1 Samuel 6 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Samuel 6:1-21

Gibalik didto sa Israel ang sudlanan sa Kasabotan

1Paglabay sa pito ka bulan gikan sa pagdala sa Kahon sa Ginoo sa Filistia, 2gipatawag sa mga Filistihanon ang ilang mga pari ug mga babaylan ug gipangutana, “Unsay among himuon sa Kahon sa Ginoo? Sultihi kami kon unsaon namo kini pag-uli sa iyang dapit.” 3Mitubag sila, “Kon ibalik ninyo ang Kahon sa Dios sa Israel, ibalik ninyo kini inubanan sa halad isip bayad sa sala. Niining paagiha mangaayo kamo ug mahibaloan ninyo kon nganong gisilotan niya kamo.6:3 ug mahibaloan… kamo: o, ug undangon na sa Dios ang pagsilot kaninyo.

4-5Nangutana ang mga Filistihanon, “Unsa man nga halad isip bayad sa sala ang among ipauban?” Mitubag ang mga pari ug mga babaylan, “Pagporma ug lima ka estatuwa nga bulawan nga daw tumor, ug lima usab ka estatuwa nga bulawan nga daw ilaga, sumala sa gidaghanon sa atong lima ka mga pangulo, tungod kay managsama kita nga nakatagamtam sa katalagman pinaagi sa mga tumor ug mga ilaga nga midaot sa atong nasod. Ihalad ninyo kini agig pagpasidungog sa Dios sa Israel, kay basin pa ug undangon na niya ang pagsilot kanato, sa atong mga dios, ug sa atong nasod. 6Ayaw na kamo pagpagahi sa inyong ulo sama sa gihimo sa mga Ehiptohanon ug sa ilang hari. Gitugotan lang nila nga makalakaw ang mga Israelinhon sa dihang labihan na gayod ang pagpaantos kanila sa Dios. 7Busa karon, paghimo kamog bag-ong karomata ug pagkuhag duha ka inayang baka nga wala pa sukad masangoni ug yugo. Isangon ninyo ang karomata ngadto sa mga baka, apan ayaw ninyo paubana ang ilang mga nati, kondili ikulong ninyo kini sa toril. 8Pagkahuman, kuhaa ninyo ang Kahon sa Ginoo ug ibutang sa karomata. Ibutang usab ninyo sa tapad niini ang kahon nga gisudlan sa mga giporma nga bulawan nga inyong ipauban isip halad nga bayad sa sala. Unya palakwa ninyo ang mga baka ug pasagdi lang kon asa kini mopaingon, 9apan panid-i ninyo kini. Kon motungas gani kini paingon sa Bet-Shemes, nga usa sa mga lungsod sa mga Israelinhon, nagpasabot kini nga ang Ginoo mao ang nagpadala kanato niining dako nga katalagman. Apan kon dili gani kini didto mopaingon, mahibaloan nato nga ang Ginoo dili maoy nagsilot kanato, kondili nahitabo lang nga miabot kini kanato.”

10Busa gituman nila kadto. Mikuha silag duha ka gatasang baka ug gisangonan ug karomata. Ang mga nati niini ilang gikulong sa toril. 11Gibutang nila sa karomata ang Kahon sa Ginoo ug ang kahon nga may sulod nga mga bulawan nga gipormag mga ilaga ug mga tumor. 12Unya milakaw ang mga baka diretso sa Bet Shemesh ug wala gayod motipas ug laing dalan, ug nagsige kinig unga samtang naglakaw. Gisundan kini sa mga pangulo sa mga Filistihanon hangtod sa utlanan sa Bet Shemesh.

13Niadtong higayona, nagaani ang mga taga-Bet Shemesh ug trigo sa kapatagan. Sa dihang nakita nila ang sudlanan sa Kasabotan, nalipay gayod sila. 14-15Nakaabot ang karomata sa uma ni Josue nga taga-Bet Shemesh, ug didto kini mihunong sa kilid sa dakong bato. Gikuha sa mga kaliwat ni Levi ang Kahon sa Ginoo ug ang kahon nga may sulod nga mga estatuwang bulawan, ug gitungtong nila kini didto sa dako nga bato. Unya gibugha sa mga tawo ang karomata ug gihalad ang mga baka isip halad nga sinunog ngadto sa Ginoo. Naghalad usab silag uban pang mga halad. 16Nakita kining tanan sa lima ka pangulo sa mga Filistihanon, ug unya mipauli sila sa Ekron niadto mismong adlawa.

17Ang mga bulawan nga gipormag tumor gikan sa lima ka lungsod sa mga Filistihanon nga mao ang mga lungsod sa Ashdod, Gaza, Ashkelon, Gat, ug Ekron. Gipadala nila kini isip halad nga bayad sa sala ngadto sa Ginoo. 18Ang lima ka bulawan nga gipormag ilaga nagarepresentar niadtong lima ka pinarilan nga mga lungsod sa mga Filistihanon ug sa mga baryo sa palibot niini, nga sakop sa lima ka mga pangulo. Ang dakong bato sa uma ni Josue sa Bet-Shemes, nga ilang gitungtongan sa Kahon sa Ginoo, anaa pa gihapon hangtod karon isip pagpamatuod sa nahitabo.

19Apan gipatay sa Dios ang 70 ka mga taga-Bet Shemesh tungod kay ilang gilili ang sulod sa Kahon sa Ginoo. Nagbangotan ang mga tawo tungod niining labihan nga silot sa Ginoo kanila. 20Nakapangutana sila, “Kinsa ang makaatubang sa presensya sa Ginoo, ang balaan nga Dios? Asa nato ipadala ang Kahon sa Ginoo aron mahilayo kini kanato?” 21Busa nagpadala sila ug mga mensahero ngadto sa mga taga-Kiriat Jearim sa pag-ingon, “Gibalik sa mga Filistihanon ang Kahon sa Ginoo. Kuhaa ninyo kini dinhi ug dad-a dinha sa inyo.”