2 Cronica 31 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 31:1-21

Ang mga Kausaban nga Gihimo ni Hezekia

1Pagkahuman sa pista, nangadto ang mga Israelinhon nga nanambong niini didto sa mga lungsod sa Juda, ug gipangdugmok nila ang handomanan nga mga bato ug gipangputol ang mga poste nga simbolo sa diosa nga si Ashera. Gipangguba nila ang mga simbahanan diha sa habog nga mga dapit sa tibuok Juda, Benjamin, Efraim, ug Manase. Pagkahuman nilag guba sa tanan, namauli sila sa ilang mga lungsod ug yuta.

2Gigrupo-grupo ni Haring Hezekia ang mga pari ug ang mga Levita basi sa tagsa-tagsa nila ka buluhaton—sa paghalad sa mga halad nga sinunog ug mga halad alang sa maayong relasyon, sa pag-alagad sa templo sa Ginoo, sa pagpasalamat, ug sa pag-awit ug mga pagdayeg diha sa mga pultahan sa templo. 3Gihatag ni Haring Hezekia ang pipila sa iyang kaugalingong mga hayop alang sa mga halad nga sinunog nga ginahalad buntag ug gabii, ug alang usab sa mga Adlaw nga Igpapahulay, sa Pista sa Pagsugod sa Bulan, ug sa uban pang mga pista, sumala sa nahisulat sa kasugoan sa Ginoo. 4Gimandoan usab niya ang mga taga-Jerusalem sa paghatag sa bahin sa mga pari ug sa mga Levita, aron ikahatag nila ang ilang tibuok panahon sa pag-alagad sa kasugoan sa Ginoo. 5Sa dihang napahibalo na kini ngadto sa mga tawo, malipayon nga nanghatag ang mga Israelinhon sa unang abot sa ilang trigo, bino, lana, dugos, ug sa uban pang abot sa yuta. Gihatag nila ang ikapulo sa tanan nilang abot. 6Ang mga taga-Israel nga namalhin sa Juda, ug ang mga taga-Juda mismo, nanghatag usab sa ikapulo sa ilang mga baka, karnero ug kanding, ug sa ikapulo sa mga butang nga ilang gigahin ngadto sa Ginoo nga ilang Dios, ug ila kining gitapok. 7Nagsugod sila sa pagtapok niini sa ikatulo nga bulan, ug nahuman sa ikapito ka bulan. 8Sa dihang nakita ni Hezekia ug sa iyang mga opisyal ang dagkong mga tapok, gidayeg nila ang Ginoo ug ang iyang katawhan nga mga Israelinhon.

9Gipangutana ni Haring Hezekia ang mga pari ug ang mga Levita mahitungod sa tinapok nga mga halad. 10Mitubag si Azaria, ang pangulong pari nga kaliwat ni Zadok, “Sukad sa pagsugod ug dala sa mga tawo sa ilang mga halad sa templo sa Ginoo abunda na ang among pagkaon ug daghan pa ang sobra, tungod kay gipanalanginan sa Ginoo ang iyang katawhan.”

11Unya nagmando si Haring Hezekia nga maghimo ug mga bodega sa templo sa Ginoo, ug natuman kini. 12Ug matinumanon nga gidala didto sa mga tawo ang ilang mga halad, mga ikapulo, ug ang mga butang nga gigahin nila ngadto sa Ginoo. Si Konanias nga usa ka Levita mao ang gitugyanan niini nga mga butang, ug ang iyang katabang mao ang iyang igsoon nga lalaki nga si Shimei. 13Mitabang usab kanila ingon nga mga tigdumala sila si Jehiel, Azazia, Nahat, Asahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Ismakia, Mahat, ug Benaya. Gipili sila ni Haring Hezekia ug ni Azaria nga pangulong opisyal sa templo sa Dios.

14Si Kore nga anak ni Imna nga Levita, nga guwardya sa sidlakan nga pultahan sa templo, mao ang gitugyanan sa kinabubut-on nga mga halad ngadto sa Dios, ug sa mga butang nga gigahin ngadto sa Ginoo, ug sa pag-apod-apod niini. 15Ang iyang matinumanon nga mga katabang mao sila si Eden, Miniamin, Jeshua, Shemaya, Amaria, ug Shecania. Giapod-apod nila ang mga halad ngadto sa mga pari sumala sa ilang grupo ug katungdanan, bata man sila o tigulang. 16Gipanghatagan usab nila ang mga kalalakin-an nga nagaedad ug tulo ka tuig pataas ug nalista sa listahan sa mga kaliwat, nga nagaadto sa templo sa paghimo sa ilang adlaw-adlaw nga buluhaton sumala sa ilang grupo ug katungdanan. 17Gipanghatagan usab nila sa ilang bahin ang mga pari nga nalista sa listahan sa mga kaliwat, ug ang mga Levita nga nagaedad ug 20 ka tuig pataas nga nalista sumala sa ilang grupo ug katungdanan. 18Gipanghatagan usab ang mga pamilya sa mga Levita—ang ilang mga asawa, mga anak, apil ang ilang gagmayng mga kabataan, nga nalista sa listahan sa mga kaliwat kay nagmatinumanon man sila sa paghinlo sa ilang kaugalingon. 19Ug alang usab sa mga pari nga kaliwat ni Aaron nga nagpuyo sa mga uma sa palibot nga mga lungsod, may mga tawo nga gitugyanan sa pag-apod-apod sa ilang bahin ug sa bahin sa tanang Levita nga nalista sa listahan sa ilang kaliwat.

20Mao kini ang gihimo ni Haring Hezekia sa tibuok Juda. Gibuhat niya ang maayo ug husto, ug nagmatinumanon siya atubangan sa Ginoo nga iyang Dios. 21Nagmalampuson siya, tungod kay sa tanan niyang gibuhat alang sa templo sa Dios ug sa pagtuman sa kasugoan ug balaod, midangop siya sa iyang Dios sa tibuok niyang kasingkasing.