2 Cronica 17 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 17:1-19

Si Jehoshafat nga Hari sa Juda

1Ang mipuli kang Asa ingon nga hari mao ang iyang anak nga si Jehoshafat. Gipalig-on ni Jehoshafat ang iyang gingharian batok sa Israel. 2Gibutangan niyag mga sundalo ang tanang pinarilan nga mga lungsod sa Juda, ug gibutangan niyag mga kampo sa mga sundalo ang Juda ug ang mga lungsod sa Efraim nga nailog sa iyang amahan nga si Asa. 3Giubanan sa Ginoo si Jehoshafat tungod kay sa unang mga tuig sa iyang paghari gisunod niya ang pagkinabuhi sa iyang katigulangan nga si David. Wala siya modangop sa mga imahen ni Baal 4kondili ngadto sa Dios sa iyang amahan ug mituman sa iyang kasugoan imbis nga mosunod sa binuhatan sa mga taga-Israel. 5Gilig-on sa Ginoo ang gingharian ni Jehoshafat. Nagdalag mga gasa ang tanang taga-Juda ngadto kaniya, ug nahimo siyang labihan kaadunahan ug tinahod.

6Nagmatinud-anon siya sa pagsunod sa mga pamaagi sa Ginoo. Gipangguba niya ang mga simbahanan diha sa habog nga mga dapit ug ang mga poste nga simbolo sa diosa nga si Ashera nga gikan sa Juda.

7Sa ikatulo nga tuig sa iyang paghari, gipalakaw niya ang iyang mga opisyal nga sila si Ben Hail, Obadia, Zacarias, Netanel, ug Micaya aron sa pagpanudlo sa mga lungsod sa Juda. 8Kauban nila ang mga Levita nga sila si Shemaya, Netania, Zebadia, Asahel, Shemiramot, Jehonatan, Adonia, Tobia, Tob Adonia, ug ang mga pari nga sila si Elishama ug Jehoram. 9Gidala nila ang Libro sa Kasugoan sa Ginoo ug milibot sila sa tanang mga lungsod sa Juda ug nanudlo sa mga tawo.

10Nahadlok sa Ginoo ang tanang mga gingharian sa palibot sa Juda, busa wala kanilay nakiggira kang Jehoshafat. 11Ang uban nga mga Filistihanon nagdala kang Jehoshafat ug mga gasa ug pilak ingon nga buhis. Ug ang mga Arabo nagdala kaniyag 7,700 ka mga karnero ug 7,700 ka mga kanding. 12Busa misamot ang pagkagamhanan ni Jehoshafat. Nagpatukod siyag mga depensa sa Juda ug mga lungsod nga butangan ug mga bodega. 13Daghang mga kahimanan ang gitigom niya sa mga lungsod sa Juda. Nagbutang usab siyag mga hanas ug maisog nga mga sundalo didto sa Jerusalem. 14Ang iyang mga sundalo nalista sumala sa ilang mga kagikan nga gigrupo sa tag-1,000. Si Adnah maoy komander sa 300,000 ka maisog nga mga sundalo nga taga-Juda. 15Ang sunod kaniya mao si Jehohanan nga komander sa 280,000 ka mga sundalo. 16Sunod mao si Amasia nga anak ni Zicri, nga komander sa 200,000 ka maisog nga mga sundalo. Miboluntaryo siya alang sa buluhaton sa Ginoo.

17Si Eliada, nga usa ka banggiitan nga sundalo, mao ang komander sa 200,000 ka mga sundalo nga taga-Benjamin. Kini nga mga sundalo sangkap sa mga taming ug mga pana. 18Ang sunod kaniya mao si Jehozabad nga komander sa 180,000 ka armado nga mga sundalo.

19Mao kini sila ang mga tawong nagaalagad sa hari gawas sa mga sundalo nga iyang gibutang sa pinarilan nga mga lungsod sa tibuok nga Juda.