Ang Pulong Sa Dios

1 Samuel 29:1-11

Mibalik si David sa Ziklag

1Unya gitigom sa mga Filistihanon ang tanan nilang sundalo didto sa Afek, ug ang mga Israelinhon nagkampo dapit sa tuboran sa Jezreel. 2Samtang nagmartsa ang mga pangulo sa mga Filistihanon uban sa ilang mga sundalo nga naggrupo sa ginatos ug linibo, nagsunod kanila sila si David ug ang iyang mga tawo uban kang Haring Akish. 3Apan nangutana ang mga komander sa mga Filistihanon kang Akish, “Unsay gibuhat niining mga Hebreo dinhi?” Mitubag si Akish, “Mao kana si David, ang opisyal ni Saul nga hari sa Israel. Sobra usa ka tuig na siya nga akong kauban, ug sukad nga mibiya siya kang Saul hangtod karon, wala akoy nakitang daotan kaniya.” 4Apan nasuko ang mga komander sa mga Filistihanon. Miingon sila, “Pabalika kanang tawhana sa lungsod nga imong gihatag kaniya. Dili siya angay mouban kanato sa pagpakiggira kay tingalig kontrahon ug pamatyon niya kita kon mag-away na aron makuha ang kasuko sa iyang agalon kaniya. 5Dili ba siya man ang gipasidunggan sa mga babaye sa Israel samtang nagsayaw sila ug nagaawit sa, ‘Linibo ang napatay ni Saul, apan ang kang David tinag-pulo ka libo’?”

6Busa gitawag ni Akish si David ug giingnan, “Nagasulti ako sa tinuod sa presensya sa buhi nga Ginoo nga masaligan ka gayod. Ug gusto ko gayod unta nga mokuyog ka kanako sa pagpakiggira, tungod kay sukad sa adlaw nga miuban ka kanako hangtod karon wala gayod akoy nakitang daotan diha sa imong pagkatawo. Apan walay pagsalig kanimo ang ubang mga pangulo. 7Busa pauli na lang, ug ayaw paghimo ug bisan unsa nga dili nila magustohan. Sige, maayong paglakaw.” 8Apan nangutana si David, “Unsay sala nga akong nahimo sukad sa akong pag-uban kanimo, Mahal nga Hari? Nganong dili ako makauban sa pagpakiggira batok sa imong mga kaaway?” 9Mitubag si Akish, “Alang kanako maayo ka gayod, sama ka sa anghel sa Dios. Apan ang akong mga komander dili gusto nga paubanon ka sa panggubatan. 10Busa sayo ug bangon ugma ug pauli uban sa imong mga tawo sa nagabanagbanag pa.”

11Busa sayong mibangon si David ug ang iyang mga tawo, ug mibalik sila sa yuta sa mga Filistihanon, ug ang mga Filistihanon nangadto sa Jezreel.

Vietnamese Contemporary Bible

1 Sa-mu-ên 29:1-11

Quân Phi-li-tin Khước Từ Đa-vít

1Quân Phi-li-tin dồn lực lượng đến A-phéc, trong khi quân Ít-ra-ên đóng ở Gít-rê-ên, bên một suối nước. 2Khi các lãnh tụ Phi-li-tin dẫn các đoàn quân gồm cả trăm, cả nghìn người đi trước, Đa-vít dẫn thuộc hạ theo Vua A-kích đi sau. 3Các tướng Phi-li-tin hỏi: “Những người Hê-bơ-rơ này làm gì ở đây.”

A-kích đáp: “Đây là Đa-vít, đầy tớ của Sau-lơ, vua Ít-ra-ên, đã bỏ chủ theo ta cả năm nay. Từ ngày đến với ta, người này không làm gì sai trái cả.”

4Nhưng các tướng Phi-li-tin giận dữ, yêu cầu: “Đuổi nó về đi! Bảo nó về Xiếc-lác ngay! Nó không ra trận với chúng ta được đâu, vì nó có thể phản, lấy đầu quân ta đem nộp để làm hòa với chủ cũ. 5Có phải đây là Đa-vít, được những người nữ Ít-ra-ên ca tụng trong câu hát hò lúc nhảy múa:

‘Sau-lơ giết hàng nghìn,

còn Đa-vít giết hàng vạn’ không?”

6Buộc lòng A-kích gọi Đa-vít đến nói: “Ta chỉ Chúa Hằng Hữu thề rằng ta thật lòng muốn có ngươi sát cánh chiến đấu với ta, vì ngươi là người thành thật, từ ngày đến ở với ta, ngươi không làm điều gì sai trái cả. Nhưng các tướng Phi-li-tin không chịu. 7Vì vậy, xin ngươi hãy về đi, để khỏi mất lòng họ.”

8Đa-vít hỏi: “Tôi có lỗi gì? Từ ngày tôi giúp việc vua đến nay vua có thấy tôi làm gì sai không? Sao không cho tôi đi đánh quân thù của vua?”

9A-kích đáp: “Ngươi không có lỗi gì cả. Với ta, ngươi trọn vẹn như một sứ giả của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên các tướng Phi-li-tin không muốn ngươi ra trận với họ. 10Vậy, sáng mai ngươi nên dậy sớm, dẫn thuộc hạ ra về khi trời vừa sáng.”

11Vậy Đa-vít về đất Phi-li-tin khi trời hửng sáng, còn quân Phi-li-tin kéo đến Gít-rê-ên.