Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 4:1-22

Ang mga Kagamitan sa Templo

(1 Hari 7:23-51)

1Nagpahimo si Solomon ug bronsi nga halaran nga 30 ka piye kuwadrado, ug 15 ka piye ang gihabugon. 2Nagpahimo usab siyag dakong sudlanan sa tubig nga morag kawa, nga gitawag ug Dagat. Ang giladmon niini pito ug tunga ka piye, ang gilapdon 15 ka piye, ug ang kalinginon niini 45 ka piye. 3Ubos sa ngilit sa sudlanan, may gipalibot nga duha ka laray sa dekorasyon nga daw mga torong baka. Dihay tag-unom ka torong baka sa matag piye, ug gihulma kini nga unay sa sudlanan. 4Nagtungtong ang sudlanan sa buko-buko sa 12 ka bronsing torong baka nga nagtalikdanay. Ang tulo ka baka nagaatubang sa amihan, ang tulo sa kasadpan, ang tulo sa habagatan, ug ang tulo sa sidlakan. 5Ang gibag-on sa sudlanan tulo ka pulgada, ug ang baba niini daw sa baba sa tasa nga nagkurba pagawas sama sa nagabukhad nga bulak sa liryo. Masudlan kinig mga 17,500 ka galon nga tubig. 6Nagpahimo usab siyag napulo ka mga palanggana nga hugasanan sa mga halad nga sinunog. Gibutang ang lima niini sa habagatan ug ang lima sa amihan. Apan ang sudlanan sa tubig nga gitawag ug Dagat maoy gamiton sa mga pari sa pagpanghugas sa ilang kaugalingon. 7Unya nagpahimo siyag napulo ka bulawang butanganan ug suga sumala sa plano, ug gibutang kini sa templo, lima sa habagatan ug lima sa amihan. 8Nagpahimo usab siyag napulo ka lamisa ug gibutang kini sa templo, lima sa habagatan ug lima sa amihan. Dayon, nagpahimo siyag 100 ka yahong nga bulawan nga gamiton sa pagpangwisik.

9Nagpahimo siyag hawanan alang sa mga pari ug ang halapad nga hawanan sa gawas. Gipahimoan niya kinig mga pultahan nga gihaklapan ug bronsi. 10Gibutang niya ang sudlanan sa tubig nga gitawag ug Dagat sa habagatang-sidlakan nga eskina sa templo. 11Nagpahimo usab siyag mga kolon, mga pala, ug mga yahong nga gamiton sa pagpangwisik.

Nahuman ra gayod ni Huram Abi ang tanang gipahimo ni Haring Solomon alang sa templo sa Dios. Mao kini ang iyang gipanghimo:

12ang duha ka haligi;

ang duha ka daw yahong nga ulo-ulo sa ibabaw sa mga haligi;

ang duha ka linala nga mga kadena nga dekorasyon sa mga ulo-ulo sa mga haligi;

13ang 400 ka mga dekorasyon nga pormag prutas nga pomegranata (duha ka laray niini gibitay sa linala nga mga kadena nga naglibot sa ulo-ulo sa mga haligi);

14ang mga karomata ug mga palanggana nga gitungtong niini;

15ang sudlanan sa tubig nga gitawag ug Dagat ug ang 12 ka torong baka nga tungtongan niini;

16ang mga kolon, mga pala, mga dagkong tinidor alang sa karne, ug ang uban pang mga galamiton.

Kining tanang mga butang alang sa templo sa Ginoo nga gihimo ni Huram Abi alang kang Haring Solomon pulos hinimo gikan sa bronsi nga gipasinaw. 17Gipahimo kini ni Haring Solomon pinaagi sa hulmahan nga atua sa Kapatagan sa Jordan, sa tunga-tunga sa Sucot ug Zaretan. 18Labihan kadaghan ang bronsi nga gigamit ni Solomon, busa wala na mahibaloi kon pila ang gibug-aton niadtong tanan.

19Nagpahimo usab si Solomon niini nga mga kagamitan alang sa templo sa Dios:

ang bulawan nga halaran;

ang mga lamisa nga butanganan sa pan nga ginahalad sa presensya sa Dios;

20ang mga butanganan sa mga suga nga purong bulawan ug ang mga suga niini nga pasigahon sa atubangan sa Labing Balaang Dapit sumala sa tulumanon bahin niini;

21ang dekorasyon nga mga bulak, ang mga lampara ug ang mga kimpit, tanan purong bulawan;

22ang mga pangkorte sa pabilo sa suga, mga yahong nga gamiton sa pagpangwisik, mga sudlanan sa insenso, ug mga butanganan sa baga, nga tanan purong bulawan;

ang mga pultahan sa templo ug ang mga pultahan paingon sa Labing Balaang Dapit nga hinaklapan ug bulawan.

Slovo na cestu

This chapter is not available yet in this translation.