2 Cronica 8 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 8:1-18

Ang Uban pang Napatukod ni Solomon

(1 Hari 9:10-28)

1Pagkahuman sa 20 ka tuig nga pagpatukod ni Solomon sa templo sa Ginoo ug sa iyang palasyo, 2gipatukod niya pag-usab ang mga lungsod nga gihatag kaniya ni Hiram8:2 Hiram: o, Huram. ug gipapuy-an niya kini sa mga Israelinhon. 3Mao usab kini ang panahon nga gisulong ni Solomon ug giilog ang Hamat Zoba. 4Gipatukod usab niya pag-usab ang Tadmor nga anaa mahimutang sa kamingawan ug ang mga lungsod sa Hamat nga gipatukoran niya sa mga bodega. 5Gipalig-on niya ang ibabaw ug ubos nga bahin sa Bet Horon. Gipalibotan niya kini ug mga paril ug gipabutangan ug mga pultahan nga adunay mga trangka. 6Mao usab ang iyang gihimo sa Baalat ug sa uban pang mga lungsod nga gipatukoran niya sa iyang mga bodega, ug butanganan sa iyang mga karwahe ug mga kabayo. Gipatukod niya ang tanang gusto niyang tukoron didto sa Jerusalem, sa Lebanon, ug sa tanang yuta nga sakop niya.

7-8May mga katawhan pa nga dili mga Israelinhon nga nahibilin sa Israel. Sila mao ang mga kaliwat sa mga Hitihanon, Amorihanon, Perisihanon, Hibihanon, ug mga Jebusihanon, nga wala mahurot ug pamatay sa mga Israelinhon sa pag-ilog nila sa yuta sa Canaan. Gihimo sila ni Solomon nga mga ulipon ug gipugos sa pagtrabaho. Nagpabilin sila nga ulipon hangtod karon. 9Apan wala ni Solomon himoang mga ulipon ang mga Israelinhon. Gihimo niya silang iyang mga sundalo, mga opisyal, mga pangulo sa iyang mga sundalo, mga komander sa iyang mga tigkarwahe, ug mga tigkabayo. 10Ang 250 kanila gihimo ni Haring Solomon nga mga opisyal nga tigdumala sa mga nagatrabaho sa iyang mga proyekto.

11Sa dihang nahuman na ang palasyo nga gipahimo ni Solomon alang sa iyang asawa nga anak sa hari sa Ehipto,8:11 hari sa Ehipto: sa Hebreo, Faraon. gibalhin niya ang iyang asawa didto gikan sa Lungsod ni David. Kay miingon siya, “Dili mahimo nga magpuyo ang akong asawa sa palasyo ni Haring David sa Israel, kay balaan kini nga dapit tungod kay didto kaniadto ang Kahon sa Ginoo.”

12Unya naghalad si Solomon ug mga halad nga sinunog ngadto sa Ginoo didto sa halaran nga iyang gipahimo atubangan sa balkonahe sa templo. 13Gituman niya ang sugo ni Moises nga maghalad sa gitakda nga mga halad alang sa inadlaw-adlaw nga paghalad, ug sa panahon sa Adlaw nga Igpapahulay, ug sa mga panahon sa Pista sa Pagsugod sa Bulan, Pista sa Pan nga Walay Patubo, Pista sa Ting-ani, ug Pista sa Pagpatindog sa mga Payag. 14Ug sumala sa mando sa iyang amahan nga si David, gigrupo niya ang mga pari ug mga Levita alang sa ilang mga buluhaton. Ang mga Levita mao ang manguna sa mga tawo sa pagdayeg sa Dios ug sila ang motabang sa mga pari sa mga buluhaton sa templo matag adlaw. Gigrupo usab niya ang mga magbalantay sa mga pultahan sa templo, kay mao kini ang sugo ni David nga alagad sa Dios. 15Gituman gayod nila ni Solomon ang tanang mga sugo ni Haring David bahin sa mga pari ug mga Levita, ug sa mga bodega.

16Natuman gayod ang tanang gipahimo ni Solomon alang sa templo, gikan sa pagbutang sa pundasyon, hangtod sa pagkahuman niini.

17Unya miadto si Solomon sa Ezion Geber ug Elat, sa baybayon sa Pulang Dagat, sa yuta sa Edom. 18Gipadad-an siya ni Hiram ug mga barko nga gidumalahan sa iya mismong mga opisyal nga mga hanas nga mga marinero. Milawig sila uban sa mga tawo ni Solomon paingon sa Ofir. Ug sa pagbalik nila, nakadala silag 16 ka toneladang bulawan, ug gidala nila kini ngadto kang Haring Solomon.