2 Cronica 11 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 11:1-23

Gipasidan-an ni Shemaya si Rehoboam

(1 Hari 12:21-24)

1Pag-abot ni Rehoboam sa Jerusalem, gitigom niya ang hanas nga mga sundalo gikan sa mga tribo sa Juda ug Benjamin. Nakatigom siyag 180,000 ka mga sundalo aron sa pagpakiggira sa katawhan sa Israel ug sa pagbawi sa iyang gingharian. 2Apan miingon ang Ginoo kang Shemaya nga iyang alagad, 3“Sultihi si Rehoboam nga hari sa Juda, nga anak ni Solomon, ug ang tanang Israelinhon sa Juda ug Benjamin 4nga ako, ang Ginoo, nagaingon: ‘Ayaw kamo pakiggira sa inyong mga kadugo. Pamauli kamo, kay pagbuot ko kining tanan.’ ” Busa mituman sila sa Ginoo ug wala nila sulonga si Jeroboam.

5Nagpabilin si Rehoboam sa Jerusalem ug gilig-on niya kini nga mga lungsod aron sa pagpanalipod sa Juda: 6Betlehem, Etam, Tekoa, 7Bet Zur, Soco, Adulam, 8Gat, Maresha, Zif, 9Adoraim, Lakish, Azeka, 10Zora, Ayalon, ug Hebron. Mao kini ang pinarilan nga mga lungsod sa Juda ug Benjamin. 11Gilig-on niya ang mga paril niini ug gipabutangan niya kinig mga komander, ug gipundohan ug mga pagkaon, lana sa olibo, ug bino. 12Gisangkapan usab niya kini nga mga lungsod ug mga taming ug bangkaw—gilig-on gayod niya kini pag-ayo. Busa ang Juda ug ang Benjamin nagpabilin ilalom sa iyang pagmando.

13Apan ang mga pari ug mga Levita nga namuyo didto sa ubang bahin sa Israel midapig kang Rehoboam. 14Kini nga mga kaliwat ni Levi namiya sa ilang mga pinuy-anan ug kabtangan ug namalhin sa Jerusalem ug sa ubang bahin sa Juda tungod kay gipang-abog sila ni Jeroboam ug sa mga anak niini gikan sa pag-alagad ingon nga mga pari sa Ginoo. 15Nagbutang si Jeroboam ug iyang kaugalingong mga pari sa mga simbahanan diha sa habog nga mga dapit, diin gisimba nila ang ilang mga dios-dios nga kanding ug baka nga hinimo ni Jeroboam. 16Ang mga Israelinhon gikan sa ubang tribo sa Israel nga gustong magpadayon sa pagdangop sa Ginoo, ang Dios sa Israel, nangadto sa Jerusalem aron maghalad sa Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan. 17Nakapalig-on sila sa gingharian sa Juda, ug sulod sa tulo ka tuig gipaluyohan nila si Rehoboam nga anak ni Solomon. Mituman sila sa Ginoo sama sa ilang gihimo sa mga panahon sa paghari ni David ug ni Solomon.

Ang Pamilya ni Rehoboam

18Gipangasawa ni Rehoboam si Mahalat kansang amahan mao si Jerimot nga anak ni David, ug ang inahan mao si Abihail nga anak ni Eliab nga anak ni Jesse. 19Si Rehoboam ug si Mahalat may tulo ka anak nga sila si Jeush, Shemaria, ug Zaham. 20Gipangasawa usab ni Rehoboam si Maaca nga anak ni Absalom. Ang ilang mga anak mao sila si Abia, Attay, Ziza, ug Shelomit. 21Mas gihigugma ni Rehoboam si Maaca kaysa uban niyang mga asawa. May 18 ka mga asawa si Rehoboam ug may 60 pa gayod siya ka mga asawa nga sulugoon. May 28 siya ka anak nga lalaki ug 60 ka babaye. 22Ang anak niya kang Maaca nga si Abia mao ang iyang gipili nga mangulo sa iyang mga anak nga prinsipe, ug nagkahulogan kini nga si Abia mao ang mopuli kaniya ingon nga hari. 23Maalamon nga gihatagan ni Rehoboam ug katungdanan ang uban pa niya nga mga anak, ug gibutang niya sila sa pinarilan nga mga lungsod sa Juda ug Benjamin. Gihatagan niya sila sa ilang mga kinahanglanon, ug gipangitaan ug mga asawa.