Ang Pulong Sa Dios

1 Samuel 22:1-23

Miadto si David sa Adulam ug sa Mizpa

1Mibiya si David sa Gat ug miadto sa langub sa Adulam. Sa dihang nadunggan kini sa iyang mga igsoon ug sa uban pang mga miyembro sa iyang pamilya, miadto sila kaniya. 2Ang tanang mga tawong anaa sa kalisod, o may utang, o dili kontento sa ilang kinabuhi miadto usab kang David ug siya ang ilang nahimong pangulo. Mga 400 ka tawo ang miuban kang David. 3Gikan didto, miadto si David sa Mizpa nga sakop sa Moab ug miingon sa hari sa Moab, “Tugotan mo ba ang akong mga ginikanan nga mopuyo una dinhi hangtod nga mahibaloan ko kon unsa ang himuon sa Dios alang kanako?” 4Misugot ang hari, busa gibilin ni David ang iyang mga ginikanan didto sa hari sa Moab samtang didto siya sa iyang kuta.

5Usa niana ka higayon, miingon si propeta Gad kang David, “Ayaw na pagtago dinhi. Adto sa Juda.” Busa mibiya si David ug miadto sa kalasangan sa Heret.

Gipapatay ni Saul ang mga Pari sa Nob

6Unya nabalitaan ni Saul nga natultolan na si David ug ang iyang mga tawo. Naglingkod niadtong higayona si Saul ilalom sa kahoy nga tamarisko, didto sa bungtod sa Gibea. Nagakupot siya ug bangkaw, ug nagatindog sa iyang palibot ang tanan niyang opisyal. 7Miingon si Saul kanila, “Pamati kamong mga taga-Benjamin! Hatagan ba kamo ni David ug mga uma ug mga tamnanan sa ubas? Himuon ba niya kamong tanan nga mga komander sa mga sundalo? 8Mao ba kana nga tanan kamo nagaplano ug daotan batok kanako? Wala gayoy nagsulti kanako nga ang akong anak naghimo ug kasabotan uban kang David. Wala gayod kamo mabalaka kanako, kay wala gayoy usa nga misulti kanako nga giaghat sa akong anak ang akong alagad nga si David sa pagpatay kanako sama sa iyang gihimo karon.”

9Usa sa mga nagtindog didto uban sa mga opisyal ni Saul mao si Doeg, nga taga-Edom. Miingon siya kang Saul, “Sa dihang didto ako sa Nob, nakita ko si David nga miadto kang Ahimelec nga anak ni Ahitub. 10Nangutana si Ahimelec sa Ginoo kon unsa ang angayng himuon ni David ug gihatagan pa niya si David ug pagkaon. Gihatag usab niya kang David ang espada ni Goliat nga Filistihanon.”

11Unya gipatawag ni Saul ang pari nga si Ahimelec nga anak ni Ahitub, ug ang tibuok niyang panimalay nga mga pari sa Nob. Ug miadto silang tanan kang Saul. 12Pag-abot nila, miingon si Saul, “Pamati, Ahimelec!” Mitubag siya, “Oo, Mahal nga Hari.” 13Miingon si Saul kaniya, “Nganong nagplano kamo ni David ug daotan batok kanako? Gihatagan mo pa siyag pagkaon ug espada, ug nangutana ka pa sa Dios alang kaniya! Karon nakigbatok siya kanako, ug nagatinguha sa pagpatay kanako!” 14Mitubag si Ahimelec sa hari, “Dili kana mahitabo! Si David imong umagad, ug siya ang labing matinud-anon nimong alagad. Gawas pa niana, siya pa ang kapitan sa imong mga guwardya ug ginatahod siya diha sa imong panimalay. 15Oo, nangutana ako sa Dios alang kaniya, apan dili ba nga ginahimo ko man kini sa una pa. Nagapakilooy ako kanimo nga dili mo ako pasanginlan ug ang akong pamilya, kay wala gayod akoy kasayoran bahin niining hitaboa.” 16Apan miingon ang hari, “Mamatay ka gayod, Ahimelec, ug ang imong tibuok panimalay.”

17Unya gisugo ni Saul ang mga guwardya sa iyang tapad, “Patya ang mga pari sa Ginoo kay midapig sila kang David. Nasayod sila nga miikyas si David apan wala gayod sila mosulti kanako.” Apan wala gayod makaako pagpasipala sa mga pari sa Ginoo ang mga opisyal sa hari. 18Busa gimandoan sa hari si Doeg sa pagpatay sa mga pari, ug gipamatay sila ni Doeg. Niadtong adlawa 85 ka mga pari22:18 mga pari: sa literal, mga nagasul-ob ug efod. ang gipamatay ni Doeg. 19Gipapatay usab ni Saul ang tanang nagpuyo sa Nob, ang lungsod sa mga pari: ang mga lalaki, mga babaye, mga kabataan apil ang mga masuso, mga baka, mga asno, mga karnero, ug mga kanding. 20Apan nakaikyas si Abiatar nga anak ni Ahimelec ug nakig-uban kang David. 21Gisultihan niya si David nga gipamatay ni Saul ang mga pari sa Ginoo. 22Unya miingon si David kang Abiatar, “Sa dihang nakita ko niadtong adlawa si Doeg didto kang Ahimelec, nasayod na ako nga mosulti gayod siya kang Saul. Busa tulubagon ko ang pagkamatay sa tibuok nimong panimalay. 23Dinhi ka lang uban kanako, kay usa lang ang gustong mopatay kanimo ug kanako. Ayaw kahadlok; dili ka maunsa dinhi uban kanako.”