihatag kanamo nga pagtuo.

2Hinaut nga madawat ninyo ang dugang pa gayod nga grasya ug kalinaw sa inyong padayon nga pag-ila sa Dios nga mao si Jesus nga atong Ginoo.

Gipili Kita sa Dios nga Mahimong Iyang mga Anak

3Ang gahom sa Dios naghatag kanato sa tanan natong kinahanglanon sa pagkinabuhi nga diosnon pinaagi sa atong pag-ila kaniya nga nagtawag kanato. Gitawag niya kita pinaagi sa iyang kahibulongan nga gahom. 4Ug pinaagi usab niini, gihatagan niya kita ug bililhon gayod nga mga saad, aron pinaagi niini nga mga saad malikayan nato ang mga kailibgon dinhi sa kalibotan nga makadaot kanato, ug makaambit kita sa diosnon nga kinaiya. 5Busa, paningkamoti gayod ninyo nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan; sa inyong maayong pamatasan, ang kaalam; 6sa kaalam, ang pagpugong sa kaugalingon; sa pagpugong sa kaugalingon, ang pagkamainantuson; sa pagkamainantuson, ang pagkadiosnon; 7sa pagkadiosnon, ang paghigugma sa atong mga igsoon kang Cristo; sa paghigugma sa atong mga igsoon kang Cristo, ang paghigugma sa tanan. 8Kon kining tanang hiyas anaa kaninyo ug nagadagaya, mapuslanon ang inyong mga binuhatan sa inyong pag-ila sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 9Apan si bisan kinsa nga wala niining mga hiyasa, buta sa kamatuoran; nalimtan niya nga gihinloan na siya sa Dios sa iyang mga sala kaniadto.

10Busa mga igsoon ko kang Cristo, paningkamoti gayod nga masiguro ninyo nga kamo tinuod nga mga tinawag ug mga pinili sa Dios. Kay kon buhaton ninyo kining mga butanga dili gayod kamo mapukan, 11kondili mahimong bukas ang pagdawat kaninyo ngadto sa walay kataposan nga gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo.

12Mao kana nga kanunay ko kamong pahinumdoman bahin niining mga butanga, bisan nasayran na ninyo kini ug lig-on na kamo diha sa kamatuoran nga inyong nadawat. 13Alang kanako, angay gayod nga pahinumdoman ko kamo kanunay samtang buhi pa ako. 14Kay nasayran ko nga dili na gayod ako magdugay niining kalibotana, tungod kay gipahibalo gayod kini sa atong Ginoong Jesu-Cristo kanako. 15Busa paningkamotan ko nga bisan kon wala na ako, mahinumdoman pa gihapon ninyo kining akong gitudlo.

Nakita Namo nga si Cristo Gipasidunggan sa Dios

16Ang among gisulti kaninyo bahin sa gahom sa atong Ginoong Jesu-Cristo sa dihang dinhi pa siya sa kalibotan dili tinumotumo lang nga mga sugilanon, kondili nasaksihan gayod namo ang iyang gahom nga gikan sa Dios. 17Kay sa dihang gidayeg ug gipasidunggan si Jesu-Cristo sa Dios nga Amahan, nadunggan namo ang tingog sa makagagahom nga Dios nga nagkanayon, “Mao kini ang akong hinigugma nga Anak. Nalipay gayod ako kaniya.” 18Kining tingog nga gikan sa langit nadunggan namo sa dihang kami kauban ni Jesus didto sa balaan nga bukid.

19Mao kini ang hinungdan nga nadugangan pa gayod ang among pagtuo sa mga pagtulon-an nga gitudlo sa mga propeta. Busa angay ninyong patalinghogan ang ilang gitudlo, tungod kay sama kini sa usa ka suga nga nagadan-ag sa mangitngit nga dapit1:19 nagadan-ag sa mangitngit nga dapit: o, nagapahayag sa nangitngitan nga mga hunahuna. hangtod sa adlaw nga moabot si Cristo.1:19 hangtod sa adlaw nga moabot si Cristo: sa literal, hangtod nga ang adlaw magbanagbanag. Sama siya sa kabugwason nga molamdag sa inyong hunahuna.1:19 hunahuna: sa literal, kasingkasing. 20Labaw sa tanan timan-i gayod ninyo kini: ang tanan nga nahisulat sa Kasulatan dili kinaugalingon nga pagsabot sa mga propeta. 21Tungod kay wala sila magsulti sumala sa ilang kaugalingon nga hunahuna, kondili gigamhan sila sa Espiritu Santo sa pagsulti sa pulong sa Dios.

Swedish Contemporary Bible

2 Petrusbrevet 1:1-21

Hälsning

1Från Simon Petrus, som är tjänare och apostel1:1 Eller sändebud. åt Jesus Kristus.

Till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi.

2Allt rikare nåd och frid åt er genom kunskap om Gud och vår Herre Jesus.

Tron måste följas av praktisk handling

3Allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt gett oss genom kunskapen om honom som kallade oss i sin härlighet och ärbarhet. 4Därigenom har han gett oss sina dyrbara och stora löften, för att ni tack vare dem ska få del av den gudomliga naturen, efter att ha kommit undan den korruption som finns i den här världen på grund av onda begär.

5Gör därför allt för att omsätta er tro i praktisk handling och öka er kunskap, 6och utöver kunskap självbehärskning, utöver självbehärskning uthållighet, utöver uthållighet gudsfruktan, 7utöver gudsfruktan vänskap mellan trossyskonen, och utöver vänskapen syskonkärlek. 8För ju mer dessa egenskaper finns hos er och får växa till, desto mer användbara och produktiva blir ni i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. 9Men den som saknar dem är blind och närsynt och har glömt att han blivit renad från sina tidigare synder.

10Syskon, gör därför ert bästa för att bekräfta er kallelse och ställning som utvalda. Gör ni det, kommer ni aldrig att falla, 11utan ni ska välkomnas att träda in i vår Herre och Frälsare Jesus Kristus eviga rike.

12Därför tänker jag fortsätta att påminna er om allt detta, även om ni redan känner till det och håller fast vid den sanning som ni äger. 13Men jag ser det som befogat att fortsätta att påminna er, så länge jag lever kvar i min kropps tält. 14Jag vet ju att jag snart måste lämna det, för det har vår Herre Jesus Kristus låtit mig veta. 15Därför vill jag göra allt för att ni alltid ska minnas detta efter att jag är borta.

Profeternas budskap om Jesus är sant

16Det var inte några skickligt uttänkta myter vi följde när vi berättade för er om vår Herre Jesus Kristus makt och ankomst, utan vi var ögonvittnen till hans majestät. 17Han fick äran och härligheten från Gud Fadern, när en röst kom till honom från den majestätiska härligheten: ”Detta är min älskade Son, han är min glädje.” 18Vi hörde själva den rösten när vi var med honom på det heliga berget.1:18 Mark 9:2-7 och Luk 9:28-35.

19Så mycket säkrare står nu det profetiska budskapet för oss, och ni gör väl om ni håller er till det, som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills morgonstjärnan1:19 Morgonstjärnan syftar på Kristus och var en symbol för seger och makt. Jfr Upp 22:16. går upp i era hjärtan.

20Men framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kunnat läggas ut av profeten själv. 21Ingen profetia har ju kommit till av mänsklig vilja, utan den heliga Anden har drivit människor till att tala vad de fått av Gud.