2 Mga Hari 2 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

2 Mga Hari 2:1-25

Gidala si Elias sa Langit

1Sa wala pa dad-a sa Ginoo si Elias sa langit pinaagi sa usa ka alimpulos, nagalakaw sa dalan si Elias ug si Eliseo gikan sa Gilgal. 2Miingon si Elias kang Eliseo, “Dinhi ka lang, kay paadtoon ako sa Ginoo sa Betel.” Apan miingon si Eliseo, “Ipanumpa ko sa buhi nga Ginoo ug kanimo nga dili gayod ako mobulag kanimo.” Busa nangadto sila sa Betel.

3Unya may grupo sa mga propeta didto sa Betel nga miadto kang Eliseo ug nangutana, “Nahibalo ka ba nga kuhaon na sa Ginoo karong adlawa ang imong agalon?” Mitubag si Eliseo, “Oo, nahibalo ako, apan paghilom lang kamo.”

4Unya miingon si Elias kang Eliseo, “Dinhi ka lang, kay paadtoon ako sa Ginoo sa Jerico.” Mitubag si Eliseo, “Ipanumpa ko sa buhi nga Ginoo ug kanimo nga dili gayod ako mobulag kanimo.” Busa nangadto sila sa Jerico.

5Unya ang grupo sa mga propeta didto sa Jerico miduol kang Eliseo ug nangutana, “Nahibalo ka ba nga kuhaon na sa Ginoo karong adlawa ang imong agalon?” Mitubag si Eliseo, “Oo, nahibalo ako, apan paghilom lang kamo.”

6Unya miingon si Elias kang Eliseo, “Dinhi ka lang, kay paadtoon ako sa Ginoo sa may Suba sa Jordan.” Mitubag si Eliseo, “Ipanumpa ko sa buhi nga Ginoo ug kanimo nga dili gayod ako mobulag kanimo.” Busa mipadayon silang duha sa paglakaw.

7Adunay 50 ka tawo nga miyembro sa grupo sa mga propeta nga nangadto ug nanindog sa dapit nga dili kaayo layo sa gitindogan ni Elias ug ni Eliseo sa may Suba sa Jordan. 8Gihubo ni Elias ang iyang kupo ug gilukot kini, ug gihapak sa tubig. Nabahin ang tubig, ug nanabok silang duha sa malang yuta. 9Sa dihang nakatabok na sila, miingon si Elias kang Eliseo, “Unsay gusto mo nga akong buhaton alang kanimo sa dili pa ako kuhaon gikan kanimo?” Mitubag si Eliseo, “Hinaut nga madawat ko ang duha ka pilo sa imong gahom.2:9 gahom: sa literal, espiritu.10Miingon si Elias, “Lisod kanang imong gipangayo. Apan, kon makita mo nga ginakuha ako gikan kanimo, madawat mo kini, apan kon dili, dili mo kini madawat.”

11Samtang naglakaw sila ug nagaestoryahanay, kalit lang nga may miabot nga karwahe nga kalayo nga giguyod sa mga kabayo nga kalayo. Miagi kini sa ilang taliwala ug nabulag sila, ug gidala si Elias sa langit pinaagi sa usa ka alimpulos. 12Nakita kini ni Eliseo ug misinggit siya, “Amahan ko! Amahan ko! Ang mga karwahe ug mga tigkarwahe sa Israel!2:12 Ang mga karwahe… sa Israel: Posible nga ang buot ipasabot, Si Elias tigpanalipod sa Israel o, Walay mahimo ang depensa sa Israel kon wala siya.” Ug sa dihang wala na niya makita si Elias, gigisi niya ang iyang bisti sa duha ka bahin sa pagpakita sa iyang pagsubo.

13Unya gipunit niya ang kupo ni Elias nga nahulog, ug mibalik siya sa daplin sa Suba sa Jordan ug mitindog didto. 14Gihapak niya sa tubig ang kupo ni Elias ug miingon, “Hain na ang Ginoo, ang Dios ni Elias?” Sa iyang gihimo, nabahin ang tubig, ug mitabok siya. 15Sa dihang nakita sa grupo sa mga propeta nga gikan sa Jerico ang nahitabo, miingon sila, “Anaa kaniya ang gahom ni Elias.” Busa gitagbo nila si Eliseo ug miyukbo sila agig pagtahod kaniya. 16Miingon sila, “Kami nga imong mga alagad may 50 ka mga tawo nga may abilidad. Kon gusto mo, atong ipapangita kanila ang imong agalon. Basin ug gidala lang siya sa Espiritu sa Ginoo sa usa ka bukid o sa usa ka patag.” Mitubag si Eliseo, “Ayaw sila palakwa.” 17Apan namugos gayod sila hangtod nga naulaw na siya nga mobalibad. Busa miingon siya, “Sige, palakwa ninyo sila.” Busa gipalakaw nila ang 50 ka mga tawo, ug sulod sa tulo ka adlaw gipangita nila si Elias apan wala gayod nila kini makita. 18Pagbalik nila kang Eliseo, nga didto pa sa Jerico, giingnan sila ni Eliseo, “Dili ba nagaingon man ako kaninyo nga dili kamo manglakaw?”

Ang mga Milagro nga Gihimo ni Eliseo

19Ang mga tawo sa lungsod sa Jerico miingon kang Eliseo, “Sir, nakita mo man nga maayo ang nahimutangan sa among lungsod. Apan dili maayo ang tubig, ug tungod niini walay motubo nga mga tanom.”2:19 walay motubo nga mga tanom: o, ang mga nagamabdos makuhaan. 20Miingon si Eliseo, “Dad-i ako ninyog bag-o nga yahong ug butangi ug asin.” Busa gidad-an nila siya niini. 21Unya miadto siya sa tuboran ug giitsa didto ang asin ug miingon, “Mao kini ang giingon sa Ginoo: ‘Gihinloan ko na kining tubiga, ug dili na kini makapatay o makapaundang sa pagtubo sa tanom.2:21 makapaundang… tanom: o, makapakuha sa mga gimabdos.’ ” 22Ug sukad niadto, hinlo na ang tubig, sumala sa giingon ni Eliseo.

23Mibiya si Eliseo sa Jerico ug miadto sa Betel. Samtang naglakaw siya sa dalan, may mga batan-ong lalaki nga nanggawas gikan sa usa ka lungsod ug mibugalbugal kaniya. Miingon sila, “Upaw, pahawa dinhi!2:23 pahawa dinhi: sa literal, magsaka ka. Upaw, pahawa dinhi!” 24Miatubang si Eliseo ug gitan-aw niya ang mga batan-ong lalaki, ug gitunglo sa ngalan sa Ginoo. Unya may duha ka bayeng oso nga nanggawas gikan sa kakahoyan ug gikunis-kunis ang 42 ka mga batan-ong lalaki. 25Unya miadto si Eliseo sa Bukid sa Carmel, ug pagkahuman mibalik siya sa Samaria.