Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 5:1-14

1Sa dihang nahuman na ni Solomon ang tanang buluhaton alang sa templo sa Ginoo, gidala niya sa mga bodega sa templo ang tanang mga butang nga gigahin sa iyang amahan nga si David—ang mga pilak, mga bulawan, ug ang tanang mga kagamitan.

Gidala sa Templo ang sudlanan sa Kasabotan

(1 Hari 8:1-9)

2Gipatawag ni Haring Solomon sa Jerusalem ang mga tigdumala sa Israel ug ang tanang pangulo sa mga tribo ug sa mga pamilya sa Israel aron sa pagkuha sa sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo gikan sa Zion, ang Lungsod ni David.5:2 Lungsod ni David: Usa kini ka dapit nga sakop sa Jerusalem. Tan-awa usab sa 2 Sam. 5:7 ug 1 Mga Hari 9:24. 3Nangadto silang tanan kang Haring Solomon sa panahon sa Pista sa Pagpatindog sa mga Payag, sa ikapito nga bulan.

4-5Sa dihang nagkatigom na ang tanang tigdumala sa Israel, gikuha sa mga pari ug mga Levita ang Kahon, apil ang Tolda nga Tagboanan ug ang sagrado nga mga kagamitan niini, ug gidala kining tanan sa templo. 6Naghalad si Haring Solomon ug ang tibuok katilingban sa Israel sa atubangan sa Kahon sa Kasabotan. Labihan kadaghan sa mga karnero ug mga baka nga ilang gihalad; dili kini maihap.

7Unya gidala sa mga pari ang sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo sa butanganan niini didto sa kinasuloran nga bahin sa templo, sa Labing Balaang Dapit, didto ilalom sa mga pako sa mga kerubin. 8Nagabukhad ang mga pako sa mga kerubin, busa natabonan ang Kahon ug ang mga tukon nga pangdayong niini. 9Kini nga mga tukon labihan ka tag-as, nga ang mga tumoy niini nga lapaw sa Kahon makita gikan sa sulod sa Balaang Dapit, kon mag-atubang sa kinasuloran nga bahin sa templo, apan dili kini makita sa gawas sa Balaang Dapit. Ug anaa pa kini hangtod karon. 10Walay laing sulod ang Kahon gawas sa duha ka lagpad nga mga bato nga gibutang ni Moises sa didto pa siya sa Horeb, diin naghimo ang Ginoo ug kasabotan sa mga Israelinhon sa dihang migawas sila gikan sa Ehipto.

11Pagkahuman niadto, nanggawas ang mga pari sa Balaang Dapit. Ang tanang mga pari nga atua didto nanghinlo sa ilang kaugalingon,5:11 nanghinlo sa ilang kaugalingon: Ang buot ipasabot, gihimo nila ang seremonya nga makapahimo kanilang angayan nga moalagad sa Dios. turno man nila sa pag-alagad o dili. 12Ang mga Levita nga mga musikero nga sila si Asaf, Heman, Jedutun, ug ang ilang mga anak ug mga paryente nanindog sa sidlakang bahin sa halaran. Nagbisti silag linen ug nanagtukar ug simbal, harpa, ug lira. Giduyogan sila sa 120 ka mga pari nga nagtrumpeta. 13Ang mga tigtrumpeta ug mga mag-aawit naghiusa sa pagdayeg ug pagpasalamat sa Ginoo dinuyogan sa mga trumpeta, simbal, ug sa uban pang mga instrumento. Mao kini ang ilang giawit:

“Maayo ang Ginoo; ang iyang gugma walay kataposan.”

Unya may panganod nga milukop sa templo sa Ginoo. 14Wala na makapadayon ug himo ang mga pari sa ilang buluhaton sa templo tungod sa panganod, kay napuno sa gamhanang presensya sa Ginoo ang templo sa Dios.