Ang Pulong Sa Dios

2 Mga Hari 11:1-21

Si Atalia ug si Joas

(2 Cro. 22:10–23:15)

1Sa pagkahibalo ni Atalia nga patay na ang iyang anak nga si Ahazia nga hari sa Juda, nagdesisyon siya nga pamatyon ang tanang miyembro sa pamilya niini. 2Apan sekreto nga gikuha ni Jehosheba ang anak ni Ahazia nga si Joas gikan sa uban pang mga anak sa hari nga patyon. Kini si Jehosheba igsoon ni Ahazia ug anak nga babaye ni Haring Joram. Gitagoan niya si Joas ug ang yaya niini sa usa ka kuwarto sa templo, mao nga wala kini mapatay. 3Sulod sa unom ka tuig, nagtago didto sa templo sa Ginoo si Joas ug ang iyang yaya samtang si Atalia ang nagagahom ingon nga rayna sa Juda.

4Sa ikapito nga tuig sa paggahom ni Atalia ingon nga rayna, gipaadto sa pari nga si Jehoyada ang mga komander sa mga badigard sa hari ug sa mga guwardya sa palasyo ngadto sa templo sa Ginoo. Nakigsabot siya kanila ug gipapanumpa niya sila didto sa templo sa Ginoo. Pagkahuman, gipakita niya kanila ang anak sa hari. 5Miingon siya kanila, “Mao kini ang inyong buhaton: ang usa sa tulo ka bahin kaninyo nga nagaguwardya sa Adlaw nga Igpapahulay magguwardya sa palasyo. 6Ang laing usa ka bahin magguwardya sa Pultahan sa Sur. Ug ang usa pa ka bahin magguwardya sa pultahan sa palasyo sa pagtabang sa uban pang mga guwardya didto. 7Ang duha ka grupo nga dili maguwardya sa Adlaw nga Igpapahulay mao ang moguwardya sa templo sa Ginoo aron pagpanalipod sa hari. 8Kinahanglang guwardyahan ninyo pag-ayo ang hari, ug kanunayng andam ang inyong mga armas. Patya ninyo si bisan kinsa nga moduol kaninyo. Ug ubani ninyo ang hari bisan asa siya moadto.”

9Gihimo sa mga komander ang gisugo ni Jehoyada nga pari. Gitigom nila ang ilang mga tawo nga nagaguwardya sa Adlaw nga Igpapahulay, apil usab ang mga wala magguwardya nianang adlawa, ug gidala nila kang Jehoyada. 10Gihatag ni Jehoyada sa mga komander ang mga bangkaw ug mga taming nga gitagoan didto sa templo sa Ginoo. Gipanag-iyahan kini kanhi ni Haring David. 11Mipahimutang dayon ang mga armado nga mga guwardya libot sa templo ug sa halaran sa pagpanalipod sa hari.

12Unya gipagawas ni Jehoyada si Joas nga anak sa hari, ug gikoronahan. Gihatagan niya kini ug kopya sa mga pahimangno alang sa usa ka hari, ug giproklamar nga hari. Gidihogan niya si Joas ug lana, ug namakpak ang mga tawo ug naninggit, “Malungtarong kinabuhi alang sa Mahal nga Hari!”

13Sa pagkadungog ni Atalia sa kasaba sa mga guwardya ug sa mga tawo, miadto siya sa templo sa Ginoo. 14Ug nakita niya didto ang bag-ong hari nga nagatindog duol sa haligi, sumala sa naandang buhaton sa panahon sa pagproklamar ug usa ka hari. Diha tapad sa hari ang mga komander ug ang mga tigtrumpeta. Ug ang tanang mga tawo didto nanghugyaw ug nagpatingog sa mga trumpeta ni Atalia. Gigisi ni Atalia ang iyang bisti ug misinggit, “Mga traidor! Mga traidor!”

15Gimandoan ni Jehoyada ang mga komander sa mga sundalo, “Dad-a ninyo sa gawas si Atalia. Ayaw ninyo siya patya dinhi sulod sa templo sa Ginoo. Ug patya ninyo si bisan kinsa nga buot moluwas kaniya.” 16Busa gidakop nila si Atalia ug gidala sa gawas agi sa pultahan nga agianan sa mga kabayo pasulod sa tugkaran sa palasyo, ug didto gipatay nila siya.

Ang mga Pagbag-o nga Gihimo ni Jehoyada

(2 Cro. 23:16-21)

17Naghimo dayon si Jehoyada ug kasabotan uban sa Ginoo, sa hari, ug sa mga tawo nga sila mahimong katawhan sa Ginoo. Naghimo usab siya ug kasabotan tali sa hari ug sa mga tawo. 18Unya nangadto ang tanang mga tawo sa templo ni Baal ug giguba nila kini. Gidugmok nila ang mga halaran ug ang mga dios-dios niini, ug gipatay nila si Matan nga pari ni Baal atubangan sa mga halaran.

Unya nagbutang si Jehoyada ug mga guwardya sa templo sa Ginoo. 19Pagkahuman, giuban niya ang mga komander, mga badigard sa hari, mga guwardya sa palasyo, ug ang tanang mga tawo, ug ilang gihatod ang hari ngadto sa palasyo gikan sa templo sa Ginoo. Didto sila miagi sa pultahan sa mga guwardya. Unya milingkod ang hari sa iyang trono. 20Naglipay ang mga tawo, ug nagmalinawon na ang lungsod human nga gipatay si Atalia didto sa palasyo.

21Nagaedad si Joas ug pito ka tuig sa dihang naghari siya sa Juda.