2 Cronica 29 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 29:1-36

Ang Paghari ni Hezekia sa Juda

(2 Hari 18:1-3)

1Nagaedad si Hezekia ug 25 ka tuig sa dihang nahimo siyang hari. Sa Jerusalem siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa 29 ka tuig. Ang iyang inahan mao si Abia nga anak ni Zacarias. 2Gihimo ni Hezekia ang maayo atubangan sa Ginoo, sama sa gihimo ni David nga iyang katigulangan. 3Sa unang bulan sa unang tuig sa iyang paghari, gipaablihan niya pag-usab ang mga pultahan sa templo sa Ginoo ug gipaayo kini. 4Gipatawag niya ang mga pari ug ang mga Levita ug gipatigom sa hawanan sa sidlakang bahin sa templo. 5Miingon siya kanila, “Pamatia ninyo ako, kamong mga kaliwat ni Levi. Panghinlo kamo sa inyong kaugalingon29:5 Panghinlo kamo sa inyong kaugalingon: Ang buot ipasabot, buhaton ninyo ang seremonya sa pagpakahinlo. karon, ug hinloi usab ninyo ang templo sa Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan. Kuhaa ninyo sa templo ang tanang mga butang nga mahugaw. 6Wala magmatinumanon ang atong mga katigulangan. Daotan ang ilang gihimo atubangan sa Ginoo nga atong Dios ug gitalikdan nila siya. Gisalikway nila ang templo nga puloy-anan sa Ginoo, ug mibiya sila kaniya. 7Gisirad-an nila ang mga pultahan sa balkonahe sa templo ug gipalong ang mga suga. Wala na sila magsunog ug insenso o maghalad ug mga halad nga sinunog sa templo sa Dios sa Israel. 8Busa nasuko ang Ginoo sa Juda ug sa Jerusalem. Ug tungod sa silot nga iyang gipahamtang kanato, gikahadlokan ug gitamay kita sa mga tawo sama sa inyong nakita karon. 9Nangamatay ang atong mga katigulangan sa gira, ug gipangbihag ang atong mga asawa ug mga kabataan. 10Apan karon, buot ko nga maghimo ug kasabotan sa Ginoo, ang Dios sa Israel, aron mawala ang iyang labihan nga kasuko kanato. 11Busa mga hinigugma ko,29:11 mga hinigugma ko: sa literal, mga anak ko. ayaw na kamo pagpasagad, kay kamo ang gipili sa Ginoo nga motindog sa iyang presensya, sa pag-alagad, ug sa paghalad.29:11 sa paghalad: o, sa pagsunog ug insenso.

12Busa nagsugod na dayon sa pagtrabaho ang mosunod nga mga Levita:

Sa pamilya ni Kohat: si Mahat nga anak ni Amasai ug si Joel nga anak ni Azaria.

Sa pamilya ni Merari: si Kish nga anak ni Abdi ug si Azaria nga anak ni Jehalelel.

Sa pamilya ni Gershon: si Joa nga anak ni Zima ug si Eden nga anak ni Joa.

13Sa mga kaliwat ni Elizafan: si Shimri ug si Jeil.

Sa mga kaliwat ni Asaf: si Zacarias ug si Matania.

14Sa mga kaliwat ni Heman: si Jehiel ug si Shimei.

Sa mga kaliwat ni Jedutun: si Shemaya ug si Uziel.

15Gitigom nila ang ilang isigka-Levita ug nanghinlo sila sa ilang kaugalingon. Unya gihinloan nila ang templo sa Ginoo sumala sa gimando sa hari, subay sa giingon sa Ginoo. 16Nanulod ang mga pari sa templo sa paghinlo niini. Gipagawas nila ngadto sa hawanan sa templo ang tanan nga ilang nakita nga kagamitan nga giisip nga mahugaw. Ug gikuha kini sa mga Levita ug gidala sa yuta sa Kidron.

17Nagsugod sila sa paghinlo sa templo sa unang adlaw sa unang bulan, ug sa ikawalo ka adlaw nakaabot sila sa balkonahe sa templo sa Ginoo. Gipadayon nila ang paghinlo sa templo sa sulod sa lain pa gayod nga walo ka adlaw. Ug nahuman nila ang pagpanghinlo sa ika-16 nga adlaw sa mao gihapon nga bulan. 18Pagkahuman, nangadto sila kang Haring Hezekia ug miingon, “Mahal nga Hari, nahinloan na namo ang tibuok templo sa Ginoo, apil ang halaran nga sunoganan sa halad nga sinunog ug ang tanang kagamitan niini, ug ang lamisa nga butanganan sa pan nga ginahalad matag adlaw ug ang tanan usab nga kagamitan niini. 19Nahinloan na usab namo ug naandam ang tanang kagamitan nga gisalikway ni Haring Ahaz sa mga panahon nga wala siya magmatinumanon sa Dios. Atua na kini karon sa atubangan sa halaran sa Ginoo.”

20Sayo sa pagkasunod nga adlaw, gitigom ni Haring Hezekia ang mga opisyal sa lungsod ug nangadto sila sa templo sa Ginoo. 21Nagdala silag pito ka torong baka, pito ka hamtong nga laking karnero, pito ka nating karnero, ug pito ka laking kanding ingon nga halad sa paghinlo sa ilang gingharian, sa templo, ug sa Juda. Unya gisugo ni Haring Hezekia ang mga pari nga mga kaliwat ni Aaron sa paghalad niadto sa halaran sa Ginoo. 22Busa giihaw sa mga pari ang mga torong baka ug gisablig ang dugo niini sa halaran. Sunod, giihaw nila ang mga laking karnero ug gisablig usab ang dugo niini sa halaran. Unya ang mga batan-ong karnero na usab ang giihaw ug gisablig ang dugo niini sa halaran. 23Ang mga kanding nga halad alang sa paghinlo gidala nila sa hari ug sa mga tawo nga mipatong sa ilang mga kamot niini. 24Unya giihaw sa mga pari ang mga kanding ug gibubo ang dugo niini sa halaran ingon nga halad sa paghinlo aron mahinloan ang sala sa tanang mga Israelinhon, kay nagsugo ang hari nga maghalad ug mga halad nga sinunog ug mga halad sa paghinlo alang sa tanang Israelinhon.

25Unya gibutang ni Hezekia ang mga Levita sa templo sa Ginoo nga nagdala ug mga simbal, harpa, ug mga lira. Kini sumala sa mando sa Ginoo kang Haring David pinaagi kang Gad nga propeta ni David ug kang Propeta Natan. 26Mipahimutang ang mga Levita nga nagdala sa mga instrumento ni Haring David, ug ang mga pari nga nagdala sa mga trumpeta.

27Unya nagmando si Hezekia nga ihalad sa halaran ang mga halad nga sinunog. Sa pagsugod sa paghalad, nagsugod usab sa pag-awit ang mga tawo ngadto sa Ginoo, nga dinuyogan sa mga trumpeta ug uban pa nga mga instrumento ni David nga hari sa Israel. 28Misimba ang tibuok katilingban sa Ginoo samtang nagaawit ang mga mag-aawit ug nagatukar ang mga tigtrumpeta. Nagpadayon kini hangtod nahuman ang paghalad sa tanan nga halad nga sinunog. 29Pagkahuman sa paghalad, nangluhod si Haring Hezekia ug ang tanan nga kauban niya ug misimba sa Ginoo. 30Gimandoan ni Haring Hezekia ug sa iyang mga opisyal ang mga Levita nga modayeg sa Ginoo pinaagi sa mga awit ni Haring David ug ni Asaf nga propeta. Busa malipayon sila nga nagaawit ug mga awit sa pagdayeg samtang nangluhod sila sa pagsimba sa Dios.

31Unya miingon si Hezekia, “Karon nga nahalad na ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Ginoo, dali kamo ug dad-a ngadto sa templo sa Ginoo ang inyong mga halad ug ang mga halad sa pagpasalamat.” Busa nagdala ang mga tawo niini nga mga halad ngadto sa templo sa Ginoo, ug ang uban kinabubut-on nga nagdalag mga halad nga sinunog. 32Mao kini ang gidaghanon sa mga halad nga sinunog nga gidala sa mga tawo: 70 ka torong baka, 100 ka laking karnero, ug 200 ka nating karnero. 33Nagdala usab silag 600 ka torong baka ug 3,000 ka karnero ug kanding. 34Apan diotay ra ang mga pari nga moihaw sa mga hayop nga ihalad, busa mitabang kanila ang ilang mga paryente nga mga Levita hangtod nga nahuman ang trabaho, ug hangtod nga nakapanghinlo na sa ilang kaugalingon ang uban pa nga mga pari. Kay mas nagmatinumanon pa man ang mga Levita sa paghinlo sa ilang kaugalingon kaysa mga pari. 35Daghan kaayo ang mga halad nga gisunog, apil na niini ang mga tambok sa mga hayop nga gihalad alang sa maayong relasyon, ug mga halad nga ilimnon nga gihalad uban sa mga halad nga sinunog. Niining paagiha, nabalik pag-usab ang mga buluhaton sa templo sa Ginoo. 36Nalipay pag-ayo si Hezekia ug ang mga tawo tungod kay pinaagi sa tabang sa Dios dali ra nilang nahimo kining tanan.