Ang Pulong Sa Dios

1 Timoteo 4:1-16

Ang Bakakon nga mga Magtutudlo

1Klaro ang gi-ingon sa Espiritu Santo nga sa kaulahiang mga adlaw ang uban mobiya sa ilang pagtuo sa Dios. Mamati sila sa mga pagtulon-an sa bakakon ug daotan nga mga espiritu. 2Kini nga mga pagtulon-an gitudlo niadtong mga tawong limbongan ug bakakon nga wala hasola sa ilang konsensya tungod kay gigamhan sila ni Satanas. 3Gitudlo nila nga daotan ang pagminyo, ug may mga pagkaon pa sila nga ginadili. Apan kini nga mga pagkaon gibuhat sa Dios aron kaonon nga may pagpasalamat niadtong mga tawong nagatuo ug nakahibalo gayod sa kamatuoran. 4Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Busa walay butang nga angay balibaran kon dawaton nga may pagpasalamat. 5Kay gihinloan kini pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pag-ampo.

Ang Maayo nga Alagad ni Cristo Jesus

6Maayo ka nga alagad ni Cristo Jesus kon itudlo mo kini diha sa atong mga igsoon. Ug samtang nagatudlo ka kanila, mamatuto mo usab ang imong kaugalingon pinaagi sa mga kamatuoran mahitungod sa atong pagtuo, ug sa tinuod nga pagtulon-an nga imong gisunod. 7Apan likayi ang mga pagtulon-an nga wala maggikan sa Dios kay kana binuhat-buhat lang sa mga tawo. Bansaya ang imong kaugalingon sa diosnon nga pagkinabuhi. 8May kapuslanan ang pagpaugnat sa kusog, apan mas mahinungdanon gayod nga bansayon nato ang atong kaugalingon diha sa espirituhanon nga mga butang, tungod kay kon mao kini ang atong buhaton, magmapuslanon gayod ang atong kinabuhi karon ug sa umaabot. 9Tinuod kini ug angay gayod nga paminawon ug tuohan sa tanan. 10Mao kanay hinungdan nga manlimbasog gayod kita ug maningkamot nga matudlo kini ngadto sa mga tawo, tungod kay nagasalig kita sa buhi nga Dios nga mao ang Manluluwas sa tanang mga tawo, labi na gayod niadtong mga nagatuo. 11Itudlo ug ipatuman kini.

12Ayaw pasagdi nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatan-on, hinuon paningkamoti nga mahimo kang panig-ingnan sa mga tumutuo ni Cristo: sa pagsulti, sa pamatasan, sa paghigugma, sa pagtuo, ug sa hinlo nga pagkinabuhi. 13Samtang wala pa ako diha, gamita ang imong panahon sa pagbasa sa Kasulatan ngadto sa mga panagtigom sa katawhan, sa pagwali, ug sa pagpanudlo. 14Ayaw pasagdi ang hiyas nga gihatag kanimo sa Espiritu Santo sumala sa panagna sa mga kadagkoan sa iglesia sa dihang gipandong nila ang ilang mga kamot kanimo. 15Buhata kini kanunay aron makita sa tanan ang imong pag-uswag. 16Pagmatngon sa imong kaugalingon nga kinabuhi ug sa imong gitudlo. Padayona ang pagbuhat niana aron maluwas ka ingon man ang naminaw kanimo.

King James Version

1 Timothy 4:1-16

1Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils; 2Speaking lies in hypocrisy; having their conscience seared with a hot iron; 3Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. 4For every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving: 5For it is sanctified by the word of God and prayer. 6If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. 7But refuse profane and old wives’ fables, and exercise thyself rather unto godliness. 8For bodily exercise profiteth little: but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. 9This is a faithful saying and worthy of all acceptation. 10For therefore we both labour and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Saviour of all men, specially of those that believe.

11These things command and teach. 12Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. 13Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. 14Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery. 15Meditate upon these things; give thyself wholly to them; that thy profiting may appear to all. 16Take heed unto thyself, and unto the doctrine; continue in them: for in doing this thou shalt both save thyself, and them that hear thee.