Ang Pulong Sa Dios

1 Samuel 5:1-12

Ang sudlanan sa Kasabotan sa Dios didto sa mga Filistihanon

1Sa dihang nailog sa mga Filistihanon ang Kahon sa Dios, gidala nila kini gikan sa Ebenezer ngadto sa Ashdod. 2Unya gidala nila kini sa templo ni Dagon nga ilang dios-dios ug gibutang sa iyang tapad. 3Sayo kaayo sa pagkasunod nga adlaw, nakita sa mga taga-Ashdod ang rebulto ni Dagon nga nakulob atubangan sa Kahon sa Ginoo. Gipatindog nila kini ug gibalik sa iyang nahimutangan. 4Apan pagkasunod nga buntag, nakita na usab nila kining nakulob atubangan sa Kahon sa Ginoo. Ang ulo ug duha ka kamot niini putol na, ug didto na kini sa may pultahan; ang lawas na lang ang nahibilin. 5Mao nga hangtod karon ang mga pari ni Dagon ug ang mga tawo nga nagasulod sa iyang templo sa Ashdod dili motunob niadtong dapita sa pultahan.

6Gisilotan pag-ayo sa Ginoo ang mga taga-Ashdod ug ang mga dapit sa palibot niini. Gipatuboan sila sa Ginoo ug mga tumor aron sa pagpaantos kanila. 7Sa dihang nakita sa mga taga-Ashdod ang mga panghitabo, miingon sila, “Dili angay nga magpabilin dinhi kanato ang Kahon sa Dios sa Israel tungod kay gisilotan niya kita ug si Dagon nga atong dios.” 8Busa gipatawag nila ang tanang pangulo sa mga Filistihanon ug gipangutana, “Unsa ang atong himuon sa Kahon sa Dios sa Israel?” Mitubag sila, “Dad-on nato kini sa Gat.” Busa gidala nila ang Kahon sa Dios sa Israel ngadto sa Gat.

9Apan sa dihang miabot na kini didto, gisilotan usab sa Ginoo ang mga katawhan niadtong lungsora. Nangalisang sila pag-ayo kay gipatuboan usab sila sa Ginoo ug mga tumor, bata man o tigulang. 10Busa gipadala nila ngadto sa Ekron ang Kahon sa Dios. Ug sa dihang isulod na kini didto sa Ekron, mireklamo ang mga katawhan didto. Miingon sila, “Gidala nila dinhi ang Kahon sa Dios sa Israel aron patyon kitang tanan.” 11Busa gipatawag nila ang tanang pangulo sa mga Filistihanon ug giingnan, “Ibalik ninyo ang Kahon sa Dios sa Israel didto sa iyang dapit, kay kon dili, mangamatay kitang tanan.” Nakasulti sila niini tungod kay nagsugod na ang labihang pagsilot sa Dios sa ilang lungsod. Nangalisang sila kay daghan ang nangamatay. 12Ang wala mangamatay gituboan ug tumor, ug sangko sa langit ang ilang pagpangayog tabang.