Ang Pulong Sa Dios

1 Tesalonica 5:1-28

Pangandam Kamo sa Pagbalik sa Ginoo

1Mga igsoon, dili na kinahanglan nga sulatan ko pa kamo kon kanus-a kini mahitabo. 2Kay nasayod na kamo nga ang pagbalik sa Ginoo mahisama sa pag-abot sa kawatan panahon sa kagabhion nga walay masayod kon kanus-a. 3Mahitabo kini samtang ang mga wala motuo moingon, “Malinawon ang tanan ug walay katalagman.” Apan sa kalit lang moabot kanila ang kalaglagan, sama sa pagbati sa babayeng nagbati, ug wala gayoy makaikyas kanila. 4Apan kamo mga igsoon, wala mangitngiti ang inyong mga hunahuna mahitungod niini. Busa kon moabot ang Ginoo nga sama sa pag-abot sa usa ka kawatan, dili na kamo makalitan. 5Kay kitang tanan nalamdagan na sa kamatuoran. Wala na kita sa kangitngit. 6Busa dili nato sundon ang uban nga nagakatulog,5:6 nagakatulog: Tingali ang buot ipasabot, nagapasagad sa pagbuhat sa maayo; o, wala nangandam sa pagbalik sa Ginoo. hinuon magbantay kita ug magpugong sa pagbuhat sa dili maayo. 7Kay ang mga tawo nga nangitngitan wala nagabantay ug kanunay lang nga nagakatulog ug nagahubog-hubog.5:7 sa literal, kay ang nagakatulog, tulog kon gabii; ug ang nagahubog-hubog, hubog kon gabii. 8Apan tungod kay nalamdagan na kita, magbantay kita ug magpugong sa pagbuhat sa dili maayo. Gamiton nato isip panagang sa dughan ang atong pagtuo sa Dios ug ang atong paghigugma sa uban. Ug gamiton nato isip “kalo” ang atong paglaom nga luwason kita sa Dios. 9Kay wala kita pilia sa Dios aron silotan kondili aron maluwas sa silot pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo. 10Namatay siya alang kanato aron nga bisan kita buhi pa o patay na sa iyang pag-abot, mabuhi kita uban kaniya. 11Busa padayon kamo sa pagdinasigay sa usag usa, sama sa inyong gibuhat karon.

Kataposan nga mga Tambag ug Pangumusta

12Karon, mga igsoon, nanghangyo kami kaninyo nga tahoron ninyo ang mga tawo sa Dios nga nagaalagad kaninyo. Gipili sila sa Ginoo nga modumala ug motudlo kaninyo. 13Busa tahora gayod ninyo sila ug higugmaa tungod sa ilang katungdanan. Pagkinabuhi kamo nga maayo ang inyong relasyon sa usag usa. 14Naghangyo usab kami kaninyo nga pasidan-an ninyo ang mga tapolan. Dasiga ninyo ang mga mahadlokon ug tabangi ang mga maluya sa ilang pagtuo. Ug pagmapailubon kamo sa tanan. 15Siguroha gayod ninyo nga dili kamo mobalos ug daotan sa nagbuhat kaninyo ug daotan, kondili maningkamot kamo nga magbuhat ug maayo sa usag usa ug ngadto sa tanang mga tawo. 16-18Tungod kay kamo anaa kang Cristo Jesus, buot sa Dios nga magmalipayon kamo kanunay, mag-ampo sa tanang panahon, ug magpasalamat bisag unsay inyong kahimtang.

19Ayaw ninyo santaa ang buhat sa Espiritu Santo; 20ug ayaw ninyo tamaya ang mensahe nga gikan sa Dios. 21Apan kinahanglan susihon ninyo ang tanan kon tinuod nga naggikan kini sa Dios. Hupti ninyo ang maayo, 22ug likayi ang tanan nga daotan.

23Hinaut nga ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw magputli sa inyong kinabuhi aron nga walay makita nga sala diha kaninyo, ug hinaut nga bantayan ug huptan niya kamo nga walay mantsa sa sala sa inyong tibuok nga pagkatawo—sa inyong espiritu, kalag, ug lawas—aron nga sa pag-abot ni Jesu-Cristo nga atong Ginoo walay ikasaway diha kaninyo. 24Ang Dios nga nagtawag kanato nga motuo kaniya kasaligan, busa nasayod kami nga buhaton gayod niya kining among gi-ingon.

25Mga igsoon, iampo ninyo kami.

26Isip managsoon kang Cristo, kumustaha ninyo ang tanang kaigsoonan diha.5:26 sa literal, Kumustaha ninyo ang tanang mga igsoon uban sa balaan nga paghalok.

27Sa ngalan sa Ginoo nagasugo ako kaninyo nga basahon gayod ninyo kini nga sulat ngadto sa tanang kaigsoonan.

28Hinaut nga panalanginan kamo ni Jesu-Cristo nga atong Ginoo.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Tesaloniceni 5:1-28

1Cât despre vremuri și date, fraților, nu aveți nevoie să vi se scrie, 2pentru că voi înșivă știți bine că ziua Domnului va veni precum un hoț noaptea. 3Când vor spune: „Pace și siguranță!“, atunci un dezastru neașteptat va veni asupra lor, ca durerile nașterii peste cea însărcinată, și nicidecum nu vor scăpa.

4Însă voi, fraților, nu sunteți în întuneric, așa încât ziua aceea să vă apuce ca un hoț. 5Căci voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. 6Așadar, să nu dormim, ca și ceilalți, ci să veghem și să fim treji, 7pentru că cei ce dorm, dorm noaptea, iar cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. 8Dar noi, care suntem ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif speranța mântuirii. 9Căci Dumnezeu nu ne‑a rânduit pentru mânie, ci pentru a obține mântuirea prin Domnul nostru Isus Cristos, 10Care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem10 Pavel folosește același verb ca în v. 6, însă aici sensul este: a fi în viață, a fi viu., fie că dormim10 Spre deosebire de v. 6, în cazul de față sensul verbului grecesc este: am murit., să trăim împreună cu El. 11De aceea, încurajați‑vă unii pe alții și zidiți‑vă unii pe alții, așa cum, de fapt, și faceți.

Instrucțiuni finale

12Vă rugăm, fraților, să‑i respectați12 Sau: să‑i recunoașteți. pe cei ce se ostenesc între voi, care vă conduc în Domnul și vă sfătuiesc. 13Să‑i prețuiți nespus de mult, în dragoste, datorită lucrării lor. Trăiți în pace între voi! 14Vă îndemnăm, fraților, să‑i mustrați pe cei leneși, să‑i mângâiați pe cei descurajați, să‑i ajutați pe cei slabi, să aveți răbdare cu toți! 15Aveți grijă ca nimeni să nu răsplătească cu rău pentru rău, ci urmăriți întotdeauna să faceți binele, atât unul altuia, cât și tuturor.

16Bucurați‑vă întotdeauna!

17Rugați‑vă neîncetat!

18Mulțumiți în orice împrejurare. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, pentru voi.

19Nu stingeți Duhul!

20Nu disprețuiți profețiile, 21însă cercetați21 Sau: testați. toate lucrurile și păstrați21 Sau: țineți strâns. ce este bun! 22Feriți‑vă de orice fel de rău!

23Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în toate, iar duhul, sufletul și trupul vostru să vă fie păzite întregi, fără vină, la venirea Domnului nostru Isus Cristos. 24Cel Ce vă cheamă este credincios și va face lucrul acesta.

25Fraților, rugați‑vă și pentru noi! 26Salutați‑i pe toți frații cu o sărutare sfântă! 27Vă pun sub jurământ înaintea Domnului27 Sau: Vă implor [rog stăruitor] în Domnul. ca această scrisoare să le fie citită tuturor fraților.

28Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi! Amin.