Ang Pulong Sa Dios

1 Tesalonica 5:1-28

Pangandam Kamo sa Pagbalik sa Ginoo

1Mga igsoon, dili na kinahanglan nga sulatan ko pa kamo kon kanus-a kini mahitabo. 2Kay nasayod na kamo nga ang pagbalik sa Ginoo mahisama sa pag-abot sa kawatan panahon sa kagabhion nga walay masayod kon kanus-a. 3Mahitabo kini samtang ang mga wala motuo moingon, “Malinawon ang tanan ug walay katalagman.” Apan sa kalit lang moabot kanila ang kalaglagan, sama sa pagbati sa babayeng nagbati, ug wala gayoy makaikyas kanila. 4Apan kamo mga igsoon, wala mangitngiti ang inyong mga hunahuna mahitungod niini. Busa kon moabot ang Ginoo nga sama sa pag-abot sa usa ka kawatan, dili na kamo makalitan. 5Kay kitang tanan nalamdagan na sa kamatuoran. Wala na kita sa kangitngit. 6Busa dili nato sundon ang uban nga nagakatulog,5:6 nagakatulog: Tingali ang buot ipasabot, nagapasagad sa pagbuhat sa maayo; o, wala nangandam sa pagbalik sa Ginoo. hinuon magbantay kita ug magpugong sa pagbuhat sa dili maayo. 7Kay ang mga tawo nga nangitngitan wala nagabantay ug kanunay lang nga nagakatulog ug nagahubog-hubog.5:7 sa literal, kay ang nagakatulog, tulog kon gabii; ug ang nagahubog-hubog, hubog kon gabii. 8Apan tungod kay nalamdagan na kita, magbantay kita ug magpugong sa pagbuhat sa dili maayo. Gamiton nato isip panagang sa dughan ang atong pagtuo sa Dios ug ang atong paghigugma sa uban. Ug gamiton nato isip “kalo” ang atong paglaom nga luwason kita sa Dios. 9Kay wala kita pilia sa Dios aron silotan kondili aron maluwas sa silot pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo. 10Namatay siya alang kanato aron nga bisan kita buhi pa o patay na sa iyang pag-abot, mabuhi kita uban kaniya. 11Busa padayon kamo sa pagdinasigay sa usag usa, sama sa inyong gibuhat karon.

Kataposan nga mga Tambag ug Pangumusta

12Karon, mga igsoon, nanghangyo kami kaninyo nga tahoron ninyo ang mga tawo sa Dios nga nagaalagad kaninyo. Gipili sila sa Ginoo nga modumala ug motudlo kaninyo. 13Busa tahora gayod ninyo sila ug higugmaa tungod sa ilang katungdanan. Pagkinabuhi kamo nga maayo ang inyong relasyon sa usag usa. 14Naghangyo usab kami kaninyo nga pasidan-an ninyo ang mga tapolan. Dasiga ninyo ang mga mahadlokon ug tabangi ang mga maluya sa ilang pagtuo. Ug pagmapailubon kamo sa tanan. 15Siguroha gayod ninyo nga dili kamo mobalos ug daotan sa nagbuhat kaninyo ug daotan, kondili maningkamot kamo nga magbuhat ug maayo sa usag usa ug ngadto sa tanang mga tawo. 16-18Tungod kay kamo anaa kang Cristo Jesus, buot sa Dios nga magmalipayon kamo kanunay, mag-ampo sa tanang panahon, ug magpasalamat bisag unsay inyong kahimtang.

19Ayaw ninyo santaa ang buhat sa Espiritu Santo; 20ug ayaw ninyo tamaya ang mensahe nga gikan sa Dios. 21Apan kinahanglan susihon ninyo ang tanan kon tinuod nga naggikan kini sa Dios. Hupti ninyo ang maayo, 22ug likayi ang tanan nga daotan.

23Hinaut nga ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw magputli sa inyong kinabuhi aron nga walay makita nga sala diha kaninyo, ug hinaut nga bantayan ug huptan niya kamo nga walay mantsa sa sala sa inyong tibuok nga pagkatawo—sa inyong espiritu, kalag, ug lawas—aron nga sa pag-abot ni Jesu-Cristo nga atong Ginoo walay ikasaway diha kaninyo. 24Ang Dios nga nagtawag kanato nga motuo kaniya kasaligan, busa nasayod kami nga buhaton gayod niya kining among gi-ingon.

25Mga igsoon, iampo ninyo kami.

26Isip managsoon kang Cristo, kumustaha ninyo ang tanang kaigsoonan diha.5:26 sa literal, Kumustaha ninyo ang tanang mga igsoon uban sa balaan nga paghalok.

27Sa ngalan sa Ginoo nagasugo ako kaninyo nga basahon gayod ninyo kini nga sulat ngadto sa tanang kaigsoonan.

28Hinaut nga panalanginan kamo ni Jesu-Cristo nga atong Ginoo.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Tesalonicenses 5:1-28

1Huauqui, panicuna, Jesucristo shamunataca ña yachashcamanta ima huata, ima punlla shamunataca mana quillcanachu cani. 2Jesucristo shamunaca, tuta shuhua shamuj shina cana cashcataca, cancunallataj ña alli yachanguichijmi. 3Tucuicuna: “Alli sumajtami causacunchij, ima llaqui mana shamungachu” ninacucujpica, ñapish jatun llaquica huachana nanai chichu huarmita japij shina japingallami. Chai jatun llaquicunamantaca, manataj quishpiringacunachu.

4Ashtahuanpish cancunaca, mana amsapi causacunguichijchu. Jesús shamushpaca, cancunataca mana shuhua shina manchachingachu. 5Cancunaca, tucuicunami achij punllapaj canguichij. Mana amsa tutapajchu canchij. 6Chashna cashcamantaca, mana crijcuna shina ama dormishunchij. Ñucanchijca rijcharishca, yuyaipi cashunchij. 7Tutami dormijcunaca dormin, machajcunaca machan. 8Paicuna chashna cajpipish, punllapaj caj ñucanchijca alli yuyaiyuj cashunchij. Fierro churanata soldado churarij shinaca, Jesusta alli crishpa cʼuyashpami causana canchij. Shinallataj umapi cascota churashca shinaca, quishpirina yuyaihuanmi causana canchij. 9Taita Diosca ñucanchijtaca, pʼiñarishpa jatunta llaquichingapaj mana agllarcachu. Ashtahuanpish Apunchij Jesucristomanta quishpirishca cachunmari agllarca. 10Huañushpapish, causashpapish ñucanchij paihuan causachunmari, Jesucristoca ñucanchijmanta huañurca. 11Ima shina cunan cancuna ruracushca shinallataj, ashtahuan alli crij cangapaj caishuj chaishujman alli yuyaita cuichij.

Tucuchingapajmi tucui crijcunata

12Huauqui, panicuna, cancunata yachachishpa, cunashpa causajcunata alli uyapaichij. Paicunaca Apunchij Jesuspajtami ruracuncuna. 13Paicuna allita rurashcamantaca, achcata cʼuyana, alli ninamari canguichij. Caishuj chaishujhuanpish, alli sumajta causaichij. 14Can crijcunaca, mana imata rurasha nij qʼuillacunatapish rimapanguichij. Llaquihuan cajcunatapish cushichipanguichij. Manaraj sinchi crijcunatapish yachachipanguichij, tucuicunallahuantaj ama utca pʼiñarij caichij. 15Cancunata maijan ima millaita rurajpipish, ama paicunatapish chashnallataj ruranguichij. Chaipaj randica, caishuj chaishujhuanpish, tucuicunahuanpish allita rurana yuyailla caichij.

16Imapipish cushijllacuna caichij. 17Diostaca mana samashpa mañaracuichijlla. 18Ima shina cashpapish, Diostaca pagui nicuichijlla. Cristo Jesusta crijcunataca, Taita Diosca chashna rurachun ninmi.

19Diospaj Espíritu imata nijpica, ama upallachichijchu. 20Dios ima nishcata huillajpi uyanataca ama qʼuillanachichijchu. 21Tucuita shushushpa ricuichij; alli yuyaillata huaquichichij. 22Tucui millaimantaca anchurichij.

23Sumaj causaita cuj Taita Diosllataj cancunataca Paipajlla chʼicanyachishca cachun. Apunchij Jesucristo shamunapajpish cancunapaj espiritundij, almandij, cuerpondij, tucuillatataj ima mapa illajllata, pi mana juchachipajta huaquichicushca cachun. 24Cancunata agllaj Diosca tucuita pajtachijmari, tucuitami pai nishca shina ruranga.

Tucuchinapaj bendiciashcami

25Huauqui, panicuna, ñucanchijmantaca Diosta mañapanguichij.

26Tucui crijcunata chuya shunguhuan muchashpa, ‘¿Allillachu canguichij?’ ninacuichij. 27Cai quillcataca, Diospajlla caj crijcunapaj ñaupajpi reźashpa huillachunmi, cancunataca, Apunchij Jesustaj mandaj shina mandani.

28Apunchij Jesucristoca, cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.