Ang Pulong Sa Dios

2 Corinto 6

1Tungod kay kami mga katabang sa Dios, nagahangyo gayod kami kaninyo nga dili ninyo isipon nga walay kapuslanan ang grasya nga inyong nadawat gikan kaniya. Kay nag-ingon ang Dios,

“Sa husto nga panahon gipatalinghogan ko ikaw,
ug sa panahon sa kaluwasan gitabangan ko ikaw.”[a]

Busa paminaw kamo! Karon gayod ang husto nga panahon nga luwason kita sa Dios. Wala kami nagabuhat sa bisan unsa nga mahimong hinungdan sa pagkapandol sa mga tawo, aron dili ikasaway ang among pag-alagad sa Dios. Sa tanan namong gibuhat gipakita namo nga kami mga alagad gayod sa Dios. Bisan labihan kalisod ang among mga nasinati, giantos gayod namo. Gilatos kami, gipriso ug gipasipad-an sa mga tawo. Usahay hilabihan gayod ang among paghago ug usahay wala kamiy tulog ug kaon. Gipamatud-an usab namo ngadto sa mga tawo nga tinuod kami nga mga alagad sa Dios pinaagi sa among hinlo nga pagkinabuhi ug pinaagi sa among kaalam. Nahimo kaming mainantuson ug maayo sa among isigka-tawo. Nasayran usab sa mga tawo nga ang Espiritu Santo mao ang nagatultol kanamo, ug ang among paghigugma sa among isigka-tawo kinasingkasing gayod. Wala kamiy lain nga ginawali kondili ang kamatuoran, ug gitabangan kami sa Dios pinaagi sa iyang gahom. Ang among pagkamatarong mao ang among hinagiban sa pag-asdang sa among mga kaaway ug pagpanalipod sa among kaugalingon. Isip mga alagad sa Dios, usahay dayegon kami sa mga tawo ug usahay insultohon. May mga tawo nga nagsulti ug daotan batok kanamo, apan may nagsulti usab ug maayo. May nag-ingon nga kami kuno mga bakakon, apan ang tanan nga among ginasugilon tinuod gayod. Wala kami tagda sa uban, apan ang tinuod nailhan kami sa tanan. Kanunay kaming nahimutang sa kakuyaw sa kamatayon, apan buhi pa gihapon kami. Gidisiplina kami sa Dios apan wala patya. 10 May mga gihimo kanamo aron maguol kami apan sa gihapon malipayon kami. Kabos lang kami, apan daghan ang mga tawo nga among gipadato. Kon mahitungod sa mga butang dinhi sa kalibotan, wala kamiy matawag nga amoa, apan ang tinuod, kami ang tag-iya sa tanan.

11 Mga minahal nga mga taga-Corinto, walay lipodlipod ang among pagsulti kaninyo, kay hilabihan gayod ang among paghigugma kaninyo. 12 Wala kami magkulang sa among paghigugma kaninyo. Kamo mao ang nagkulang sa inyong paghigugma kanamo. 13 Giisip ko kamo nga akong mga anak. Busa higugmaa ninyo ako sama sa akong paghigugma kaninyo.

Ayaw Kamo Pakighiusa sa mga Dili Tumutuo

14 Ayaw gayod kamo pakighiusa sa mga dili tumutuo. Kay maingon nga ang kahayag ug ang kangitngit dili mag-uban, ang maayo ug ang daotan dili usab angay nga mag-uban. 15 Ug maingon nga si Cristo ug si Satanas dili magkauyon, ang tumutuo ug ang dili tumutuo dili usab magkauyon. 16 Ug kita mao ang templo sa Dios nga buhi! Dili mahimo nga iipon ang mga dios-dios sa templo nga gipuy-an sa Dios. Kay ang Dios nag-ingon,

“Magapuyo ako ug magauban kanila.
Ako mahimong ilang Dios,
ug sila mahimong akong katawhan.[b]
17 Busa, angay kamong magpalayo ug mobulag sa mga tawo nga wala motuo kanako.
Ayaw kamo paghilabot sa bisan unsang mahugaw,
ug dawaton ko kamo.[c]
18 Ako mahimong inyong Amahan,
ug kamo mahimong akong mga anak.
Mao kini ang giingon sa Ginoo nga makagagahom.”[d]

Footnotes

  1. 2 Corinto 6:2 Tan-awa usab ang Isa. 49:8.
  2. 2 Corinto 6:16 Tan-awa usab ang Lev. 26:12; Eze. 37:27.
  3. 2 Corinto 6:17 Tan-awa usab ang Isa. 52:11.
  4. 2 Corinto 6:18 Tan-awa usab ang 2 Sam. 7:14; 1 Cro. 17:13.