Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 24:1-27

Gipaayo ni Joas ang Templo

(2 Hari 12:1-16)

1Nagaedad si Joas ug pito ka tuig sa dihang nahimo siyang hari. Sa Jerusalem siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa 40 ka tuig. Ang iyang inahan mao si Zibia nga taga-Beersheba. 2Gihimo ni Joas ang maayo atubangan sa Ginoo sa tibuok panahon nga buhi pa si Jehoyada nga pari. 3Gipangitaan siya ni Jehoyada ug duha ka asawa, ug nakabaton siyag mga anak nga lalaki ug babaye.

4Wala madugay, nakahukom si Joas sa pagpaayo sa templo sa Ginoo. 5Gipatawag niya ang mga pari ug mga Levita ug giingnan, “Lakaw kamo sa mga lungsod sa Juda ug kolektaha ninyo ang tinuig nga mga buhis sa mga Israelinhon aron atong mapaayo ang templo sa atong Dios. Buhata dayon ninyo kini.” Apan wala dayon motuman ang mga Levita.

6Busa gipatawag ni Haring Joas si Jehoyada, ang pangulong pari ug gipangutana, “Nganong wala nimo ipakolekta sa mga Levita ang buhis sa mga lumulupyo sa Juda ug sa Jerusalem? Dili ba nga giuyonan man kini ni Moises nga alagad sa Ginoo, ug sa katilingban sa Israel nga ihatag alang sa Tolda sa sudlanan sa Kasabotan?”

7(Sa milabay nga mga tuig gisulod sa mga anak sa daotang babaye nga si Atalia ang templo sa Dios ug gipanguha ang mga balaang kagamitan aron gamiton sa pagsimba sa mga imahen ni Baal.)

8Busa nagmando si Haring Joas nga maghimog kahon nga butanganan sa kuwarta, ug ibutang kini sa gawas sa pultahan sa templo sa Ginoo. 9Unya naghatag silag pahibalo sa Juda ug sa Jerusalem nga kinahanglan dad-on sa mga tawo sa Ginoo ang ilang mga buhis, sumala sa gisugo ni Moises nga alagad sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel sa didto pa sila sa kamingawan. 10Malipayon nga nanghatag ang tanang mga opisyal ug ang mga tawo. Gihulog nila ang ilang kuwarta sa kahon hangtod nga napuno kini.

11Inigkapuno sa kahon, dad-on kini sa mga Levita ngadto sa mga opisyal sa hari. Ihapon sa sekretaryo sa hari ug sa opisyal sa pangulong pari ang kuwarta, ug pagkahuman ibalik na usab nila ang kahon didto sa pultahan sa templo. Mao kini ang ilang gihimo matag adlaw, ug daghan ang ilang natigom nga kuwarta. 12Unya gihatag ni Haring Joas ug ni Jehoyada ang kuwarta ngadto sa mga tawo nga nagadumala sa pagpaayo sa templo. Ug nanguha sila ug mga mason, panday, ug mga trabahante nga hanas sa puthaw ug bronsi. 13Kugihan kaayo ang mga trabahante busa paspas ang trabaho. Gipabarog nila pagbalik ang templo sa Dios sumala sa orihinal nga sukod niini, ug gipalig-on nila kini. 14Pagkahuman sa trabaho, gihatag nila pagbalik ngadto sa hari ug kang Jehoyada ang nahibilin nga kuwarta. Ug gigamit kini sa pagpahimog mga kagamitan alang sa templo sa Ginoo—mga gamit sa pagsimba, sa paghalad sa mga halad nga sinunog, apil ang mga yahong ug mga sudlanan nga bulawan ug plata. Ug samtang buhi pa si Jehoyada, nagpadayon ang paghalad sa mga halad nga sinunog sa templo sa Ginoo.

15Nagkinabuhi si Jehoyada sulod sa taas nga mga katuigan, ug namatay siya sa edad nga 130 ka tuig. 16Gilubong siya sa lubnganan sa mga hari sa Lungsod ni David, tungod sa maayo niya nga nahimo sa Israel alang sa Dios ug sa iyang templo.

17Apan human mamatay si Jehoyada, miadto ang mga opisyal sa Juda kang Haring Joas. Miyukbo sila sa hari agig pagtahod, ug namati ang hari sa ilang mga tambag. 18Gitalikdan nila ang templo sa Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan, ug misimba sa poste nga simbolo sa diosa nga si Ashera ug sa uban pang mga dios-dios. Tungod sa ilang gihimo, nasuko ang Dios sa Juda ug sa Jerusalem. 19Bisan pa niini, nagpadala ang Ginoo ug mga propeta ngadto kanila aron pagdala kanila pagbalik ngadto kaniya. Apan wala sila mamati.

20Unya gigamhan sa Espiritu sa Dios si Zacarias nga anak ni Jehoyada nga pari. Mitindog siya atubangan sa mga tawo ug miingon, “Mao kini ang gisulti sa Dios: Nganong ginasupak man ninyo ang mga sugo sa Ginoo? Dili kamo mouswag. Tungod kay gisalikway ninyo ang Ginoo, gisalikway usab niya kamo.”

21Nagplano ang mga opisyal sa pagpatay kang Zacarias. Ug sa sugo mismo sa hari, gibato nila si Zacarias sa hawanan sa templo sa Ginoo, ug namatay siya. 22Gikalimtan ni Haring Joas ang kaayo nga gipakita ni Jehoyada nga amahan ni Zacarias ngadto kaniya. Gipatay niya si Zacarias. Mao kini ang giingon ni Zacarias sa dihang himalatyon na siya, “Hinaut nga makita sa Ginoo ang inyong gihimo, ug paninglon niya kamo.”

23Sa pagsugod sa bag-ong tuig, gisulong sa mga sundalo sa Aram24:23 Aram: o, Syria. ang Juda. Napildi nila ang Juda ug ang Jerusalem, ug gipamatay nila ang mga pangulo sa Juda. Unya gidala nila sa ilang hari sa Damascus ang mga kabtangan nga ilang nailog. 24Bisan ug gamay ra ang mga sundalo sa Aram nga misulong, gipapildi sa Ginoo kanila ang daghang mga sundalo sa Juda tungod kay gisalikway nila ang Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan. Silot kini alang kang Joas.

25Namiya ang mga taga-Aram ug nahibilin si Joas nga grabe kaayo nga nasamdan. Nagplano ang iyang mga opisyal sa pagpatay kaniya tungod sa iyang pagpatay sa anak ni Jehoyada nga pari. Gipatay nila siya diha sa iyang higdaanan. Gilubong siya sa Lungsod ni David, apan dili sa lubnganan sa mga hari.

26Ang mga mipatay kaniya mao si Zabad24:26 Zabad: o, Jozabad. nga anak sa usa ka Amonihanon nga babaye nga si Shimeat, ug si Jehozabad nga anak sa usa ka Moabihanon nga babaye nga si Shimrit.24:26 Shimrit: o, Shomer. 27Ang mga estorya bahin sa mga anak ni Joas, sa mga panagna bahin kaniya, ug sa pagpaayo sa templo sa Dios, nahisulat sa komentaryo bahin sa Libro sa Mga Hari. Si Amazia nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari.

Священное Писание

2 Летопись 24:1-27

Иоаш – царь Иудеи

(4 Цар. 11:21–12:3)

1Иоашу было семь лет, когда он стал царём, и правил он в Иерусалиме сорок лет. Его мать звали Цивия, она была родом из Беэр-Шевы. 2Иоаш делал то, что было правильным в глазах Вечного всё время, пока был жив священнослужитель Иодай. 3Иодай выбрал для него двух жён, и у него родились сыновья и дочери.

Иоаш восстанавливает храм

(4 Цар. 12:4-16)

4Спустя некоторое время Иоаш решил восстановить храм Вечного. 5Он собрал священнослужителей и левитов и сказал им:

– Ходите по городам Иудеи и собирайте со всех исраильтян деньги, которые должны ежегодно поступать на поддержание храма вашего Бога. Смотрите, не мешкайте.

Но левиты не стали спешить. 6Тогда царь призвал главного священнослужителя Иодая и сказал ему:

– Почему ты не требуешь от левитов, чтобы они приносили от Иудеи и Иерусалима налог, установленный Мусой, рабом Вечного, и обществом Исраила для шатра соглашения?24:6 См. Исх. 30:11-16.

7(Сыновья нечестивой Аталии повредили храм Всевышнего и даже его священную утварь использовали в служении статуям Баала.)

8По повелению царя был изготовлен ящик, который поставили снаружи, у ворот храма Вечного. 9Затем по Иудее и Иерусалиму было объявлено, чтобы они приносили Вечному дань, которую установил для исраильтян в пустыне Муса, раб Всевышнего. 10Все вельможи и весь народ с радостью приносили деньги и бросали их в ящик, пока он не наполнялся. 11Всякий раз, когда левиты приносили ящик к царским чиновникам, и те видели, что в нём много денег, царский писарь и поверенный главного священнослужителя приходили и опустошали ящик, и его снова относили на место. Они делали это постоянно и собрали много денег. 12Царь и Иодай отдали их людям, которые исполняли работу по восстановлению храма Вечного. Они наняли каменщиков и плотников, чтобы обновить храм Вечного, и мастеров по работе с железом и бронзой, чтобы восстановить храм.

13Рабочие трудились усердно, и работа спорилась у них в руках. Они восстановили храм Всевышнего по его первоначальному замыслу и укрепили его. 14Завершив работу, они принесли оставшиеся деньги царю и Иодаю, и на них была изготовлена утварь для храма Вечного: утварь для службы и для всесожжений, блюда и другие вещи из золота и серебра. Пока Иодай был жив, в храме Вечного постоянно совершались всесожжения.

15Иодай состарился и насытился жизнью. Он умер в возрасте ста тридцати лет. 16Его похоронили с царями в Городе Давуда, ради добра, которое он сделал в Исраиле для Всевышнего и для Его храма.

Иоаш отворачивается от Вечного

(4 Цар. 12:17-21)

17После смерти Иодая вожди Иудеи явились на поклон к царю, и он стал прислушиваться к их советам. 18Они оставили храм Вечного, Бога своих предков, и стали служить столбам Ашеры и идолам. За их вину, на Иудею и Иерусалим обрушился гнев Всевышнего. 19Хотя Вечный посылал к народу пророков, чтобы обратить их к себе, и хотя пророки свидетельствовали против них, те их не слушали.

20Тогда Дух Всевышнего сошёл на Закарию, сына священнослужителя Иодая. Закария встал перед народом и сказал:

– Так говорит Всевышний: «Почему вы нарушаете повеления Вечного? Не будет вам успеха. Раз вы оставили Вечного, то и Он оставит вас».

21Но против Закарии был составлен заговор и, по приказу царя, его забили камнями до смерти во дворе храма Вечного. 22Царь Иоаш не вспомнил о милости, оказанной ему отцом Закарии Иодаем, и убил его сына, который сказал, умирая:

– Пусть Вечный увидит и взыщет.

23В конце года (ранней весной) на Иоаша двинулось войско Сирии. Оно вторглось в Иудею и в Иерусалим и перебило всех правителей народа. Сирийцы отослали всю добычу своему царю в Дамаск. 24Хотя сирийское войско было немногочисленным, Вечный отдал в их руки гораздо более сильное войско. Так как Иудея оставила Вечного, Бога своих предков, над Иоашем свершился приговор. 25Уходя, сирийцы оставили Иоаша сильно израненным. Его приближённые составили против него заговор за убийство сына Иодая, священнослужителя, и убили его в постели. Он умер и был похоронен в Городе Давуда, но не в царских гробницах.

26В заговоре против него состояли Иозавад24:26 Букв.: «Завад» – вариант имени Иозавад (см. 4 Цар. 12:21)., сын аммонитянки Шимеаты, и Иехозавад, сын моавитянки Шомеры24:26 Букв.: «Шимрит» – вариант имени Шомера (см. 4 Цар. 12:21)..

27Рассказ о сыновьях Иоаша, многочисленные пророчества против него и рассказ о восстановлении храма записаны в «Толкованиях к Книге царей». И царём вместо него стал его сын Амасия.