Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 22:1-12

Ang Paghari ni Ahazia sa Juda

(2 Hari 8:25-29; 9:21-28)

1Si Ahazia nga kamanghoran nga anak ni Jehoram mao ang gihimo sa katawhan sa Jerusalem nga ilang hari. Kay ang uban nga mga anak ni Jehoram gipamatay man sa mga Arabo nga misulong sa Juda. Busa naghari sa Juda si Ahazia nga anak ni Haring Jehoram. 2Nagaedad si Ahazia ug 2222:2 22: Mao kini sa ubang mga kopya sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, 42. ka tuig sa dihang nahimo siyang hari. Sa Jerusalem siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa usa ka tuig. Ang iyang inahan mao si Atalia nga apo ni Omri.

3Misunod usab si Ahazia sa binuhatan sa panimalay ni Ahab kay gitudloan man siya sa iyang inahan sa paghimo ug daotan. 4Daotan ang iyang gihimo atubangan sa Ginoo, sama sa gihimo sa panimalay ni Ahab, kay human mamatay ang iyang amahan, nahimo niyang magtatambag ang mga miyembro sa panimalay ni Ahab nga maoy misulsol kaniya sa kadaotan. 5Gisunod niya ang ilang tambag nga makig-abin kang Joram nga anak ni Ahab nga hari sa Israel, ug miuban siya kang Joram sa pagpakiggira kang Hazael nga hari sa Aram. Naggira sila sa Ramot Gilead, ug nasamdan si Joram. 6Mipauli si Joram sa lungsod sa Jezreel aron magpaayo sa iyang samad. Ug samtang didto siya, mibisita kaniya si Ahazia nga hari sa Juda.

7Kini nga pagbisita ni Ahazia kang Joram maoy gigamit sa Dios aron sa paglaglag kaniya. Sa didto si Ahazia sa Jezreel, miuban siya kang Joram sa pagsugat kang Jehu nga anak ni Nimshi. Si Jehu ang gipili sa Ginoo nga molaglag sa panimalay ni Ahab.

8Samtang ginalaglag ni Jehu ang panimalay ni Ahab, nakita niya ang mga opisyal sa Juda ug ang mga anak sa mga paryente ni Ahazia nga nagaalagad kang Ahazia. Ug gipamatay niya sila. 9Unya gipapangita ni Jehu sa iyang mga tawo si Ahazia, ug nakita nila kini nga nagtago sa lungsod sa Samaria. Gidala nila siya ngadto kang Jehu ug gipatay. Gilubong nila si Ahazia tungod sa ilang pagtahod sa iyang lolo nga si Jehoshafat, kay matod nila, “Apo siya ni Jehoshafat, ang tawo nga midangop sa Ginoo sa tibuok niya nga kasingkasing.”

Wala gayoy bisan usa sa nahibiling mga miyembro sa panimalay ni Ahazia nga takos maghari.

Si Atalia ug si Joas

(2 Hari 11:1-16)

10Sa pagkahibalo ni Atalia nga patay na ang iyang anak nga si Ahazia, nagdesisyon siya nga pamatyon ang tanang miyembro sa pamilya sa hari sa Juda. 11Apan gikuha ni Jehosheba22:11 Jehosheba: o, Jehoshabeat. ang anak ni Ahazia nga si Joas gikan sa uban pang mga anak sa hari nga patyonon. Kini si Jehosheba igsoon ni Ahazia; anak siya nga babaye ni Haring Jehoram, ug asawa sa pari nga si Jehoyada. Gitagoan niya si Joas ug ang iyang yaya sa usa ka kuwarto sa templo, busa wala kini maapil ug patay ni Atalia. 12Sulod sa unom ka tuig, nagtago didto sa templo sa Dios si Joas samtang si Atalia ang naggahom ingon nga rayna sa Juda.