Ang Pulong Sa Dios

1 Timoteo 3:1-16

Ang mga Tigdumala sa mga Tumutuo

1Tinuod ang gi-ingon nga kon may buot nga mahimong tigdumala sa mga tumutuo, maayo nga katungdanan ang iyang gitinguha. 2Kinahanglan nga ang tigdumala sa mga tumutuo, lalaki kansang kinabuhi walay ikasaway, usa lang ang iyang asawa, makapugong sa iyang kaugalingon, maayo motimbang-timbang, tinahod, maabiabihon sa mga dumuduong, ug mahibalong motudlo. 3Kinahanglan dili siya palahubog, dili mapasipalahon, ug dili palaaway, kondili maluloy-on. Kinahanglan dili siya hakog ug kuwarta. 4Bahin sa iyang panimalay, kinahanglan maayo siya modumala, gitahod, ug ginatuman siya sa iyang mga anak. 5Kay unsaon man niya pagdumala sa mga tumutuo kon siya gani dili makahibalo modumala sa iyang kaugalingon nga panimalay? 6Kinahanglan dili siya bag-ong tumutuo, kay basin unya ug magpasigarbo siya ug tungod niini silotan siya sama kang Satanas. 7Kinahanglan usab nga tinahod siya bisan sa mga dili tumutuo aron dili siya maulawan ug mahulog sa laang ni Satanas.

Ang mga Diyakono sa Iglesia

8Bahin sa mga diyakono3:8 diyakono: Ang buot ipasabot, katabang sa buluhaton sa Dios. sa iglesia, kinahanglan tinahod sila, masaligan ang ilang gipanulti, dili magpalabig inom ug bino, dili hakog, 9ug ginahuptan nila nga may hinlo nga konsensya ang kamatuoran mahitungod sa pagtuo kang Cristo, nga wala isugilon sa Dios kaniadto. 10Kinahanglan susihon una ang ilang batasan, ug kon walay ikasaway kanila, makaalagad na sila isip diyakono. 11Ang ilang asawa kinahanglan tinahod usab, dili libakira, mahibalong mopugong sa ilang kaugalingon, ug masaligan sa tanang butang. 12Kinahanglan usa lang ang ilang asawa, ug maayo usab sila modumala sa ilang mga anak ug sa ilang tibuok panimalay. 13Ang mga diyakono sa iglesia nga maayo moalagad tahoron sa mga tawo ug makabaton sila ug dugang kaisog sa pagsulti mahitungod sa ilang pagtuo kang Cristo Jesus.

Ang mga Kamatuoran sa Atong Relihiyon

14Nagplano ako nga moanha diha sa dili madugay aron makigkita kanimo. Apan gisulat ko gayod kini, 15aron nga kon malangan ako, masayod ka na kon unsaon paggawi sa mga tumutuo isip pamilya sa Dios. Kita nga mga tumutuo mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang iyang gisaligan nga magbarog ug maglaban sa kamatuoran. 16Dili ikalalis nga kahibulongan gayod ang mga kamatuoran sa atong relihiyon:

Nagpadayag siya ingon nga tawo,

gipamatud-an sa Espiritu Santo nga siya matarong,

nakita siya sa mga anghel,

giwali ngadto sa kanasoran,

gituohan sa mga tawo,

ug gibayaw ngadto sa langit.

Japanese Contemporary Bible

テモテへの手紙Ⅰ 3:1-16

3

牧師と執事の資格

1「人がもし牧師になりたいと願うなら、それはすばらしいことである」ということばは真実です。 2牧師になる人は、非難されるところがなく、一人の妻の夫で、勤勉で思慮深く、折り目正しい生活をしている人であるべきです。また、客をよくもてなし、聖書を教える力がなければなりません。 3酒飲みでも、乱暴者でもなく、やさしく親切で、金銭に執着がなく、 4子どもたちをしつけ、よく家庭を治める人でなければなりません。 5自分の小さな家庭すら治めきれない人が、どうして神の教会を指導できるでしょう。 6また、牧師となる者は、クリスチャンになってまだ日の浅い人ではいけません。高慢になる危険性があるからです。高慢は堕落の前ぶれです。 7また、教会外の人からも、評判の良い人でなければなりません。非難を受けて、悪魔のわなにはまらないためです。

8教会の執事も、牧師と同じように、善良でまじめな人でなければなりません。大酒飲みや、不正な利益をむさぼる人でなく、 9キリストに真心から仕える人でなければなりません。 10ですからまず、その人柄や能力を見定めるため、教会で何かほかの仕事をさせてみなさい。それで、非難される点がないなら、執事として任命しなさい。 11執事の妻〔または婦人執事〕も、思慮深く、陰口をきかず、自分を制し、すべてに忠実な人でなければなりません。 12執事は、一人の妻の夫で、家族のだれからも慕われる円満な家庭の主人であるべきです。 13執事の務めをりっぱに果たす人は、人々から尊敬され、また主への信仰の確信を強められて、二重の報いを受けることになります。

14私は、近いうちに、そちらを訪問したいと思いながらこの手紙を書いています。 15もしその訪問がしばらく実現しなくても、神が生き生きと働かれる教会のために、どのような行動をすべきかを、あなたに知ってもらいたいのです。教会は真理を明らかにし、また真理を守り支えるところだからです。 16敬虔を保つことは、決してなまやさしいものではありませんが、その秘訣はキリストのうちにあるのです。

「キリストは人として地上に来られ、

その霊は汚れなく、

きよらかであることが証明され、

天使たちに仕えられ、

諸国民の間に宣べ伝えられ、

至る所で信じられ、

再び栄光のうちに天に引き上げられたのです。」