1 Samuel 27 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Samuel 27:1-12

Si David Uban sa mga Filistihanon

1Miingon si David sa iyang kaugalingon, “Moabot ang adlaw nga mapatay gayod ako ni Saul. Maayo pang mopahilayo na lang ako ngadto sa yuta sa mga Filistihanon aron maundang na ang paggukod ni Saul kanako dinhi sa Israel, ug malikay na ako gikan kaniya.” 2Busa miadto si David ug ang iyang 600 ka mga tawo kang Akish nga hari sa Gat, nga anak ni Maoc. 3Gidala nila ang ilang mga pamilya ug mipuyo sila didto sa Gat uban kang Akish. Gidala usab ni David ang iyang duha ka asawa nga sila si Ahinoam nga taga-Jezreel ug si Abigail nga taga-Carmel, nga asawa kanhi ni Nabal. 4Sa dihang nabalitaan ni Saul nga nagpahilayo si David ngadto sa Gat, wala na niya kini pangitaa.

5Unya, miingon si David kang Akish, “Kon mahimo, hatagi kamig usa ka lungsod nga among kapuy-an kay dili kami takos nga mopuyo dinhi sa lungsod nga imong gipuy-an ingon nga hari.” 6Busa niadto gayong adlawa, gihatag ni Akish kaniya ang Ziklag. Ug sukad niadto hangtod karon, ang Ziklag gipanag-iyahan na sa mga hari sa Juda. 7Nagpuyo si David sa teritoryo sa mga Filistihanon sulod sa usa ka tuig ug upat ka bulan.

8Niadtong mga panahona, gisulong ni David ug sa iyang mga tawo ang mga Geshurnon, Girzanon, ug mga Amalekanhon. Sukad pa kaniadto, kining mga tawhana nagpuyo na sa mga dapit nga paingon sa Shur ug Ehipto. 9Kon mosulong sila si David, pamatyon nila ang tanang mga lalaki ug babaye, ug panguhaon nila ang mga karnero, mga baka, mga asno, mga kamelyo apil mga bisti. Unya mobalik sila kang Akish. 10Kon mangutana si Akish kon asa sila nanulong nianang adlawa, motubag si David nga misulong sila sa Negev sa Juda o kaha sa mga bahin sa Negev nga ginapuy-an sa mga Jerameelinhon o kaha sa mga bahin sa Negev nga ginapuy-an sa mga Kenihanon. 11Panghutdon gayod nila ni David ug pamatay ang tanang mga lalaki ug babaye aron walay usa nga makaadto sa Gat sa pagsugilon kon unsa gayod ang iyang gihimo. Mao kini kanunay ang gihimo ni David samtang didto siya nagpuyo sa teritoryo sa mga Filistihanon. 12Misalig gayod si Akish kang David ug miingon sa iyang kaugalingon, “Gidumtan na karon si David sa iyang mga katagilungsod nga mga Israelinhon, busa mahimo ko siyang alagad hangtod sa kahangtoran.”