2 Cronica 12 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 12:1-16

Gisulong ni Shishak ang Jerusalem

(1 Hari 14:25-28)

1Sa dihang milig-on na ang paghari ni Rehoboam ug gamhanan na siya, gisalikway niya ug sa tibuok Israel ang kasugoan sa Ginoo. 2Tungod kay wala sila magmatinumanon sa Ginoo, gisulong ni Shishak nga hari sa Ehipto ang Jerusalem sa ikalima nga tuig sa paghari ni Rehoboam. 3Misulong si Shishak dala ang 1,200 ka mga karwahe, 60,000 ka mga tigkabayo, ug daghan kaayong mga sundalo, nga ang uban gikan pa sa Libya, Sucot, ug Etiopia. 4Nailog ni Shishak ang pinarilan nga mga lungsod sa Juda ug mipadayon pagsulong ngadto sa Jerusalem.

5Unya miadto si Propeta Shemaya kang Rehoboam ug sa mga pangulo sa Juda nga nagtigom didto sa Jerusalem tungod sa kahadlok kang Shishak. Miingon si Shemaya kanila, “Mao kini ang giingon sa Ginoo: Gisalikway ninyo ako, busa gitugyan ko kamo kang Shishak.”

6Nagpaubos sa ilang kaugalingon ang hari ug ang mga pangulo sa Israel. Miingon sila, “Matarong ang Dios!”

7Sa dihang nakita sa Ginoo nga nagpaubos sila sa ilang kaugalingon, miingon ang Ginoo pinaagi kang Shemaya, “Tungod kay nagpaubos sila sa ilang kaugalingon, dili ko sila laglagon sa hingpit. Hatagan ko silag gamayng kapahulayan. Dili ko ipatagamtam ang akong kasuko sa Jerusalem pinaagi kang Shishak. 8Apan ipasakop ko sila kaniya aron makakat-on sila nga mas maayo ang mag-alagad kanako kaysa mag-alagad sa mga yutan-on nga mga hari.”

9Sa dihang gisulong ni Shishak nga hari sa Ehipto ang Jerusalem, gipanguha niya ang mga bahandi sa templo sa Ginoo ug sa palasyo. Gikuha niya ang tanan, apil ang mga taming nga bulawan nga gipahimo ni Solomon. 10Busa nagpahimo si Haring Rehoboam ug mga taming nga bronsi nga ipuli niadtong mga taming, ug gitugyan niya kini sa mga opisyal sa mga guwardya nga nagabantay sa pultahan sa palasyo. 11Sa matag adto sa hari sa templo sa Ginoo, mouban kaniya ang mga guwardya nga nagadala niini nga mga taming, ug pagkahuman ibalik ra usab nila kini sa kuwarto alang sa mga guwardya.

12Sa dihang nagpaubos si Rehoboam sa iyang kaugalingon, nawala ang kasuko sa Ginoo kaniya, ug wala siya laglaga sa hingpit. Nakasinati usab ug mga kaayohan ang Juda.

13Milig-on ang pagdumala ni Haring Rehoboam ug nagpadayon siya sa paghari didto sa Jerusalem. Nagaedad siya ug 41 ka tuig sa dihang nahimo siyang hari, ug naghari siyag 17 ka tuig sa Jerusalem, ang siyudad nga gipili sa Ginoo gikan sa tanang tribo sa Israel ingon nga dapit diin pasidunggan siya. Ang ngalan sa inahan ni Rehoboam mao si Naama nga usa ka Amonihanon. 14Apan naghimog daotan si Rehoboam tungod kay wala siya magtinguha sa pagdangop sa Ginoo.

15Ang sugilanon mahitungod sa paghari ni Rehoboam, gikan sa sinugdan hangtod sa kataposan, nahisulat sa Libro ni Propeta Shemaya ug sa Libro ni Propeta Iddo, nga kabahin sa listahan sa mga kaliwatan. Sa panahon nga naghari si Rehoboam kanunayng may gira tali kaniya ug kang Jeroboam. 16Sa dihang namatay si Rehoboam, gilubong siya didto sa lungsod ni David. Ug si Abia nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari.