2 Cronica 26 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 26:1-23

Ang Paghari ni Uzia sa Juda

(2 Hari 14:21-22; 15:1-7)

1Ang gipuli sa katawhan sa Juda kang Amazia ingon nga hari mao ang iyang 16 ka tuig nga anak nga si Uzia.26:1 Uzia: o, Azaria. 2Siya ang nagbawi sa Elat26:2 Elat: o, Elot. ug nagpatukod pag-usab niini human mamatay ang iyang amahan nga si Amazia. 3Nagaedad si Uzia ug 16 ka tuig sa dihang nahimo siyang hari. Sa Jerusalem siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa 52 ka tuig. Ang iyang inahan mao si Jecolia nga taga-Jerusalem. 4Gihimo ni Uzia ang maayo atubangan sa Ginoo, sama sa gihimo sa iyang amahan nga si Amazia. 5Midangop siya sa Dios sa panahon ni Zacarias, nga mao ang nagtudlo kaniya sa pagtahod sa Dios. Samtang nagapadayon siya sa pagdangop sa Ginoo, gipauswag usab siya sa Dios.

6Nakiggira siya sa mga Filistihanon ug giguba niya ang mga paril sa mga lungsod sa Gat, Jabne, ug Ashdod. Unya nagpatukod siyag bag-o nga mga lungsod duol sa Ashdod ug sa uban pa nga mga lungsod sa Filistia. 7Gitabangan siya sa Dios sa iyang pagpakiggira sa mga Filistihanon, mga Meunhon, ug sa mga Arabo nga nagapuyo sa Gur Baal. 8Nagbayad ug buhis ang mga Amonihanon ngadto kaniya, ug nabantog siya bisan sa utlanan sa Ehipto, tungod kay nahimo siyang labihan ka gamhanan.

9Gipalig-on pag-ayo ni Uzia ang Jerusalem pinaagi sa pagpatukod ug mga tore sa pultahan sa may eskina, sa pultahan nga nagaatubang sa patag, ug sa eskina diin magtagbo ang duha ka paril. 10Nagpatukod usab siyag mga tore sa kamingawan ug nagpakalot ug daghan mga bangag nga pundohanan ug tubig, tungod kay daghan siyag mga kahayopan sa kabungtoran sa kasadpan26:10 kabungtoran sa kasadpan: sa Hebreo, Shefela. ug sa kapatagan. Mahiligon usab siya sa pagpanguma. Aduna siyay mga tawo nga nagaatiman sa iyang uma ug tamnanan sa ubas sa kabungtoran ug sa kapatagan.

11Adunay mga hanas nga mga sundalo si Uzia nga andam sa pagpakiggira. Kini sila giorganisar ug gigrupo-grupo ni Jeil nga sekretaryo ug ni Maasea nga opisyal, ubos sa pagdumala ni Hanania nga usa sa mga opisyal sa hari. 122,600 ka mga pangulo sa pamilya ang komander niining maisog nga mga sundalo. 13Ang gidaghanon sa mga sundalo mga 307,500. Hanas kaayo sila sa pagpakiggira ug andam sa pagpanalipod sa hari batok sa iyang mga kaaway. 14Gihatagan sila ni Uzia ug mga taming, bangkaw, helmet, bisti nga panagang sa lawas, pana, ug mga bato alang sa lambayog. 15Nagpahimo usab si Uzia sa iyang hanas nga mga trabahante ug mga makina nga gamiton sa pagpamana ug sa paglabay ug dagkong mga bato gikan sa mga tore ug sa mga eskina sa mga paril. Nahimong inila si Uzia bisan asa, tungod kay gitabangan siya pag-ayo sa Ginoo hangtod nga nahimo siyang gamhanan.

16Apan sa dihang gamhanan na siya, nahimo usab siyang mapasigarbohon. Ug mao kini ang nakapalaglag kaniya. Gisupak niya ang Ginoo nga iyang Dios. Misulod siya sa templo sa Ginoo ug nangunay sa pagsunog ug insenso sa halaran. 17Misunod kaniya didto si Azaria nga pangulong pari ug ang 80 pa ka maisog nga mga pari sa Ginoo, 18ug gibadlong siya. Miingon sila, “Uzia, wala kay katungod nga magsunog ug insenso alang sa Ginoo. Kana nga buluhaton iya lang sa mga pari nga mga kaliwat ni Aaron. Sila ang gipili nga magsunog ug insenso. Gawas sa templo kay nakasala ka sa Ginoo! Dili ka panalanginan sa Ginoong Dios niining imong gibuhat.”

19Nasuko pag-ayo si Uzia sa mga pari. Ug samtang nagagunit siya sa sudlanan sa insenso didto duol sa halaran sa templo, gituboan ug ngilngig nga sakit sa panit26:19 ngilngig nga sakit sa panit: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. ang iyang agtang. 20Sa dihang nakita ni Azaria nga pangulong pari ug sa mga kauban niya nga pari nga gituboan ug ngilngig nga sakit sa panit ang agtang ni Uzia, gipadali-dali nila siyag gawas sa templo. Ug bisan siya mismo midali-dalig gawas, tungod kay gisilotan siya sa Ginoo.

21Nagaantos sa ngilngig nga sakit sa panit si Haring Uzia hangtod sa adlaw nga namatay siya. Naglain siyag puyo ug wala tugoti nga makasulod sa templo. Si Jotam nga iyang anak mao ang midumala sa palasyo ug sa katawhan sa Juda. 22Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Uzia, gikan sa sinugdan hangtod sa kataposan, gisulat ni Propeta Isaias nga anak ni Amos. 23Sa dihang namatay si Uzia, gilubong siya duol sa gilubngan sa iyang mga katigulangan nga mga hari. Wala siya iipon kanila, tungod sa iyang ngilngig nga sakit sa panit. Si Jotam nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari.