Ang Pulong Sa Dios

2 Mga Hari 8:1-29

Mibalik ang Babaye nga Taga-Shunem

1Usa ka higayon, giingnan ni Eliseo ang babaye kansang anak iyang gibuhi pag-usab, “Dad-a ang imong panimalay ug pamuyo kamo sa laing lugar, kay nagaingon ang Ginoo nga may kagutom nga moabot sa Israel sulod sa pito ka tuig.” 2Busa gisunod sa babaye ang giingon kaniya sa alagad sa Dios. Milakaw siya ug ang iyang panimalay ug mipuyo sa yuta sa mga Filistihanon sulod sa pito ka tuig.

3Pagkahuman sa pito ka tuig, mibalik siya uban sa iyang panimalay sa Israel ug miadto sa hari sa pagpakilooy nga tabangan siya nga mahibalik kaniya ang iyang balay ug yuta. 4Naabtan niya nga nakigsulti ang hari kang Gehazi nga sulugoon ni Eliseo. Miingon ang hari, “Suginli ako sa tanang kahibulongang mga butang nga gipanghimo ni Eliseo.” 5Ug samtang gisugilon ni Gehazi sa hari kon giunsa pagbuhi ni Eliseo ang bata nga namatay, miduol sa hari ang inahan sa bata ug nagpakilooy nga tabangan siya nga mahibalik kaniya ang iyang balay ug yuta. Miingon si Gehazi, “Mahal nga Hari, mao kini ang babaye ug mao kini ang iyang anak nga gibuhi ni Eliseo.” 6Gipangutana sa hari ang babaye mahitungod niadto, ug gisuginlan siya sa babaye. Busa nagsugo ang hari ug usa ka opisyal aron sa pagtabang sa babaye. Giingnan niya ang opisyal, “Tabangi siya nga mahibalik kaniya ang tanan nga iyang gipanag-iyahan, apil na ang tanang kita sa iyang uma sukad sa pagbiya niya hangtod sa iyang pagbalik.”

Gipatay ni Hazael si Ben Hadad

7Miadto si Eliseo sa Damascus, diin nagsakit si Ben Hadad nga hari sa Aram.8:7 Aram: o, Syria. Sa dihang gisuginlan ang hari nga anaa ang alagad sa Dios, 8miingon siya kang Hazael, “Pagdala ug gasa ug tagboa ang alagad sa Dios. Ingna siya nga pangutan-on ang Ginoo kon maayo pa ba ako sa akong sakit.”

9Busa gipakargahan ni Hazael ang 40 ka kamelyo sa labing maayong mga produkto sa Damascus ug gidala kini kang Eliseo ingon nga gasa. Pag-abot niya kang Eliseo, miingon siya, “Gisugo ako sa imong alagad8:9 alagad: sa Hebreo, anak. nga si Ben Hadad nga hari sa Aram, nga pangutan-on ka kon maayo pa ba siya sa iyang sakit.” 10Mitubag si Eliseo, “Pauli ug ingna siya nga sigurado nga mamaayo siya, apan nagpadayag usab ang Ginoo kanako nga sigurado nga mamatay siya.” 11Unya gitutokan niya pag-ayo si Hazael hangtod nga naulaw kini. Unya mihilak si Eliseo. 12Gipangutana siya ni Hazael, “Sir, nganong mihilak ka man?” Mitubag siya, “Tungod kay nahibaloan ko ang daotan mong pagahimuon sa mga Israelinhon. Sunogon mo ang ilang pinarilan nga mga lungsod, pamatyon mo ang ilang mga pamatan-on, dugmokon mo ang ilang gagmayng mga bata, ug yasyason mo ang tiyan sa ilang mga babayeng mabdos.” 13Mitubag si Hazael, “Sir, unsaon ko kana paghimo? Wala akoy abilidad sa paghimo niana.8:13 Wala akoy… niana: sa literal, Sama lang ako sa isa ka iro.” Mitubag si Eliseo, “Gipadayag sa Ginoo kanako nga mahimo kang hari sa Aram.”

14Mibalik si Hazael sa iyang agalon nga si Ben Hadad ug gipangutana siya niini, “Unsa may giingon ni Eliseo kanimo?” Mitubag si Hazael, “Miingon siya kanako nga sigurado nga mamaayo ka.” 15Apan pagkasunod nga adlaw, mikuha si Hazael ug baga nga panapton ug gituslob niya kini sa tubig ug gitaklap sa nawong sa hari hangtod nga namatay kini. Ug si Hazael ang mipuli ingon nga hari.

Ang Paghari ni Jehoram sa Juda

(2 Cro. 21:4-20)

16Nahimong hari sa Juda si Jehoram nga anak ni Jehoshafat sa ikalimang tuig sa paghari ni Joram, nga anak ni Ahab, sa Israel. 17Nagaedad si Jehoram ug 32 ka tuig sa dihang nahimo siyang hari. Sa Jerusalem siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa walo ka tuig. 18Gisunod niya ang binuhatan sa mga hari sa Israel, sama sa gihimo sa panimalay ni Ahab, kay ang iyang napangasawa anak man ni Ahab. Daotan ang iyang gihimo atubangan sa Ginoo. 19Apan tungod kang David, wala laglaga sa Ginoo ang Juda, kay nagsaad ang Ginoo kang David nga hangtod sa kahangtoran dili siya mawad-ag kaliwat nga magahari.8:19 nagsaad… magahari: sa literal, nagsaad ang Ginoo nga hatagan niya si David ug ang iyang mga kaliwat sa suga hangtod sa kahangtoran.

20Sa panahon sa paghari ni Jehoram, nagrebelde ang Edom sa Juda, ug nagpili sila ug ilang kaugalingong hari. 21Busa miadto si Jehoram sa Zair uban sa tanan niyang tigkarwahe. Apan gilibotan siya ug ang mga komander sa iyang mga tigkarwahe sa mga Edomihanon. Sa pagkagabii, gisulong nila ang mga Edomihanon, ug nakaikyas sila ug namauli. 22Hangtod karon nagarebelde pa gihapon ang Edom sa Juda. Niadtong panahona, nagrebelde usab ang Libna.

23Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Jehoram, ug ang tanan niyang gihimo, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Juda. 24Sa dihang namatay si Jehoram, gilubong siya didto sa gilubngan sa iyang mga katigulangan sa Lungsod ni David. Ug si Ahazia nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari.

Ang Paghari ni Ahazia sa Juda

(2 Cro. 22:1-6)

25Nahimong hari sa Juda si Ahazia nga anak ni Jehoram sa ika-12 nga tuig sa paghari ni Joram, nga anak ni Ahab, sa Israel. 26Nagaedad si Ahazia ug 22 ka tuig sa dihang nahimo siyang hari. Sa Jerusalem siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa usa ka tuig. Ang iyang inahan mao si Atalia nga apo ni Omri nga hari sa Israel. 27Gisunod niya ang mga binuhatan sa pamilya ni Ahab. Daotan ang iyang gihimo atubangan sa Ginoo, kay nakapangasawa man siya sa usa sa mga miyembro sa pamilya ni Ahab.

28-29Nakig-uban si Ahazia kang Joram nga anak ni Ahab sa pagpakiggira kang Hazael nga hari sa Aram. Naggira sila didto sa Ramot Gilead, ug nasamdan si Joram. Busa mipauli si Haring Joram sa lungsod sa Jezreel aron magpaayo sa iyang mga samad. Ug samtang didto siya, mibisita kaniya si Ahazia nga hari sa Juda.