Ang Pulong Sa Dios

2 Corinto 6:1-18

1Tungod kay kami mga katabang sa Dios, nanghangyo gayod kami kaninyo nga dili ninyo isipon nga walay kapuslanan ang grasya nga inyong nadawat gikan kaniya. 2Kay nagaingon ang Dios,

“Sa husto nga panahon gipatalinghogan ko ikaw,

ug sa panahon sa kaluwasan gitabangan ko ikaw.”6:2 Tan-awa usab ang Isa. 49:8.

Busa paminaw kamo! Karon gayod ang husto nga panahon nga luwason kita sa Dios. 3Wala kami nagabuhat sa bisan unsa nga mahimong hinungdan sa pagkapandol sa mga tawo, aron dili ikasaway ang among pag-alagad sa Dios. 4Sa tanan namong gibuhat gipakita namo nga kami mga alagad gayod sa Dios. Bisan labihan kalisod ang among mga nasinati, giantos gayod namo. 5Gilatos kami, gipriso ug gipasipad-an sa mga tawo. Usahay hilabihan gayod ang among paghago ug usahay wala kamiy tulog ug kaon. 6Gipamatud-an usab namo ngadto sa mga tawo nga tinuod kami nga mga alagad sa Dios pinaagi sa among hinlo nga pagkinabuhi ug pinaagi sa among kaalam. Nahimo kaming mainantuson ug maayo sa among isigka-tawo. Nasayran usab sa mga tawo nga ang Espiritu Santo mao ang nagatultol kanamo, ug ang among paghigugma sa among isigka-tawo kinasingkasing gayod. 7Wala kamiy lain nga ginawali kondili ang kamatuoran, ug gitabangan kami sa Dios pinaagi sa iyang gahom. Ang among pagkamatarong mao ang among hinagiban sa pag-asdang sa among mga kaaway ug pagpanalipod sa among kaugalingon. 8Isip mga alagad sa Dios, usahay dayegon kami sa mga tawo ug usahay insultohon. May mga tawo nga nagsulti ug daotan batok kanamo, apan may nagsulti usab ug maayo. May nagaingon nga kami kuno mga bakakon, apan ang tanan nga among ginasugilon tinuod gayod. 9Wala kami tagda sa uban, apan ang tinuod nailhan kami sa tanan. Kanunay kaming nahimutang sa kakuyaw sa kamatayon, apan buhi pa gihapon kami. Gidisiplina kami sa Dios apan wala patya. 10May mga gihimo kanamo aron maguol kami apan sa gihapon malipayon kami. Kabos lang kami, apan daghan ang mga tawo nga among gipadato. Kon mahitungod sa mga butang dinhi sa kalibotan, wala kamiy matawag nga amoa, apan ang tinuod, kami ang tag-iya sa tanan.

11Mga minahal nga mga taga-Corinto, walay lipodlipod ang among pagsulti kaninyo, kay hilabihan gayod ang among paghigugma kaninyo. 12Wala kami magkulang sa among paghigugma kaninyo. Kamo mao ang nagkulang sa inyong paghigugma kanamo. 13Giisip ko kamo nga akong mga anak. Busa higugmaa ninyo ako sama sa akong paghigugma kaninyo.

Ayaw Kamo Pakighiusa sa mga Dili Tumutuo

14Ayaw gayod kamo pakighiusa sa mga dili tumutuo. Kay maingon nga ang kahayag ug ang kangitngit dili mag-uban, ang maayo ug ang daotan dili usab angay nga mag-uban. 15Ug maingon nga si Cristo ug si Satanas dili magkauyon, ang tumutuo ug ang dili tumutuo dili usab magkauyon. 16Ug kita mao ang templo sa Dios nga buhi! Dili mahimo nga iipon ang mga dios-dios sa templo nga gipuy-an sa Dios. Kay ang Dios nagaingon:

“Magapuyo ako ug magauban kanila.

Ako mahimong ilang Dios,

ug sila mahimong akong katawhan.6:16 Tan-awa usab ang Lev. 26:12; Eze. 37:27.

17Busa, angay kamong magpalayo ug mobulag sa mga tawo nga wala motuo kanako.

Ayaw kamo paghilabot sa bisan unsang mahugaw,

ug dawaton ko kamo.6:17 Tan-awa usab ang Isa. 52:11.

18Ako mahimong inyong Amahan,

ug kamo mahimong akong mga anak.

Mao kini ang giingon sa Ginoo nga makagagahom.”6:18 Tan-awa usab ang 2 Sam. 7:14; 1 Cro. 17:13.

Knijga O Kristu

2 Korinćanima 6:1-18

1Kao Božji suradnici preklinjemo vas da ne primite Božju milost uzalud. 2Jer Bog kaže:

“Usliših te u pravo vrijeme.

Pomogoh ti u dan spasenja.”

Pazite! Sada je pravo vrijeme. Danas je dan spasenja.

Pavlove nevolje

3Trudimo se živjeti tako da nikoga ne sablaznimo i time ga spriječimo da prihvati Boga te da naša služba ne dođe na zao glas. 4U svemu što činimo nastojimo pokazati da smo pravi Božji sluge. Strpljivo podnosimo svakovrsne nevolje, nužde i tjeskobe. 5Batinali su nas, bacali nas u tamnice, suočavali smo se s razjarenom svjetinom, radili smo do iznemoglosti, noćima smo bdjeli i gladovali. 6Dokazali smo se čistoćom, razumijevanjem, strpljivošću, dobrotom, silom Svetoga Duha, i iskrenom ljubavlju. 7Vjerno smo propovijedali istinu. Kroz nas je djelovala Božja sila. Pravda je naše oružje za napad i za obranu. 8Služimo Bogu bez obzira na to poštuju li nas drugi ili preziru, napadaju li nas ili hvale. Pošteni smo, a nazivaju nas varalicama. 9Dobro smo poznati, ali se prema nama odnose kao da nas ne poznaju. Stalno smo suočeni sa smrću, ali, eto, još smo živi. Tukli su nas, ali nas nisu dotukli. 10Srce nam se kida od bola, ali uvijek smo radosni u Gospodinu. Siromašni smo, ali mnoge obogaćujemo. Čini se da nemamo ništa, a ipak imamo sve.

11Dragi moji Korinćani! Sve smo vam iskreno rekli. Naše vam je srce širom otvoreno. 12U nas ne manjka ljubavi prema vama, ali vi ste nama u svojem srcu ostavili oskudno prostora. 13Govorim vam ovo kao rođenoj djeci: otvorite i vi zauzvrat svoja srca prema nama!

Hram živoga Boga

14Ne udružujte se s nevjernicima, ne uprežite se u isti jaram! Što pravednost može imati zajedničkoga s bezakonjem? Kakvo zajedništvo može imati svjetlo s tamom? 15Može li biti sloge između Krista i Belijara?6:15 đavla. Kakvo zajedništvo može onaj tko vjeruje u Krista imati s nevjernikom? 16Kakvog zajedništva može imati Božji hram s idolima? A mi smo hram u kojemu stanuje živi Bog. Kao što je Bog rekao:

“Stanovat ću u njima

i hoditi među njima.

Bit ću im Bog,

A oni će biti moj narod.”6:16 Ponovljeni zakon 26:12; Ezekiel 37:27.

17Zato,

“Iziđite između njih

i odvojite se od njih,

kaže Gospodin.

Ne dotičite se ničega što je nečisto

i ja ću vas primiti.6:17 Izaija 52:11; Ezekiel 20:34.

18I bit ću vam Otac,

a vi ćete biti moji sinovi i kćeri,

kaže Svemogući Bog.”6:18 2 Samuelova 7:14.