Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 13:1-22

Ang Paghari ni Abia sa Juda

(1 Hari 15:1-8)

1Nahimong hari sa Juda si Abia sa ika-18 nga tuig sa paghari ni Jeroboam sa Israel. 2Sa Jerusalem siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa tulo ka tuig. Ang iyang inahan mao si Maaca13:2 Maaca: o, Micaya. nga anak ni Uriel nga taga-Gibea.

Unya may nahitabong gira tali kang Abia ug Jeroboam. 3Misulong si Abia uban ang 400,000 ka maisog nga mga sundalo, ug nangandam usab si Jeroboam ug 800,000 ka maisog nga mga sundalo alang sa pagpakiggira. 4Pag-abot ni Abia sa kabungtoran sa Efraim, mitindog siya sa Bukid sa Zemaraim ug misinggit ngadto kang Jeroboam ug sa mga taga-Israel, “Pamati kamo kanako. 5Wala ba kamo makahibalo nga ang Ginoo, ang Dios sa Israel, naghimog walay kataposan nga kasabotan kang David nga siya ug ang iyang mga kaliwat mao ang magahari sa Israel hangtod sa kahangtoran? 6Apan ikaw Jeroboam nga anak ni Nebat nagrebelde sa imong agalon nga si Solomon nga anak ni David. 7Nagtigom diha kanimo ang mga tawong walay hinungdan, ug nakigbatok kang Rehoboam nga anak ni Solomon niadtong batan-on pa kini ug wala pa kaayoy eksperyensya ug walay ikasarang sa pagsukol kaninyo. 8Ug karon gusto kamong makigbatok sa gingharian sa Ginoo nga ginadumalahan sa kaliwat ni David, tungod kay daghan kamog mga sundalo, ug uban kaninyo ang mga bulawan nga baka nga gipahimo ni Jeroboam ingon nga inyong mga dios. 9Giabog ninyo ang mga pari sa Ginoo, nga mga kaliwat ni Aaron, ug ang mga Levita. Ug nagpili kamog inyong mga pari sama sa gihimo sa ubang mga nasod. Alang kaninyo si bisan kinsa nga may toriyong baka ug pito ka hamtong nga laking karnero mahimo nang idedikar ingon nga pari sa inyong dili tinuod nga mga dios.

10“Apan alang kanamo, ang Ginoo mao ang among Dios, ug wala namo siya isalikway. Ang among mga pari nga nagaalagad sa Ginoo mga kaliwat ra gayod ni Aaron, ug ang nagatabang kanila mao lang ang mga Levita. 11Buntag ug gabii nagahalad sila sa Ginoo ug mga halad nga sinunog ug humot nga insenso. Ipahimutang nila ang pan diha sa sagradong lamisa. Ug kada gabii dagkotan nila ang mga suga nga anaa sa bulawan nga mga tungtonganan. Nagatuman kami sa mga sugo sa Ginoo nga among Dios. Apan kamo, inyo siyang gisalikway. 12Ang Dios kauban namo; siya ang among pangulo. Ang iyang mga pari mopatingog sa mga trumpeta sa pagpanguna kanamo sa pagpakiggira kaninyo. Mga katawhan sa Israel, ayaw kamo pagpakigbatok sa Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan, kay dili gayod kamo magmalampuson.”

13Samtang nagsulti si Abia, hilom nga nagpadala si Jeroboam ug mga sundalo sa luyo sa mga taga-Juda aron sa pag-atang kanila. 14Sa dihang nakita sa mga taga-Juda nga gisulong sila gikan sa likod ug sa atubangan, nangayo sila ug tabang sa Ginoo. Gipatingog dayon sa mga pari ang mga trumpeta, 15ug naninggit ug kusog ang mga taga-Juda. Sa ilang pagsinggit gipildi sa Dios si Jeroboam ug ang mga sundalo sa Israel. Gigukod sila ni Abia ug sa mga sundalo sa Juda. 16Miikyas ang mga taga-Israel ug gitugyan sila sa Dios ngadto sa mga taga-Juda. 17Daghan kaayo ang napatay ni Abia ug sa iyang mga sundalo—500,000 ka labing maayong mga sundalo sa Israel. 18Napildi sa mga taga-Juda ang mga taga-Israel tungod kay misalig sila sa Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan.

19Gigukod ni Abia si Jeroboam ug nailog niya gikan niini ang mga lungsod sa Betel, Jeshana, ug Efron, ug apil ang mga baryo sa ilang palibot. 20Wala na gayod mabawi ni Jeroboam ang iyang gahom sa panahon ni Abia, ug sa kaulahian gisilotan siya sa Ginoo ug namatay siya. 21Nahimong gamhanan si Abia. Nakaangkon siya ug 14 ka mga asawa ug 22 ka mga anak nga lalaki ug 16 ka mga anak nga babaye. 22Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Abia, ang iyang gipanulti ug ang iyang mga binuhatan, nahisulat sa Libro ni Propeta Iddo.