2 Mga Hari 15 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

2 Mga Hari 15:1-38

Ang Paghari ni Azaria sa Juda

(2 Cro. 26:1-23)

1Nahimong hari sa Juda si Azaria15:1 Azaria: o, Uzia. nga anak ni Amazia sa ika-27 nga tuig sa paghari ni Jeroboam II sa Israel. 2Nagaedad si Azaria ug 16 ka tuig sa dihang nahimo siyang hari. Sa Jerusalem siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa 52 ka tuig. Ang iyang inahan mao si Jecolia nga taga-Jerusalem. 3Gihimo ni Azaria ang maayo atubangan sa Ginoo, sama sa gihimo sa iyang amahan nga si Amazia. 4Apan wala niya ipaguba ang mga simbahanan diha sa habog nga mga dapit, busa nagpadayon ang mga tawo sa paghalad ug sa pagsunog ug mga insenso didto.

5Gihatagan sa Ginoo ug ngilngig nga sakit sa panit si Azaria hangtod sa adlaw nga siya namatay. Nagpuyo siya sa usa ka balay nga nagainusara. Si Jotam nga iyang anak mao ang nangulo sa palasyo ug sa katawhan sa Juda. 6Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Azaria, ug ang tanan niyang gihimo, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Juda. 7Sa dihang namatay si Azaria, gilubong siya sa lubnganan sa iyang mga katigulangan sa Lungsod ni David. Ug si Jotam nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari.

Ang Paghari ni Zacarias sa Israel

8Nahimong hari sa Israel si Zacarias nga anak ni Jeroboam II sa ika-38 nga tuig sa paghari ni Azaria sa Juda. Sa Samaria siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa unom ka bulan. 9Daotan ang iyang gihimo atubangan sa Ginoo, sama sa gihimo sa iyang mga katigulangan. Gisunod niya ang mga sala nga gihimo ni Jeroboam, nga anak ni Nebat, nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga taga-Israel.

10Unya, nagplano ug daotan si Shalum nga anak ni Jabes batok kang Zacarias. Gipatay niya si Zacarias atubangan sa mga tawo, ug gipulihan niya kini ingon nga hari. 11Ang uban pang sugilanon sa paghari ni Zacarias nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel.

12Busa natuman ang giingon sa Ginoo kang Jehu: “Ang imong mga kaliwat magahari sa Israel hangtod sa ikaupat nga henerasyon.”

Ang Paghari ni Shalum sa Israel

13Nahimong hari sa Israel si Shalum nga anak ni Jabes sa ika-39 nga tuig sa paghari ni Uzia sa Juda. Sa Samaria siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa usa ka bulan. 14Kay gipatay siya ni Menahem nga anak ni Gadi ug gipulihan ingon nga hari sa dihang miadto si Menahem sa Samaria gikan sa Tirza.

15Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Shalum, apil ang iyang plano nga pagpatay kang Zacarias, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel.

16Niadtong higayona, gisulong ni Menahem ang Tifsa ug ang mga lugar sa palibot niini hangtod sa Tirza, kay ang mga lumulupyo niini wala mitugyan sa ilang kaugalingon ngadto kaniya. Gipamatay niya ang tanang lumulupyo sa Tifsa, ug gipangyasyasan ang tiyan sa mga babayeng mabdos.

Ang Paghari ni Menahem sa Israel

17Nahimong hari sa Israel si Menahem nga anak ni Gadi sa ika-39 nga tuig sa paghari ni Azaria sa Juda. Sa Samaria nagpuyo si Menahem, ug naghari siya sulod sa 10 ka tuig. 18Daotan ang iyang gihimo atubangan sa Ginoo. Sa tibuok niyang paghari gisunod niya ang mga sala nga gihimo ni Jeroboam nga anak ni Nebat, nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga taga-Israel.

19Unya, miadto ang hari sa Asiria nga si Tiglat Piliser15:19 Tiglat Piliser: sa Hebreo, Pul, nga usa pa ka ngalan ni Tiglat Piliser. sa Israel sa pagsulong niini. Busa gihatagan ni Menahem si Tiglat Piliser ug sobra 30 ka toneladang pilak aron tabangan siya ni Tiglat Piliser, aron nga molig-on ang paghari ni Menahem. 20Ang maong mga pilak gikuha ni Menahem gikan sa mga adunahan sa Israel pinaagi sa pagpugos sa matag usa kanila sa paghatag ug tag-50 ka buok nga pilak. Busa miundang sa pagsulong ang hari sa Asiria ug mipauli siya sa iyang nasod.

21Ang uban pang sugilanon sa paghari ni Menahem, ug ang tanan niyang gihimo, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel. 22Sa dihang namatay si Menahem, si Pekahia nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari.

Ang Paghari ni Pekahia sa Israel

23Nahimong hari sa Israel si Pekahia nga anak ni Menahem sa ika-50 nga tuig sa paghari ni Azaria sa Juda. Sa Samaria nagpuyo si Pekahia, ug naghari siya sulod sa duha ka tuig. 24Daotan ang iyang gihimo atubangan sa Ginoo. Gisunod niya ang mga sala nga gihimo ni Jeroboam nga anak ni Nebat, nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga taga-Israel.

25Unya, si Peka nga anak ni Remalia nagplano ug daotan batok kang Pekahia. Kini si Peka mao ang komander sa mga sundalo ni Pekahia. Uban sa 50 ka mga taga-Gilead, gipatay ni Peka si Pekahia apil si Argob ug si Arieh, didto sa lig-on nga bahin sa palasyo sa Samaria. Ug gipulihan ni Peka si Pekahia ingon nga hari.

26Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Pekahia, ug ang tanan niyang gihimo, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel.

Ang Paghari ni Peka sa Israel

27Nahimong hari sa Israel si Peka nga anak ni Remalia sa ika-52 nga tuig sa paghari ni Azaria sa Juda. Sa Samaria siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa 20 ka tuig. 28Daotan ang iyang gihimo atubangan sa Ginoo. Gisunod niya ang mga sala nga gihimo ni Jeroboam nga anak ni Nebat, nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga taga-Israel.

29Sa panahon sa paghari ni Peka, gisulong ni Tiglat Piliser nga hari sa Asiria ang Israel, ug nailog niya ang mga lungsod sa Ion, Abel Bet Maaca, Janoa, Kedesh, ug Hazor. Nailog usab niya ang Gilead, Galilea, ug ang tibuok nga yuta sa Naftali. Unya gidala niya ang mga lumulupyo niini ngadto sa Asiria ingon nga mga bihag.

30Unya nagplano ug daotan si Hosea nga anak ni Elah batok kang Peka nga anak ni Remalia. Gipatay niya si Peka ug gipulihan ingon nga hari. Nahitabo kini sa ika-20 nga tuig sa paghari ni Jotam, nga anak ni Uzia, sa Juda.

31Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Peka, ug ang tanan niyang gihimo, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel.

Ang Paghari ni Jotam sa Juda

(2 Cro. 27:1-9)

32Nahimong hari sa Juda si Jotam nga anak ni Uzia sa ikaduhang tuig sa paghari ni Peka, nga anak ni Remalia, sa Israel. 33Nagaedad si Jotam ug 25 ka tuig sa dihang nahimo siyang hari. Sa Jerusalem siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa 16 ka tuig. Ang iyang inahan mao si Jerusha nga anak ni Zadok. 34Gihimo ni Jotam ang maayo atubangan sa Ginoo, sama sa gihimo sa iyang amahan nga si Uzia. 35Apan wala niya ipaguba ang mga simbahanan diha sa habog nga mga dapit, busa nagpadayon ang mga tawo sa paghalad ug sa pagsunog ug mga insenso didto. Si Jotam ang nagpahimo pag-usab sa Amihanang Pultahan sa templo sa Ginoo.

36Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Jotam, ug ang iyang gipanghimo, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Juda. 37Sa panahon sa iyang paghari, gipasulong sa Ginoo kang Rezin nga hari sa Aram ug kang Peka nga anak ni Remalia ang Juda. 38Sa dihang namatay si Jotam, gilubong siya sa lubnganan sa iyang mga katigulangan sa Lungsod ni David nga iya usab nga katigulangan. Ug si Ahaz nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari.