Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 23:1-21

1Sa ikapito nga tuig, milihok na si Jehoyada. Nakigsabot siya sa lima ka komander sa ginatos ka mga sundalo. Sila mao si Azaria nga anak ni Jehoram, Ishmael nga anak ni Jehohanan, Azaria nga anak ni Obed, Maasea nga anak ni Adaya, ug Elishafat nga anak ni Zicri. 2Milibot sila sa tibuok Juda sa pagtigom sa mga Levita ug sa mga pangulo sa mga pamilya.

Pag-abot sa mga tawo sa Jerusalem, 3nangadto sila sa templo sa Dios ug naghimog kasabotan uban kang Joas nga anak sa hari. Miingon si Jehoyada sa mga tawo, “Mao na kini ang panahon nga maghari ang anak sa hari, sumala sa gisaad sa Ginoo nga sa kanunay adunay kaliwat si David nga magahari. 4Mao kini ang inyong buhaton: ang usa sa tulo ka bahin sa mga pari ug mga Levita nga nagaguwardya kon Adlaw nga Igpapahulay, magguwardya sa mga pultahan sa templo. 5Ang usa pa ka bahin magguwardya sa palasyo sa hari. Ug ang laing usa ka bahin magguwardya sa pultahan nga gitawag ug Pundasyon. Ang uban didto sa hawanan sa templo sa Ginoo. 6Walay laing makasulod sa templo sa Ginoo, gawas lang sa mga pari ug mga Levita nga nagaalagad nianang higayona. Mahimo silang mosulod tungod kay gigahin sila alang niini nga buluhaton. Apan ang uban kinahanglan nga didto lang magguwardya sa gawas sumala sa sugo sa Ginoo. 7Kinahanglan nga guwardyahan pag-ayo sa mga Levita ang hari, ug kinahanglan nga andam kanunay ang ilang mga armas. Sundon nila ang hari bisan asa siya mopaingon. Ug si bisan kinsa nga mosulod sa templo nga dili pari o Levita kinahanglan patyon.”

8Gihimo sa mga Levita ug sa mga kalalakin-an sa Juda ang gisugo ni Jehoyada nga pari. Gitigom sa mga komander ang ilang mga tawo nga nagaguwardya kon Adlaw nga Igpapahulay, apil ang mga wala magguwardya nianang adlawa. Wala papaulia ni Jehoyada ang mga Levita bisan nahuman na ang ilang turno. 9Unya gihatag ni Jehoyada sa mga komander ang mga bangkaw ug mga taming nga gipanag-iyahan kaniadto ni Haring David, nga gitipigan didto sa templo sa Dios. 10Gipahimutang niya sa palibot sa templo ug sa halaran ang armado nga mga guwardya aron sa pagpanalipod sa hari.

11Unya gipagawas ni Jehoyada ug sa iyang mga anak si Joas nga anak sa hari ug gikoronahan. Gihatagan niya kinig kopya sa mga tulumanon alang sa hari,23:11 mga tulumanon alang sa hari: o, mga kasugoan sa Dios. ug giproklamar ingon nga hari. Gidihogan ni Jehoyada ug lana si Joas sa pagpaila nga siya na ang hari, ug naninggit dayon ang mga tawo, “Malungtarong kinabuhi alang sa Mahal nga Hari!”

12Sa pagkadungog ni Atalia sa kasaba sa mga tawo nga nagadagan ug nagasinggit sa pagdayeg sa hari, miadto siya sa templo sa Ginoo. 13Ug nakita niya didto ang bag-ong hari nga nagtindog duol sa haligi, sa may pultahan sa templo. Didto sa tapad sa hari ang mga komander ug ang mga tigtrumpeta. Ang tanang mga tawo didto nanghugyaw ug nagpatingog sa mga trumpeta. Ang mga mag-aawit nga nagatukar sa mga instrumento nanguna sa pagdayeg sa Dios. Sa dihang nakita kining tanan ni Atalia, gigisi niya ang iyang bisti sa iyang kalagot, ug misinggit, “Mga traidor! Mga traidor!”

14Gimandoan ni Jehoyada ang mga komander sa mga sundalo, “Dad-a ninyo sa gawas si Atalia. Ayaw ninyo siya patya dinhi sulod sa templo sa Ginoo. Ug patya ninyo si bisan kinsa nga buot moluwas kaniya.” 15Busa gidakop nila si Atalia ug gidala pagawas sa pultahan nga ginaagian sa mga kabayo nga mosulod ug mogawas sa palasyo, ug didto gipatay nila siya.

Ang mga Pagbag-o nga Gihimo ni Jehoyada

(2 Hari 11:17-20)

16Naghimo ug kasabotan si Jehoyada uban sa mga tawo ug sa hari nga mahimo silang katawhan sa Ginoo. 17Unya nangadto ang tanang mga tawo sa templo ni Baal ug giguba nila kini. Gidugmok nila ang mga halaran ug ang mga dios-dios niini, ug gipatay nila si Matan nga pari ni Baal atubangan sa mga halaran.

18Unya gitugyan ni Jehoyada ngadto sa mga pari nga mga kaliwat ni Levi ang pagdumala sa templo sa Ginoo sama sa gihimo ni David kaniadto. Maghalad sila sa mga halad nga sinunog sumala sa nahisulat sa Kasugoan ni Moises, uban ang paghugyaw ug pag-awit sumala sa gimando ni David. 19Nagpabutang usab si Jehoyada ug mga guwardya sa pultahan sa templo sa Ginoo aron walay makasulod nga tawo nga giisip nga hugaw.

20Unya gitigom niya ang mga komander, ang mga dungganon nga mga tawo, ug ang tanang mga tawo. Ug gihatod nila ang hari gikan sa templo sa Ginoo ngadto sa palasyo. Didto sila miagi sa Amihanang Pultahan. Unya gipalingkod nila ang hari sa iyang trono. 21Naglipay ang mga tawo, ug nagmalinawon na ang lungsod human nga gipatay si Atalia didto sa palasyo.